Kalendár zvozov komunálneho odpadu a separovaných odpadov

Kategória

Kalendár zvozov budeme roznášať spolu s vrecami na separovaný zber, po dodaní firmou NATURPACK.

Zverejnené 22. decembra 2021.
Bez úpravy .