Preskočiť na obsah

Symboly obce

Zápis na erbovej listine
Heraldický register Slovenskej republiky
, vedený na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky – Odbore archivov a registratúr, podľa zákona číslo päťstosedemdesiatpä z roku dvetisícjeden Zbierky zákonov o organizácii činnosti vlády a o organizácii ústrednej štátnej správy, podľa Vnútorného pokynu generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Heraldickom registri Slovenskej republiky, ako aj podľa štatútu Heraldickej komisie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky berúc do úvahy, že erbová tvorba je neodmysliteľnou súčasťou európskeho kultúrneho dedičstva a má na Slovensku dávne tradície, ktoré sú hodné pestovania aj v súčasnosti, uvedomujúc si, že odkaz našej mestskej a obecnej heraldiky je príkladom i príkazom, aby heraldická tvorba nepatrila len minulosti, ale ostala súčasťou kvality života a identity miest, obcí a ich obyvateľov, týmto pozdravuje všetkých, ktorí budú čítať túto erbovú listinu a oznamuje im nasledovné: Heraldický register Slovenskej republiky sa oboznámil so žiadosťou Obecného úradu v Hrašovíku  o vystavenie  erbovej listiny pre obec Hrašovík. Heraldický register Slovenskej republiky zobral na vedomie, že Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky kladne posúdila návrh erbu obce Hrašovík, nakreslený pánom Ladislavom Čisárikom a dňa desiateho septembra roku dvetisictri ho odporučila na prijatie obecným zastupiteľstvom a na zapisanie do Heraldického registra Slovenskej republiky v tejto podobe: v modrom štíte na vysokej zlatej pažiti dvaja striebroodetí obrátení roľníci nesúci zlaté snopy, vľavo od nich rovnako odetý roľník so zlatými cepmi na pleci,vystupujúci po schodíkoch zlatej konštrukcie, vyrastajúcej z ľavého okraja štítu. Heraldický register posúdil žiadosť obce o vystavenie erbovej listiny a po konzultácii s pánom Petrom Kartousom, generálnym štátnym radcom, riaditeľom Odboru archívov a registratúr Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a predsedom Heraldickej komisie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, v jeho prítomnosti, ako aj prítomnosti členov komisie konštatoval, že erb rešpektuje všetky po stáročia zachovávané heraldické pravidlá erbovej tvorby a keďže neexistujú prekážky brániace vystaveniu erbovej listiny, Heraldicky register Slovenskej republiky požiadal o jej zhotovenie. Erb obce Hrašovík, posúdený a odporučený Heraldickou komisiou, opísaný v tejto listine a farebne vyobrazený v jej strede je zapísaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou H-164/2003. Tento erb, či už vo farebnej, čiernobielej alebo inej podobe obec Hrašovík môže používať najme  vo svojej obecnej pečati a tiež – rešpektujúc staré heraldické zvyklosti – na označenie svojho majetku, hnuteľného a nehnuteľného, ako aj všetkých na to vhodných príležitostiach. Ak by si však ktokoľvek iný privlastnil rovnaký erb, ako ten, ktorý je tu opísaný, má byť podľa starého práva vystavený posmechu a opovrhnutiu. Dané v Bratislave rukami pána Ladislava Vrheľa, hlavného štátneho radcu pre heraldickú tvorbu a akademika Medzinárodnej heraldickej akadémie a spečatené pečaťou Heraldického registra Slovenskej republiky dňa dvadsiateho tretieho mája roku dvetisícpäť.

Erb obce

Vlajka