Preskočiť na obsah

Rok 2015


Samospráva obce

Jednoznačnou prioritou vedenia obce bola oprava a dobudovanie ciest v obci. V tejto súvislosti boli vypracované viaceré žiadosti na MF o získanie finančných prostriedkov hlavne na úsek do Beniakoviec. Žiaľ, neúspešne. Obec si musela pomôcť vlastnými zdrojmi, (použila rezervný fond) peniazmi ušetrenými v priebehu niekoľkých rokov z rozpočtu. Počas roka boli prijaté 4 všeobecné záväzné nariadenia a to o náhradnom zásobovaní vodou v prípade prerušenia jej dodávky z verejného vodovodu a zneškodňovaní obsahu žúmp (VZN č.1), vyhlásení pamätihodnosti obce (VZN č. 2), o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách obce (VZN č. 3), rozdelení poplatkov, zvlášť za komunálny a stavebný odpad (VZN č.4). Rozpočet na rok 2015 bol zostavený ako vyrovnaný a všetkými poslancami schválený. V priebehu roka boli doplnení členovia jednotlivých komisií z radov občanov: kultúrna – B. Anderlová, E. Bučková, Miriam Bartošová, Ing. Martina Vargová, kontrolná komisia – E. Bučková, komisia verejného poriadku – B. Fodor st. Poslanci sa popri vyššie uvedených úlohách zaoberali dodržiavaním VZN o parkovaní na verejnom priestranstve, nakladaní s odpadom – situáciu sťažuje skutočnosť, že obec nemá vo vlastníctve žiaden pozemok, na ktorom by mohla vybudovať zberný dvor. Popri žiadostiach o finančné prostriedky bola m. i. spracovaná aj žiadosť na MK SR o vyhlásení zvona z roku 1802 za národnú kultúrnu pamiatku, ako aj o osadení pamätnej tabule našim zavlečeným občanom do Nemecka počas 2. svetovej vojny.
23.-24. 5. navštívili 4 zástupcovia obce poľské združenie obcí – Perlu Beskidu Sadeckiego, kde navštívili objekty zrealizované z európskych fondov. V priebehu roka vypracoval poslanec V. Bučko zásady odmeňovania poslancov.
Obecné zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí 19. februára 2015 vyrovnaný rozpočet obce na rok 2015 vo výške 65 450,00 eur. Záverečný účet obce za rok 2015 bol obecným zastupiteľstvom dňa 23. júna 2016 schválený nasledovne – príjmy: 108640,00 eur, výdaje 106684,66 eur. Obec hospodárila s plusovým hospodárskym výsledkom 1955,34 eur.
Štátna správa
7. 2. sa konalo v poradí už ôsme referendum od vzniku republiky. V rámci Slovenska sa ho zúčastnilo iba 21,4 % občanov, takže referendum bolo neplatné. Referendum, ktoré iniciovala Aliancia za rodinu obsahovalo 3 otázky zamerané na rodinu a jej ochranu. V našej obci sa ho zúčastnilo 74 z 276 oprávnených voličov, čo predstavuje 26,8% účasť.

Výstavba v obci
Najdôležitejším počinom, ktorý pozitívne kvitovali občania bolo vyasfaltovanie cesty na Nižnom záhumní a výstavba cesty okolo cintorína. V tejto časti bolo rozšírené osvetlenie. Začiatkom mája sa rozsvietilo ďalších päť svietidiel ( 1 staré a 4 nové). O tri nové svetlá bolo rozšírené osvetlenie v obci. Bola osadená kovová brána na juhozápadnej strane cintorína. Ide o remeselnícky výrobok nášho majstra p. Mika, ktorý odkúpila obec a dala zreštaurovať. Takéto brány, ako aj oplotenie, vyrobil tento kováčsky majster v 50.- 60. rokoch 20. storočia pre mnohé domy v našej obci. 21. 9. začala firma Fejpol s prácami na miestnych komunikáciách. Asfalt bol položený za jeden deň a to 2. 10. Tieto práce stáli 42 430,32 eur. V posledných rokoch sa Hrašovík stáva rajom pre stavebníkov, a to vďaka svojej výhodnej polohe blízko Košíc. Rozrastá sa najmä na okraji, či už smerom ku Košiciam alebo Beniakovciam. Obec sa v súvislosti s novou výstavbou domov mimo doterajšieho intravilánu borí s chýbajúcimi inžinierskymi sieťami a cestami k novostavbám, ktoré si stavebníci musia zhotoviť na vlastné náklady. Správcom ukončenej časti kanalizácie v južnej časti smerom od cintorína k lesu sa stali Východoslovenské vodárne a kanalizácie v Košiciach. Následne investori (občania nových domov) previedli túto stavbu darovacou zmluvou do vlastníctva obce. Tieto činnosti si vyžiadali počas roka množstvo administratívnej práce ako aj kontroly zhotovených diel (uzatváranie zmlúv s dodávateľmi prác ako aj investormi, t.j. stavebníkmi.) Pokračovalo sa aj v ďalšom zveľaďovaní obecného majetku – obecného úradu a kultúrneho domu a okolia. V máji boli vymenené vchodové dvere na toalete za vonkajšie – exteriérové. Obec investovala v čase marec- apríl cca 1 700 eur do zariadenia, dala vyrobiť 10 veľkých jedálenských stolov a 2 malé do spoločenskej sály. Stoly vyrobili Rudolf Kövér (železné konštrukcie) a Peter Spišiak (stolárske práce) bez nároku na odmenu za prácu, na výrobe stolov sa podieľali (náterom železných konštrukcií) aj aktivační pracovníci Anton Kašper a Dezider Gašpar. V kuchyni pribudli 2 veľké stoly s odkladacou plochou a pracovnou doskou, 1 menší pracovný stôl, skrinková zostava na spotrebiče, ktoré obci darovali manželia Ladislav a Viera Vargovci (zabudovateľnú mikrovlnnú rúru s grilom a elektrickú teplovzdušnú rúru) a policová skriňa s nadstavcami na kuchynské vybavenie. Počas júnovej brigády sa robili obruby chodníka okolo obidvoch obecných budov a následne poslanec Vladimír Bučko za pomoci aktivačných pracovníkov a starostky pokládol zámkovú dlažbu. Začiatkom októbra bola ukončená aj prístupová cesta do týchto budov.
Celkovo boli skolaudované 3 domy a vydané 1 stavebné povolenie.


Život v obci
Aj keď by sa zdalo, že o zapájanie sa do života v obci majú obyvatelia len minimálny záujem, respektíve sa na ňom podieľajú tí istí obyvatelia, zaznamenali sme viaceré pozitívne príklady napr: problémy s výtlkmi na vstupnej ceste 3. triedy, ktoré patria do vlastníctva Košického samosprávneho kraja zmobilizovali viacerých občanov, ktorých maily zasielané na túto inštitúciu, prispeli aspoň k dočasnému odstráneniu tohto problému – zaplátaniu výtlkov asfaltom. Tak tomu bolo aj v prípade plynovodu, ktorý vybuchol v roku 2014 a zneistil občanov. Niekoľkí z nich spísali petíciu na preloženie vysokotlakového plynového potrubia mimo zastavaného územia obce. Východoslovenské plynárne na septembrovom stretnutí prisľúbili výmenu časti plynového potrubia v intravilánovej časti obce, spevnenie komunikácie v časti križovania s plynovodom a zabezpečenie pravidelného monitoringu.
Do dnešného dňa sme sa však nedozvedeli čo bolo príčinou tejto havárie.
Hneď po Veľkej noci prišla na obecný úrad potešujúca správa. Náš kalendár Na hrašovskych poľoch získal v súťaži 23. ročníka Najkrajší kalendár roka v kategórii Obce 2. miesto. Slávnostné odovzdávanie diplomov sa konalo 14. apríla 2015 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Za našu obec sa ho zúčastnila autorka kalendára PhDr. Jana Amrichová a knihovníčka Zdenka Fazekašová. Potešilo nás aj vystúpenie v Slovenskej televízii, p. Slavomíra Kövera, ktorý sa 18. a 19. 11. zúčastnil televíznej vedomostnej súťaže Duel na STV 1 , a tak sa aspoň nachvíľu do povedomia divákov dostala naša obec Hrašovík, z ktorej p. Köver pochádza a kde aj žije.
V lete sa opravovala hlavná cesta z Košíc do Michaloviec. Pri odbočovaní do našej obce pribudol novovybudovaný ostrovček, ktorý bol príčinou už 2 havárií, hoci nikdy predtým sme na tomto úseku nezaznamenali žiadne nehody.
Leto nás už pomaly prestáva prekvapovať vysokými teplotami , ktoré sme zaznamenávali až do prvých septembrových dní.

Podujatia
K najúspešnejším podujatiam pripravovanými obcou rozhodne patrilo varenie lekváru tradičným spôsobom v kotloch, pod ktorými sa prikladalo drevom- na dvore obecného úradu 12. septembra. Varilo sa v 2 kotloch, ktoré zapožičali pani Marta Fenčáková a manželia Vladimír a Emília Takáčovi. O toto podujatie prejavili najväčší záujem noví obyvatelia obce. Varilo sa od skorého rána až takmer do polnoci. Potešiteľný bol záujem detí, ktoré sa tak mohli zoznámiť s touto regionálnou tradíciou. Nechýbali ani slivkové gule a koláče. O podujatie prejavil záujem aj denník Plus jeden deň (viď výstrižky). Tí, čo pomáhali si mohli hotový lekvár odniesť v sklenených pohároch s etiketou vytlačenou na túto jedinečnú príležitosť. Spomienkou na toto podujatie bude aj veľká varecha na miešanie lekváru, ktorú obci darovala rodina Pachotová.
Podujatia zabezpečovala po celý rok komisia KUKO. Príprava na veľkonočné sviatky sa už tradične spájala s výzdobou vajíčok a prípravou rôznych ozdôb. Podujatia 27. 3. sa zúčastnilo 20 detí a mamičiek.
Deň detí privítali hrašovícke detváky na beniakovskej lúke 6. júna. Deti sa mali možnosť do sýtosti vyšantiť na preliezačkách, zajazdiť si na koňoch, preukázať vedomosti v rôznych súťažiach. Podujatie pripravila naša obec v spolupráci s CVC Chrobáčik a obcou Beniakovce. Na uskutočnení podujatia, ktorého sa zúčastnilo 37 detí a dospelých, sa podieľali manželia Anderlovci, Bučkovci, Makovi, E. Hodermarszká, A. Fodorová, V. Rosenbergerová. Sladkosti ako aj auto poskytla p. P. Köverová.
28. 6. 2015 sa konal 47. ročník Abovských folklórnych slávností v Rozhanovciach, ktorých súčasťou bola aj gastronomická ponuka regionálnych lahôdok. Tento krát sme ponúkli koložvársku kapustu pripravenú p. starostkou v spolupráci s miestnou pekárňou. Jej majiteľka P. Köverová darovala aj chlieb a koláče. Tím v zložení
V. Bučko, R. Demková, A. Fodorová, E. Hodermarszká, S. Maková nemal o záujemcov o kapustu núdzu a ako vždy, na ponúkané jedlo sa ozývali len samé chvály.
23. 10. sa v rámci Mesiaca úcty k starším konalo posedenie seniorov v kultúrnom dome. O príjemnú náladu sa starala ľudová-zábavná hudobná skupina Bravo. Podujatia sa zúčastnilo 41 občanov seniorov.
Helloween sa už tradične konal posledný októbrový večer. Mali sme možnosť uvidieť sprievod v maskách okolo dediny spojený s hľadaním svetlonosovho pokladu. Potom v kultúrnom dome nasledovalo pohostenie a vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu masku a súťaže o najväčšiu tekvicu. Tohto roku sa vzhľadom na horúce a suché počasie urodili menšie tekvice ako vlani. 1. miesto získala p. Darina Fazekašová, 2. Anka Fodorová a 3. Milka Bučková. Najviac sa porote páčila maska Pavúčie dievča, s ktorou sa predviedla Michaela Spišiaková, 2. miesto obsadil Vilko Hodermarszki v maske človeka, ktorý prežil Apokalypsu. Tradične helloweenskou tortou a zákuskami prispela pekáreň JUNO.
Koncom roka, 5. 12. opäť prišiel Mikuláš do kultúrneho domu. Čakalo ho tam 41 detí spolu so svojimi rodičmi. Najskôr si so záujmom pozreli rozprávku O psíčkovi a mačičke, ktorú pre nich pripravili žiaci Súkromnej umeleckej školy na Miškoveckej ulici v Košiciach a následne im Mikuláš rozdal balíčky so sladkosťami. Balíčky pre deti pripravila obec v spolupráci s p. Petrom Spišiakom, ktorý pravidelne prispieva na mikulášske balíčky, pohostenie poskytla p. P. Köverová. Je to najviac navštevované podujatie, kde počet účastníkov sa blíži k sedemdesiatke.
Na Štefana sa prišlo do kultúrneho domu zabaviť 36 občanov mladších, ale i starších. Do spevu i do tanca im hrala košická skupina
Duo Marjan.

Knižnica
Do knižnice pribudlo 40 kníh, z toho kúpou 29 za 285,77 eur a 11 darom. Knihy si vypožičiavalo 40 čitateľov, z toho iba 9 detí do 15 rokov. Celkovo bolo vypožičaných 804 kníh.
Šport
5. ročník biliardového turnaja, ktorého sa zúčastnilo 13 súťažiacich pozná svojich najlepších hráčov. 1. miesto v turnaji, ktorý sa konal koncom roka, obsadil Vladimír Bodnár, 2. bol Marek Béreš a 3. jeho brat Dušan Béreš.

Životné prostredie
V jarnom období aktivační pracovníci spolu s Dušanom Kövérom upravili breh pri Torysy, orezali vŕby a odstránili stále opakujúce sa čierne skládky. Obecná brigáda sa konala 13. 6. a bola zameraná na skrášlenie centra obce. Deti aj dospelí čistili potok uprostred obce vysádzali kvety a natierali hojdačky v parčíku, osádzali a stavali obrubník okolo obecného úradu. Brigády sa zúčastnilo 19 obyvateľov: rodina Hodermarszká, Maková, Bučková, Anderlová, Fodorová, ďalej pani starostka Demková, Ján Krupáš, Ladislav Varga, Miriam Bartošová. Po práci dobre padlo malé pohostenie, ktoré pre nich pripravili pracovníčky obecného úradu. K skrášleniu okolia cintorína prispeli manželia Mokrišovci, ktorí pri hornej bráničke zasadili 2 ozdobné kríčky.
V súvislosti s novým zákonom o odpadoch, ktorý začne platiť od 1. 1. 2016 v oblasti biologicky rozložiteľných odpadov sa poslanci dohodli, že pre našu obec bude najrentabilnejšie predchádzať vzniku biologicky rozložiteľných odpadov a to formou domáceho kompostovania. Starostka vypracovala čiastkový projekt za obec do spoločného projektu obcí Torysškého mikroregiónu zameraný na domáce kompostovanie. Na jeho realizácii sa bude po jeho prípadnom schválení podieľať obec 5 % .

Štatistické údaje
K 31. 12. 2015 žilo v obci trvalo prihlásených 348 obyvateľov. Ich počet z roka na rok narastá, súvisí to z rozširujúcou sa výstavbou v obci. K trvalému pobytu sa prihlásilo 20 obyvateľov, odhlásilo 6. Bolo uzavretých 6 sobášov. 18. 4. uzavreli manželstvo Ing. Branislav Magic a Martina Balluchová v Košiciach – Starom meste, 9. 5. Štefan Glova a Lenka Lenhardtová v Kysaku, 20. 6. Matúš Vachaľ a Mgr. Veronika Fazekašová v Kráľovciach, 25. 7. Peter Lisý a Gabriela Timková v Košiciach – Starom meste, 15. 8. Jozef Vaško a Ing. Zuzana Hintošová v Rozhanovciach, 22. 8. Juraj Regenda a Zuzana Ivančinová v Košiciach – Juh. Na večnosť odišli 3 obyvatelia, 18. 3. posledný zvonár tradičného ručného zvonenia, Pavol Staňo (73 rokov), 13. 4. Margita Köverová rod. Vargová (80 rokov) a 22. 7. najstaršia občianka Barbora Hegedüšová rod. Huštatyová (98 rokov). Zápis do kroniky schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 3/2016 z 23.6.2016.