Preskočiť na obsah

Rok 2011

Samospráva 

Začiatkom roka sa začal uplatňovať v praxi zákon 546/2010 Z.z. o zverejňovaní všetkých zmlúv ako aj faktúr, na webovej stránke www.hrasovik.sk, takže občania aj týmto spôsobom môžu kontrolovať hospodárenie obce s finančnými prostriedkami. Celkovo sa konalo 5 zasadnutí obecného zastupiteľstva, na ktorých boli o.i. prijaté 4 všeobecné záväzné nariadenia: o parkovaní na verejných priestranstvách, (zákaz dlhodobého parkovania o.i. nákladných motorových vozidiel na verejných priestranstvách), prevádzkový poriadok pohrebiska,( dozorom pohrebiska je firma Omega z Ďurkova ), povodňový plán (členmi povodňovej komisie sa stali všetci poslanci na čele so starostkou, súčasťou uznesenia je aj zoznam stavieb a objektov, ktoré môžu byť povodňou ohrozené ako aj zoznam dobrovoľníkov) a nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku (došlo k zvýšeniu poplatkov za komunálny odpad z 10.03 eura na osobu a rok na 12,00 eur na osobu a rok) 16. 6. dostala obec list z ministerstva poľnohospodárstva o poskytnutí výpomoci sociálne odkázaným, tzv. potravinovú pomoc Európskej únie v objeme 20 kg múky a 20 kg cestovín pre jedného žiadateľa. Následne boli potraviny promtne dovezené a vydané 32 občanom, ktorých výška dôchodku nepresiahla 305 eur, alebo sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi. Obecné zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí 23. 2. rozpočet obce vo výške 60 517 eur v príjmovej časti a vo výdavkovej časti 59 717 eur. Záverečný účet obce za rok 2011 bol obecným zastupiteľstvom schválený 19.4. 2012. Obec hospodárila s plusovým hospodárskym výsledkom 8 445 eur. 

Bol vypracovaný projekt, v spolupráci s občianskym združením Priatelia Zeme, zameraný na kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Hrašovík. 

Obec sa zapojila do Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013 a to do projektov Historické dejiská a Historické javiská. 

V rámci obecného zastupiteľstva vykonávali činnosť 3 komisie: komisia verejného poriadku (I. Anderle, J Golenya, P. Tóth, ) kultúrna komisia (KUKO)- A. Fodorová, Ing. Nohajová, B.Anderlová a E. Bučková, kontrolná komisia (Ing. L. Köverová, M.Carpenová, L.Jurko )

Výstavba a zmeny charakteru obce 

V obci každoročne vyrastajú nové domy, tak v jej centre ako aj na okraji. Celkovo boli skolaudované 3 domy.
31. mája sa konala, po viacerých pripomienkach zo strany obecnej samosprávy, kolaudácia asfaltovej cesty zo strany PPA – Poľnohospodárskej platobnej agentúry. 

Na budove obecného úradu bol zhotovený v máji prístrešok pred vchodom do budovy a nainštalované osvetlenie so senzorom.

Až koncom roka sa podarilo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti ukončiť vodovodné pripojenie, takže 15.12. začala tiecť do prvých domácnosti voda dodávaná z vodnej nádrže Starina. K prvým rodinám napojeným na vodovod patrili rodina Amrichová č. 81, Gregová č. 110 a Tiliščáková (novostavba).

Podniky v obci 

Pekáreň JUNO je jediným podnikom, ktorý poskytuje prácu v obci jej obyvateľom ako aj ľuďom zo širokého okolia. V pekárni je zamestnaných celkovo 40 zamestnancov, z toho takmer štvrtina – deväť z Hrašovíka. 

Život v obci

O tom, že našim občanom nie je ľahostajný osud ľudí v núdzi, svedčí zber šatstva pre Arcidiecézu diakonie Broumov, ktorá sa písomne obrátila na našu obec o pomoc. Celkovo sa zozbieralo 1,3 tony najmä použitého šatstva. Naši občania úspešne pomohli pri pátraní po nezvestnom mužovi z Košíc, ktorého po dvoch dňoch našli v lese. Boli to: A. Kašper, M. Kuzicová, I. Anderle so starostkou a aktivační pracovníci z Rozhanoviec Edita Gašparová s manželom Deziderom Gašparom.

Obec v priebehu roka žila viacerými podujatiami. Spolu s okolitými obcami a hlavným organizátorom mestom Košice participovala na príprave a realizácii nultého ročníka historickej rekonštrukcie Bitky pri Rozhanovciach, ktorá sa konala 18. 6. na lúke nad Beniakovcami. Budova obecného úradu mala privilégium prenocovať kráľa Karola Róberta, aj keď len v podobe dreveného súsošia. Cesty motorizovaných viedli na bojisko cez našu obec a aby nezablúdili zodpovedali sme za ich správnu navigáciu. Pekáreň JUNO upiekla voňavý chlebík, na ktorom si pochutnávali súčasní mešťania na čele s košickým primátorom. Hrašovícke deti Jakub Fodor a Vilko Hodermarský si úspešne vyskúšali úlohy komparzistov.

Šesťčlenné družstvo, v zložení Blanka Anderlová, Ivan Anderle, Milka Bučková, Vlado Bučko, Anka Fodorová a Renáta Demková nás úspešne reprezentovalo 12. júna na Abovských slávnostiach v Rozhanovciach, kde si návštevníci mohli pochutnať na ich „gulaši zo švini.“ 

Deň detí a Deň otcov sa konal koncom júna v kultúrnej sále. Pre deti boli pripravené rôzne súťaže, ktoré viedli M. Bučková, D. Nohajová a B. Anderlová. Členovia KUKa spolu so starostkou pripravili hotdogy, A. Fodorová, S. Maková a E. Takáčová napiekli koláče a poslanci I. Anderle a V. Bučko pomáhali hasiť smäd kofolou a pivom. Klobásky grilovali osvedčení R. Mako a B. Fodor st. Podujatia sa zúčastnili aj novohrašovčania( Hodermarskí, Gregovci, Gosťovci, Konopáskovci ). 

Rozlúčka s letom sa uskutočnila na obecnom dvore 28. 8. ako spomienka na udalosti Slovenského národného povstania a konca 2. svetovej vojny. Ako ho vtedy prežívali v našej obci nám pripomenul, vo svojich písomných spomienkach, dnes už nebohý Štefan Köver Panov. V tom čase, 14.1.1945 odvliekli nemeckí vojaci na práce do Nemecka 21 hrašovíckych mládencov. Našťastie, aj keď strastiplným spôsobom, sa všetci vrátili domov. Posledným žijúcim z tejto skupiny je pán Ján Cibuľa.

Večer plný strašidiel (Halloween) pripravila KUKO – kultúrna komisia pre deti a ich rodičia. Bolo to u nás po prvýkrát, čo sa za tmy 30. 10. o 17. hod „promenádovali“ po obci strašidlá s rozsvietenými lampiónmi. Na cestu im hrala z miestneho rozhlasu strašidelná hudba. Najviac sa všetkým páčilo strašenie v podaní p. Bučka, ktorý sprievod privítal na balkóne svojho domu v perfektnom kostýme za efektného zvukového doprovodu. Pochodujúce strašidlá v niektorých domoch odmenili sladkosťami. V kultúrnom dome na nich čakalo pohostenie, ktoré sponzorovala p. P. Köverová a vyhodnotenie súťaže o masku najkrajšieho strašidla. Vyhrala Julka Ujháziová s maskou piráta.

Pravidelnosť stretnutí detí pred Veľkou nocou a Vianocami pripravované kultúrnou komisiou prináša svoje ovocie v podobe skrášlenia okien budovy obecného úradu, autobusovej zastávky, či vyzdobeného stromčeka (dar od manželov Imricha a Zdeny Fazekašových) v kultúrnej sále. Poďakovanie tentokrát patrilo Gabike a Simonke Makovým, Nikolke Staňovej, Jakubovi Fodorovi, Vilkovi Hodermarskému, Slávke Murajdovej, Martinke Köverovej, Miške, Peťkovi a mame Silvii Spišiakovým, Vaneske Bakajovej. 

Deti i mládežníci sa aktívne zapojili aj do tradičného podujatia „Zejdzeme še na Štefana (G. a S. Makové, N.Staňová, J. Fodor, Martinka Bučková, Michal Bučko, ako aj tanečná skupina Šakty a Škvarkare z Košickej Novej Vsi. 

Cirkevný život
Kurátorom Cirkvi ausburgského vyznania je naďalej Dušan Bodonský a Reformovanej cirkvi Štefan Köver-Palko. O prevádzku rímskokatolíckeho kostola sa starajú manželia Nagyovi, kostolníkom je dlhoročne František Köver. Služby božie ausburgského vyznania sa konajú 4. nedeľu v mesiaci o 14. hod, reformovaní sa stretávajú na bohoslužbách raz mesačne 2. nedeľu o 11. Hod. alebo o 14. hod. Členovia týchto 2 cirkví sa zúčastňujú navzájom na svojich bohoslužbách. Rímskokatolícka omša býva pravidelne každú nedeľu o 9.30 hod., ako aj 1x v týždni, okrem prikázaných sviatkov. 

Knižnica
Výpožičné služby využívalo 46 obyvateľov, z toho bolo 11detí. Celkovo si vypožičali 1036 kníh. Do fondu pribudlo 39 nových kníh. Obec na nákup prispela sumou 248,49 eur a p. Dobranská sponzorsky prispela sumou 50 eur. Záujem o internet a počítače poklesol. Čoraz viac obyvateľov má totiž doma zapojený internet. 

Šport
16 hráčov biliardu sa od konca decembra 2010 až do januára 2011 pustilo do vzájomného zápolenia v miestnom hostinci. Víťazom sa stal Martin Černík, 2. miesto obsadil Marek Béreš a 3. bol Dalibor Amrich. Koncom roka stihli nadšenci biliardu aj 2. ročník. Tento krát zvíťazil Patrik Carpen, 2. miesto obhájil Marek Béreš, tretí bol Rado Kašper. Organizačne zabezpečoval obidva ročníky p. Peter Dzuruš. 

Životné prostredie
Vedenie obce má snahu o zlepšenie životného prostredia obce. Popri pravidelnom kosení okolia ciest a cintorína (kosilo sa celkovo 7 krát), pracovníci podieľajúci sa na verejnoprospešných prácach pravidelne čistili potok, zametali a odstraňovali nedovolené skládky odpadu, ktoré sa žiaľ ešte stále v obci vyskytovali. Na zber nekomunálneho odpadu boli zabezpečené 2 veľkokapacitné kontajnery. Zapojili sme sa 26. 3. doprojektu Hodina Zeme, a tak v čase od 20,30 hod. o 21,30 hod. bolo vypnuté verejné osvetlenie a obec sa ponorila do tmy (na rozdiel od vysvietených Rozhanoviec) a aj napriek kvalifikačnému futbalovému zápasu Slovensko – Andorra, len tu a tam blikalo svetlo sviečok.

Štatistické údaje
K 31.12. malo v obci trvalý pobyt 327 obyvateľov. 

8.9. sa narodila Patrícia Palenčárová, koncom roka 19.11. si svoje áno povedali v Košiciach Martina Dziaková a Michal Hrubovčák. 

Na poslednej ceste sme odprevadili 3 obyvateľov. 4. 2. nás navždy opustila Alžbeta Staňová rod. Takáčová (88 rokov), Mária Amrichová rod. Štefaniková (76rokov) 1. 3. a Ľudovít Krupáš 29. 5. vo veku 59 rokov. 

Zápis do kroniky schválený obecným zastupiteľstvom uznesením č. 2/2012 zo dňa 6.9.2012