Preskočiť na obsah

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja – oznámenie o strategickom dokumente

Zverejnené
20. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
20. marca 2023 − 3. apríla 2023
Kategória

Do oznámenia o strategickom dokumente možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie, na Okresnom úrade Košice, odbore o starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, Košice v pracovných dňoch počas úradndých hodín na základe vopred dohodnutéého termínu.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OU-KE-OSZP1-2023/016708-005

Prílohy