Preskočiť na obsah

Rok 2009

Obecná samospráva
Konalo sa celkom 6 zasadnutí obecného zastupiteľstva. V priebehu roka rezonovali na stretnutiach najmä tieto témy :
– budovanie vodovodu – nespokojnosť so stavom a kvalitou prác
– rekonštrukcia miestneho rozhlasu a výmena dvier a okien na obecnom úrade
– obecný cintorín – poplatky, osadenie tabule, vodovodná prípojka. Cintorínsky poplatok za
  1 miesto na obdobie 20 rokov pre obyvateľov s trvalým pobytom bol stanovený na 17 eur
– vystúpenie obce z územia miestnej akčnej skupiny (MAS) s názvom Miestna akčná
  skupina OKO a vstup do MAS Olšava Torysa
– schválenie zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
– prijatie VZN o chove, držaní a vodení psov uznesením č.2
– príprava a vydanie prvého kalendára o obci
– nespokojnosť niektorých záhradkárov s výškou dane z nehnuteľnosti a miestneho
  poplatku za drobný stavebný a komunálny odpad. DR SR potvrdilo oprávnenosť
  stanovených poplatkov obcou vo VZN č.1/2009.
Poslanci odsúhlasili návrh rozpočtu na rok 2009 vo výške 48 096 €. Záverečný účet obce za rok 2008 schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 3.8.2009. Obec hospodárila s plusovým hospodárskym výsledkom 381 000 Sk.

Štátna správa
K volebným urnám pristúpili naši občania celkovo 3 krát. Ako prvé sa konali prezidentské voľby.
V 1. kole ( 21.3.2009) pri počte 238 oprávnených voličov bolo vydaných 133 hlasovacích lístkov. Bol odovzdaný ten istý počet a všetky hlasovacie lístky boli platné. Poradie podľa počtu získaných hlasov:

1. prof., PhDr. Iveta Radičová, PhD.       61 hlasov
2. doc., JUDr., Gašparovič Ivan, CSc.    54 hlasov
3. prof. RNDr. Milan Melník, DrSc.         7 hlasov
4. RNDr. František Mikloško                     4 hlasy
5. Zuzana Martináková                               4 hlasy
6. PaedDr. Dagmar Bollová                        2 hlasy
7. PhDr. Milan Sidor, CSc.                          1 hlas.

2. kolo prezidentských volieb sa konalo 4.4.2009:
počet oprávnených voličov 239,
počet vydaných hlasovacích lístkov 150,
počet odovzdaných hlasovacích lístkov 150,
počet platných hlasovacích lístkov pre oboch kandidátov 150.
1. prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.            77 hlasov,
2. doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc.          73 hlasov. 
Prezidentom sa opätovne stal Ivan Gašparovič so ziskom 55,53 % hlasov. Na voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré boli 6.6.2009 sa zúčastnilo na Slovensku 19,64 % oprávnených voličov. V našej obci bola 28 % účasť. Bolo vydaných 68 hlasovacích lístkov, počet platných odovzdaných hlasov bol 62.

Umiestnenie podľa strán:

1. SDKÚ – DS 28 hlasov
2. SMER – sociálna demokracia 16 hlasov
3. HZDS 5 hlasov
4. Strana zelených 4 hlasy
5. Kresťanskodemokratické hnutie 4 hlasy
6. Sloboda a Solidarita 2 hlasy
7. Demokratická strana 1 hlas
Komunistická strana 1 hlas Strana demokratickej ľavice 1 hlas

Najväčšie zastúpenie v Európskom parlamente získal v rámci Slovenska Smer, 5 poslaneckých miest z celkového počtu 13 stanovených pre Slovensko.

Koncom roka 14.11.2009 sa uskutočnili voľby do vyšších územných celkov. U nás bolo vydaných 67 hlasovacích lístkov, odovzdaných bolo 67, platných bolo 63 hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu KSK a 64 pre voľby do zastupiteľstva KSK.
Výsledky volieb na predsedu KSK:
1. JUDr. Zdenko Trebuľa 31 hlasov
2. Ing.Ján Süli 21 hlasov
3. MUDr. Michal Vajda 7 hlasov

Voľba do zastupiteľstva KSK:
1. Ing. Milan Rabatin 42 hlasov
2. Slavomír Horváth 22 hlasov
3. František Petro 16 hlasov
Z nami volených poslancov zasadol do krajského parlamentu Ing. Milan Rabatin starosta obce Beniakovce a František Petro starosta obce Ploské. Predsedom KSK sa opätovne stal JUDr. Zdenko Trebuľa.

Výstavba a zmeny charakteru obce
V obci bol badateľný čulý stavebný ruch. Svedčia o tom vydané 2 kolaudačné rozhodnutia a 4 stavebné povolenia na výstavbu nových domov. Východoslovenská vodárenská spoločnosť pokračovala vo výstavbe vodovodu a následnej úprave terénu po týchto prácach . V priebehu roka vyslovovali občania a poslanci nespokojnosť s prácami na vodovode. Poslanec Vladimír Bučko a p. Ivan Anderle urobili obhliadku staveniska a spísali závady, ktoré boli zaslané investorovi. Uskutočnilo sa stretnutie s investorom a naše pripomienky boli čiastočne akceptované.
Pálčivým problémom už dlhé roky je stav miestnych komunikácií. Keďže sa končia doterajšie rozkopávky je nutné túto situáciu riešiť. Obec nemá finančné prostriedky na rekonštrukciu cesty, preto uzavrela zmluvu s firmu Eurokonzult o pomoci pri spracovaní projektu na získanie finančných prostriedkov. Projekt „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a osadenie drobnej mestskej architektúry v obci Hrašovík“ bol úspešný. Obec koncom roka získala z fondu Európskeho spoločenstva nenávratný finančný príspevok vo výške 85 090,42 €. Tieto peniaze pokryjú čiastočnú rekonštrukciu dvoch úsekov miestnej komunikácie.
Na miestnom cintoríne bola osadená informačná tabuľa s cintorínskym poriadkom a bola urobená vodovodná prípojka.
Dňa 9.7. sa opäť, po nejakej tej odmlke, rozozvučal miestny rozhlas. Jeho kompletnú výmenu financovala obec z vlastného rozpočtu. Celkové náklady na jeho výmenu činili 4 504, 70 €.

Život v obci
Väčšina dospelých obyvateľov dochádza za prácou do Košíc. Niekoľkí, najmä tí mladší, odišli za prácou do zahraničia, najmä do štátov Európskej únie. Počet nezamestnaných sa pohybuje v priemere okolo 10. Deti predškolského a školského roku navštevujú školy v Beniakovciach, Rozhanovciach a v Košiciach. V poslednom období je v dedine rušno. Súvisí s výstavbou vodovodu i nových domov. Pohybuje sa tu viac cudzích ľudí, čo dáva príležitosť zlodejom. Dňa 15.8. bola zaznamenaná krádež domáceho zvieraťa- barana. Krádež v našej obci prekvapila aj bidovských policajtov. Podľa ich vyjadrenia takéto niečo u nás nezaznamenali už po viacero rokov. Zlodejovi zrejme jedna krádež nestačila, a tak si to zopakoval o štyri dni znova. Ukradol kovovú bráničku z dolnej časti cintorína. Páchateľa sa nepodarilo vypátrať. Čakajúci na autobus sa iste potešili dreveným laviciam, ktoré osadil p. Martin Matta. Staré stĺpy z miestneho rozhlasu nevyšli nazmar. P. Vlado Takáč spolu s p. Ivanom Anderlom ich premenili na hojdačky a preliezku a osadili v našom parčíku uprostred dediny. A tak sa v jeden septembrový deň začala z týchto miest ozývať spokojná vrava a smiech detí. Uplynulý rok bol bohatý aj na kultúrne aktivity. Škoda len, že ich návštevnosť z radov dospelých obyvateľov bola skromnejšia. Začalo sa to fašiangovým posedením 20.2, kde si prítomní pripomenuli fašiangové zvyky a prípravu tradičných dobrôt. O dobrú zábavu sa postaral folklórny súbor Škvarkáre z Košickej Novej Vsi. Na deň 13.6. pozýval vtipný plagát všetky deti a ich rodičov na Deň detí, ktorý organizovala obec spolu s pekárňou JUNO. ( Naša pekáreň bola jedným z organizátorov a sponzorov pravidelného stretnutia majiteľov pekární so svojimi zamestnancami ich rodinami s deťmi a hosťami Cechu pekárov a cukrárov východného Slovenska .) Program bol bohatý na rôzne akcie a atrakcie, od tých pre najmenšie deti až po dospelých. Podujatie sa stretlo s mimoriadne priaznivým ohlasom Hrašovíčanov. Ďalšou tradičnou aktivitou bolo stretnutie sv. Mikuláša a jeho pomocníkov s deťmi. – Na podujatie sponzorsky prispeli p. Martin Kövér, Peter Spišiak a Paulína Kövérová. O vianočný stromček sa postarali p. Staňo Pavel, Staňo Jaroslav a Köver Rudolf. Stretnutie pripravili a viedli mládežníci Vladena Huštatyová, Lucka Carpenová, Marek Regenda, Jurko Tomáš spolu s Mikulášom v podaní p. Ing. Vladimíra Takáča. Koncom roka sa podarilo vďaka občanom zozbierať a spracovať dokumenty o dejinách našej školy (školská kronika z rokov 1925-1953, fotografie, vysvedčenia…). Zavŕšením tejto práce bolo vydanie prvého hrašovíckeho nástenného kalendára s textami v slovenskom a anglickom jazyku. Jeho autorkou a zostavovateľkou je PhDr. Jana Amrichová. Kalendár bol vytlačený aj vďaka Košickému samosprávnemu kraju, ktorý na základe nami spracovaného projektu poskytol finančnú dotáciu na jeho vydanie. Záver roka sa niesol v znamení Štefánskej slávnosti 26.12. V rámci stretnutia sa uskutočnila prezentácia kalendára Naša škola. Na tejto slávnosti vystúpil spevácky súbor z Nižnej Kamenice – „Čerešeň“, nechýbala ani tombola do ktorej sponzorsky prispeli p. Ing. Kreibik Juraj, rodina Vladimíra Bučka a rodina Vladimíra Takáča. 1. cenu vyhral Róbert Križiak. Do tanca hrali a spievali manželia Takáčovci, pohostenie sponzorovala p. Köverová Paulína a slávnosť pripravili Fodorová Anna, Vangorová Marta, Fazekašová Zdeňka a Kuzicová Marta.

Šport
16. mája sa hrašovícki chlapci vo veku do 15 rokov ( 2 družstvá ) zúčastnili minifutbalového turnaja o Pohár starostu Čižatíc. Boli úspešní. Získali 2.miesto. Starostka im zadovážila aj dresy s erbom rodnej obce. Návštevu Čižatíc si naši futbalisti zopakovali ešte aj na jeseň. Dňa 17.10.2009 sa tam uskutočnil turnaj v malom futbale pri príležitosti 710.výročia vzniku obce. Opätovne získali 2. miesto, krásny pohár a diplom. Zostava družstva: Michal Fazekaš, Vladimír Huštaty, Michal Kuzica, Bohuš Fodor, Jakub Fodor, Karol Kolárik, Kamil Jurko, Majo Bučko, Patrik Carpen, Pavel Toth, Jakub Tink, Ján Tyč – kamarát Michala Fazekaša z Košíc.
Obecná knižnica
Do knižnice bolo zakúpených 50 kníh v hodnote 271€, z toho 50€ prispela sponzorsky p. Dobranská Viera. Čitatelia majú k dispozícii 395 kníh, zapísalo sa 47 čitateľov, z toho bolo 19 detí. Títo si vypožičali v priebehu roka 740 kníh. Z úrovne metodiky Verejnej knižnice J. Bocatia bolo navrhnutých na vyradenie 141 zastaralých, poškodených a málo využívaných kníh, ktoré boli následne po schválení obecným zastupiteľstvom vyradené. V knižnici je k dispozícii občanom 5 počítačov. Tieto najčastejšie využívajú deti. Bolo zaznamenaných 500 prístupov na internet. Opätovne bol spracovaný projekt na MKSR na získanie finančných prostriedkov na nákup kníh. Knižnica sa zapojila do 3.ročníka regionálnej literárnej súťaže Oživené príbehy organizovanej Verejnou knižnicou Jána Bocatia. Bohuš Fodor spracoval príbeh Návšteva zo záhrobia, ktorý mu prerozprávala knihovníčka Zdena Fazekašová. Spolu so starostkou sa zúčastnili vyhodnotenia v Kysaku, 26.11.odkiaľ si náš autor odniesol čestný diplom .
Životné prostredie
Leto aj jeseň boli horúce, a tak sme sa jesenných dubákov vo väčšom počte nedočkali. Za to nám to koncom októbra a začiatkom novembra vynahradili okolité lesy veľkým výskytom suchoríbov hnedých. „Za náš krajší a čistejší Hrašovík“. Pod týmto názvom, opätovne po roku, v sviatočný májový deň 8. 5.2009 zorganizovala obec brigádu. Jej hlavnými aktérmi boli tento krát deti. Brigáda bola zameraná na čistenie potoka pri záhradkároch pod lesom. Svoju ruku k dielu priložili Julka a Martin Ujházioivci, Bohuš a Jakub Fodorovci, Vladena a Vlado Huštatyovci, Michal Kuzica a Kamil Jurko. Chlapskou pomocou prispeli aj p. Miloš Fazekaš a p. Bohuš Fodor.
Štatistika
Dňa 16.2 zomrela Alžbeta Takáčová vo veku nedožitých 88 rokov. V deň 19.6. pribudol 1 nový obyvateľ, Peter Spišiak. Konali sa 2 sobáše. Ing. Dana Kövérová a Štefan Palenčár prijali 19.9. sviatosť manželstva v tunajšom rímskokatolíckom kostole. Svoje áno si dňa 17.10. povedali Kvetoslava Spišiaková a Štefan Rus v evanjelickom kostole na Mlynskej ulici v Košiciach. Zápis do kroniky schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 3/2010 z 13.5.2010.