Preskočiť na obsah

II. ČASŤ, VNÚTORNÁ SPRÁVA

Položka 16


Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík ……………………………………………………………. 2 eurá


Položka 17


a) Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v
cudzine do osobitnej matriky ………………………………………………………………………………. 10 eur
b) Príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom
registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti……………………………………………………………….. 10 eur
Položka 18
a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom
medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky……………………………………………………………. 20 eur
b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom
medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky……………………………………………………………. 20 eur
c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby…………………………………………………… 20 eur
d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti………………………………… 70 eur
e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom
medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo
medzi cudzincami …………………………………………………………………………………………………… 35 eur
f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a
cudzincom ……………………………………………………………………………………………………..70 eur
g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami ……………………………………………………………………. 200 eur
h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území
Slovenskej republiky trvalý pobyt …………………………………………………………………………….. 200 eur


Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, občania s ťažkým zdravotným postihnutím a držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.
2. Od poplatku podľa písm. a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.
Poznámky 1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov. 2. Poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky. Ak sa manželstvo uzaviera pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie príslušný matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva.
3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena h) tejto položky, poplatok podľa písmena f) alebo g) tejto položky sa nevyberie. 4. Poplatok podľa písmen a) a e) tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva (delegujúci matričný úrad).
5. Poplatok podľa písmen b) až d) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky

Položka 19


Zmena
a) hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska ………. 3 eurá
b) priezviska maloletých detí ………………………………………………………………. 33 eur
c) mena alebo priezviska v ostatných prípadoch …………………………………. 100 eur

Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo priezviska podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov. 2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo zmena priezviska v dôsledku nesprávneho alebo neúplného zápisu v matrike.

Poznámky
1. Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí na spoločné priezvisko sa vyberie jeden poplatok.
2. Podľa písmena a) tejto položky sa vyberie poplatok za povolenie zmeny priezviska dieťaťa zvereného do náhradnej osobnej starostlivosti na priezvisko osoby, ktorej bolo zverené, na spoločné priezvisko pestúnov alebo na priezvisko dohodnuté pre ich vlastné deti, ak osobou, ktorej bolo zverené, alebo pestúnmi sú starí rodičia alebo súrodenci rodičov maloletých detí.
3. Za zmenu priezviska viacerých maloletých detí toho istého rodiča sa vyberie len jeden poplatok.
4. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.