Preskočiť na obsah

Rok 2012

Samospráva

V priebehu roka sa uskutočnili 4 zasadnutia obecného zastupiteľstva a 1 pracovná porada venovaná príprave projektu na vybudovanie nového ihriska v rámci programu Ministerstva životného prostredia SR Obnova dediny. Boli prijaté 2 všeobecne záväzné nariadenia zamerané na miestne dane, miestne poplatky a likvidáciu odpadu. V snahe získať finančné prostriedky na aktivity, ktoré neumožňuje uskutočniť finančný rozpočet obce, boli v priebehu roka vypracované 4 projekty, a to projekt do Nadácie SPP grantového programu Dedičstvo regiónu s názvom Na hrašovíckych poliach. Cieľom bolo získanie finančných prostriedkov na vydanie obecného kalendára. Projekt bol zamietnutý. Opätovne bol podaný projekt v rámci programu SPP „SPPoločne“ týkajúci sa vybudovania vodovodnej prípojky na cintoríne. Nepostúpili sme do druhého kola. Ako tretí bol spracovaný starostkou projekt na obnovu studne v strede obce do grantového programu Spoločnosti Baumit „Tu sa nám páči, tu chceme žiť “. Žiaľ, ani v tomto prípade sa nepodarilo získať potrebné peniaze.
Na základe súhlasu obecného zastupiteľstva zo dňa 26.10. sa obec stala členom Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Karpatia Euroregión so sídlom v Komárovciach 22, 044 55 Veľká Ida. Ide o cezhraničnú spoluprácu s možnosťou získania finančných prostriedkov pre obec.
Obecné zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí 15.12.2011 rozpočet obce vo výške 51 994 eur v príjmovej časti a vo výdavkovej časti 51 238 eur. Záverečný účet obce za rok 2012 bol obecným zastupiteľstvom schválený bez výhrad 25.6.2013 nasledovne – príjmy: 67 144,58 eur, výdaje: 51 928,07 eur, výdavkové finančné operácie: 603,00 eur, čiže obec hospodárila s plusovým hospodárskym výsledkom 14 613,51 eur. 

Štátna správa

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konali 10. marca 2012. Celkovo sa do volieb zaregistrovalo 26 strán. Voľby charakterizovalo aj veľké zastúpenie členov komisie za jednotlivé volebné strany. Len naša komisia mala až 15 členov! Za Stranu slobodné slovo-Nory Mojsejovej neúspešne kandidoval aj náš občan, 35 ročný predavač Radoslav Kašper. Do zoznamu bolo zapísaných 263 voličov. Hlasovania sa zúčastnilo 178, čo predstavuje 67,68% účasť vo voľbách. V rámci Slovenska bola 59,11 % účasť. 2 voliči využili možnosť voliť poštou. Počet platných hlasov bol 171, neplatných bolo 5 hlasov. Z 26 politických strán a hnutí, ktoré kandidovali v týchto voľbách si voliči v našej obci vybrali 15 politických strán a hnutí, ktorým odovzdali hlasy nasledovne:
Smer sociálna demokracia 74 hlasov
Slovenská demokratická a kresťanská únia DS 21 hlasov
Kresťanskodemokratické hnutie 17 hlasov
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 13 hlasov
Sloboda a solidarita 13 hlasov
99% – občiansky hlas 5 hlasov
Ľudová strana naše Slovensko 4 hlasy
Most – Híd 3 hlasy
Strana zelených 3 hlasy
Zmena zdola, demokratická únia Slovenska 3 hlasy
Právo a spravodlivosť 2 hlasy
Zelení 1 hlas
Národ a spravodlivosť – naša strana 1 hlas
Robíme to pre deti – SF 1 hlas

Výstavba a zmeny charakteru obce 

Obec sa neustále rozrastá. Svedčia o tom ďalšie skolaudované domy (celkovo 4) ako aj 3 vydané stavebné povolenia. Budova obecného úradu získala po rokoch nový šat. V marci boli vymenené v čelnej časti budovy 2 okná a okno do knižnice za plastové. Starostka a aktivační pracovníci vymaľovali svojpomocne kanceláriu obecného úradu. V lete dostala nový náter aj strecha a bolo vymaľované priečelie budovy vyššie spomínanými pracovníkmi. 16. apríla bola budova pripojená na obecný vodovod. V 4. štvrťroku sa vymenili za plastové aj 3 okná v sále kultúrneho domu.
Stav miestnych komunikácií, tých, ktoré zatiaľ neboli rekonštruované, je žalostný. Neustále ho zhoršuje aj zvážanie dreva košickými mestskými lesmi. V snahe aspoň čiastočne zlepšiť túto situáciu, v rámci daných finančných možností, pristúpila obec v letnom období (jún a august) k ich oprave a to: v centre obce a v dolnej časti smerom ku kostolu. Oprava stála celkovo 2 400 eur. Aj noví stavebníci si svojpomocne spevnili cesty k stavebným pozemkom pod lesom, smerom na Košice. Ich požiadavke na preplatenie týchto nákladov, obecné zastupiteľstvo vzhľadom na obmedzený finančný rozpočet nevyhovelo.

Život v obci

Jeseň bola bohatá na úrodu ovocia, najmä jabĺk. Obsypané konáre sa skláňali k zemi a viaceré sa aj od ťarchy polámali. V okolí sa nenachádza žiaden výkup ovocia, a tak mnohé vyšli navnivoč, či zostali nepozbierané na stromoch. O jablká nebol záujem ani zadarmo. Dobrú úrodu sliviek signalizovalo varenie slivkového lekváru v kotloch vo viacerých domácnostiach, miešaného dômyselne zhotovenými drevenými varechami, zhotovenými často ešte prarodičmi dnešnej mladej generácie. Príroda bola štedrá aj voči hubárom. Asi im chcela vynahradiť slabú sezónu z predchádzajúceho roka. V októbri sa vracali z neďalekého lesa s plnými košíkmi nádherných dubákov. Tí skúsení vraveli, že rástli aj na takých miestach, kde nikdy predtým. 

Podujatia

V obci sa konali viaceré zaujímavé podujatia. Škoda len, že sa do ich prípravy či účasti nezapája viac obyvateľov ! V nedeľu 25. marca sa už tradične stretli členovia KUKA: A. Fodorová, B. Anderlová, M. Bučková a p. A. Tóthová s deťmi, aby spoločne pripravili veľkonočnú výzdobu. Vyskúšali si novú techniku farbenia vajíčok. Zhotovili si aj stromček na zavesenie vajíčok. Výsledkom ich snaženia bola veľkonočná papierová výzdoba okien obecného úradu a autobusovej zastávky. V sobotu 28. apríla, krátko pred poludním, sa zmenila príjazdová cesta do obce smerom od Košíc na raj milovníkov historických vozidiel. V rámci medzinárodného podujatia Cassovia retro 2012 sme mali možnosť vzhliadnuť vyleštené, oku lahodiace historické vozidlá, ktoré prechádzali cez našu obec smerom na Beniakovce. Tento mimoriadny zážitok nám sprostredkoval p. Ing. Peter Dzuruš, žijúci v našej obci a člen klubu Cassovia retro. Atmosféru rokov minulých navodzovali aj retro piesne v podaní M. Lasicu, ktoré zaznievali z miestneho rozhlasu. Účastníci využili možnosť ochutnať naše pekárenské výrobky. Koncom mája, v sobotné popoludnie, sa zišlo v kultúrnom dome niekoľko žien, aby si pripomenuli jedlá našich starých materí. Pripravovali sa tradičné kokošky čiže šúľance s makom, ktoré sa niekedy pravidelne varievali v našich domácnostiach. Na príprave kokošiek s makom sa podieľali: p. Šemšáková, Amrichová, Z. Fazekašová, p. Jakubčiaková (z Košíc), E. Bakajová, M. Bučková, A. Fodorová, R. Demková. Výroba kokošiek bola prípravou nášho družstva na 44. ročník Abovských kultúrnych slávností v neďalekých Rozhanovciach, ktorý sa konal 3. júna. Prázdne hrnce a misy ako aj spokojnosť chutnajúcich (bolo ich 67) svedčili o tom, že sa vydarili. Naše družstvo tvorili: R. Demková, M. Bučková, A. Fodorová, B. Anderlová. Oheň pod kotlom s vodou udržiavali: B. Fodor, I. Andrle, V. Bučko. 16. júna sa konala veľkolepá regionálna slávnosť pri príležitosti 700. výročia rekonštrukcia Bitky pri Rozhanovciach a to na tých istých miestach ako jej nultý ročník, pod lesom pri Beniakovciach. Na podujatí participovala aj naša obec. Maľovali sme cestné značky pre peších v smere od Zeleného dvora na bojisko, usmerňovali dopravu divákov. Naši dobrovoľníci v zostave Ing.Zdenka Dziaková, Marta Kuzicová, Paľo Staňo, Martin Černík, Jozef Hodomerszkí, Michal Kuzica, Michal Bučko, Kamil Jurko, Števo Oravec (Košičan), Lukáš Dobranský (Košičan), Renáta Demková, Ing. Daniel Bánoci (Košičan) dôstojne reprezentovali obec na tejto akcii. Ďakovný list primátora mesta Košice bol toho svedectvom. Medzinárodný deň detí pripravovala obec v spolupráci s miestnou pekárňou JUNO a Cechom pekárov a cukrárov východného Slovenska. Konal sa v sobotu, posledný júnový týždeň tento krát v prekrásnej prírode Čingova. Zišli sa tu pekárenskí pracovníci spolu s rodinami, deti a mládež z našej obce. Od nás sa na výlet vypravil plný autobus dospelých a detí, ktorých viezol p. Bohuš Fodor st. – pracuje pre Eurobus a.s., odkiaľ bol autobus objednaný. Všetci sa aktívne zapojili do rôznych súťaží. Dospelí boli úspešní v preťahovaní lanom. Ženské družstvo získalo 2. miesto a muži boli prví. Obec dala na túto príležitosť vyrobiť šiltovky s erbom a pre deti pripravila rôzne hry a súťaže. Pani P. Köverová sponzorovala autobus, stravu pre všetkých účastníkov a hračky do balíčkov. Deti i dospelí boli s výletom veľmi spokojní. Halloween – podujatie plné strašidiel, upírov, svietiacich tekvíc, sa už po druhýkrát uskutočnilo v posledný októbrový deň. Akcie sa zúčastnilo 66 dospelých a detí. Predchádzali jej veľké prípravy, výzdoba kultúrnej sály i príprava masiek. Veľký podiel na výzdobe mal B. Fodor ml. Za najkrajšiu detskú masku bola vyhlásená Andrejka Bérešová. T.r. sa v príprave masiek nedali zahanbiť ani dospelí. Úspech slávili manželia Fodorovi v maskách Fredyho s Mortyšiou. Aj kat na dvore Bučkových mal dosť práce pri stínaní hláv. Na záver všetkým chutil guláš od starostky i halloweenská torta, ktorú pripravili šikovné ruky pracovníkov JUNO a darovala majiteľka p. P. Köverová. 22. novembra sa konal vo Veľkej Ide 6. ročník regionálnej súťaže Oživené príbehy, ktorý organizovala Verejná knižnica J. Bocatia v Košiciach. Po druhýkrát sa jej zúčastnili nádejné detské autorky z našej obce: Nikola Staňová s príbehom starých rodičov „Na našom družstve“ a Gabika Maková s rozprávkou „Kráľovná v Hrašovíku“. Odmenou im boli diplomy a pekné vecné ceny. Na podujatie ich pripravovala kronikárka PhDr. Jana Amrichová. Svätý Mikuláš neobišiel našu obec ani v tomto roku. Zavítal k nám 7. decembra s košom plným sladkostí. Stačilo mu povedať básničku alebo zaspievať pesničku. Naše deti to bez problémov zvládli. Podujatie sponzorovali: Peter Spišiak, Imrich Fazekaš, p. Pavlína Köverová, sladkosti venoval obecný úrad. Začiatkom decembra sa v kultúrnom dome vyrábali pod patronátom členiek KUKa vianočné ozdoby. Šikovné ruky V. Rosenbergovej, A. Rosenberga, dievčat Bérešových, S. Krupášovej, S. Murajdovej, M. Bučkovej, M. Köverovej, N. Staňovej, N.Tóthovej, A. Fodorovej a J. Fodora zhotovili pekné vianočné pozdravy. Posledným koncoročným podujatím bola Štefánska veselica, ktorá sa konala 26. decembra. Bola obohatená o zaujímavé predstavenie amatérskeho divadelného súboru z Krásnej nad Hornádom. Tým, ktorí opustili teplo svojich domovov a prišli do kultúrneho domu, ponúkli divadelnú hru J.G. Tajovského Ženský zákon. Napätie medzi účastníkov priniesla tombola. O 43 cien bol veľký záujem. Tie tri najcennejšie získali: F. Köver, rodiny Nohajová a Maková.

Cirkevný život 

Po úmrtí Štefana Kövera – Palka kurátor Reformovanej cirkvi nebol zatiaľ ustanovený. Túto funkciu supluje kurátor Evanjelickej cirkvi a.v. p. Dušan Bodonský. V čase od 6.-10. augusta sa uskutočnil 11. ročník detského denného tábora organizovaného Rímsko-katolíckou cirkvou farnosťou Košická Nová Ves, duchovným otcom Patrikom Šarišským a viacerými dobrovoľníkmi. Od nás sa ho zúčastnilo 9 detí. Nápomocná bola aj naša obec a tradičná sponzorka p. P. Köverová.

Knižnica 

47 čitateľov, z toho 19 detí, malo k dispozícii 568 kníh. Celkovo si vypožičali 837 kníh. Do knižnice pribudlo 46 kníh v hodnote 326,37 eura. Na nákup prispeli 70 eurami občania (p. Dobranská (50 eur), p. M. Takáč (10 eur) a p. Z. Fazekašová ( 10 eur). 

Šport

16. novembra sa začal 3. ročník biliardového turnaja organizovaného p. Dzurušom, tradične, v miestnom hostinci. Zúčastnilo sa ho 16 súťažiacich z radov mládeže aj dospelých. Finále súťaže sa koná v januári nasledujúceho roku.
V katastri obce vyvíjajú dlhodobo športovú činnosť dve organizácie, ktorých aktivity využívajú najmä Košičania. Farma Hrašovík pravidelne organizuje kurzy jazdy na koňoch pre deti aj dospelých. Svoje letisko medzi obcami Hrašovík a Rozhanovce má Klub leteckých modelárov, ktorý pôsobí už od roku 1972 pri Technickej univerzite v Košiciach. 

Životné prostredie 

30.3. sme sa ako obec a jej jednotlivé domácnosti pripojili do akcie Hodina zeme. Vyplo sa verejné osvetlenie a doma sme posedeli pri sviečkach. Obec sa zapojila aj do medzinárodného podujatia Deň Zeme podujatím Vyčistíme si Hrašovík dňa 14. apríla. Tento krát vyčistením takmer dvojkilometrového úseku krajnice cesty smerom do Košíc od samonáletnej buriny a drevín. Pozornosti brigádnikov neušlo ani okolie zastávky pri odbočke na Košice tradične zapratané množstvom odpadkov. Naplnil sa nimi celý veľkokapacitný kontajner. Po brigáde dobre padlo malé občerstvenie – pečené klobásky, kuracie krídielka a niečo do štamperlíkov na zohriatie, ktoré sponzorovala rodina Dobranská. Na brigáde sa zúčastnili: Ing. Dalibor Amrich, Peter Ujházi, Bohuš Fodor, Martin Černík, Rastislav Mako, Ing. Ladislav Varga, Vladimír Bučko, Ivan Anderle, Pavel Staňo, Stanislav Pavlinský, Dezider Gašpar- z Rozhanoviec, Jozef Slepčík- z Rozhanoviec, Edita Gašparová- z Rozhanoviec, Marta Kuzicová, Anton Kašper, František Kövér ml., Jozef Hodermarszki, Erika Hodermarszká, Eva Bakajová, Štefan Duch, Anna Fodorová, Pavel Tóth ml., Kamil Jurko, Vladimír Huštaty ml., Michal Kuzica, Bohuš Fodor ml., Simonka a Gabika Makové, Vilko Hodermarszki, Natálka Tóthová, Nikolka Staňová, Julka Ujháziová, Jakub Fodor, Peter Bakaj-z Rozhanoviec a Renáta Demková. V priebehu roka boli objednané tri veľkokapacitné kontajnery na zber drobného stavebného odpadu, ktoré boli občanmi náležite využité. 

Štatistické údaje 

K 31.12. malo v obci trvalý pobyt 333 obyvateľov. K trvalému pobytu sa u nás prihlásilo 11 občanov, 2 sa odhlásili. Pribudli nám 2 novonarodení občiankovia a to 6.6. David Kövér a koncom roka 17.12. Richard Peter Dudinský. 26.5. sa konala 1 svadba v Košiciach na miestnom úrade – Furča. Monika Fazekašová sa vydala za Petra Dudinského z Košíc.
Na obecnom cintoríne sme sa rozlúčili s 5 Hrašovíčanmi. 24.2. zomrela Anna Huštatyová (r. Frištiková) 88-ročná, 27.3. vo veku 86 nedožitých rokov p. Jolana Baloghová (r. Baloghová), 28.9. p. Štefan Duch 63-ročný, 1.10.p. Štefan Kövér-Palkov 83-ročný a v posledný deň roka 31.12. Ľubomír Homa 59-ročný.Zápis do kroniky schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 2/2013 z 25.6.2013.