Preskočiť na obsah

Integrovaná územná stratégia KSK 2022 – 2030 – oznámenie

Zverejnené
20. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
20. marca 2023 − 3. apríla 2023
Kategória

Do oznámenia o strategickom dokumente možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie, na Okresnom úrade Košice, odbore o starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, Košice v pracovných dňoch počas úradndých hodín na základe vopred dohodnutéého termínu.

Dokument je možné pozrieť aj na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-rius-kosickeho-samospravneho-k

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OU-KE-OSZP1-2023/016601-004

Prílohy

Žiadne prílohy.