Správne poplatky

SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV vyberaných obcami v zmysle ostatnej novely zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

I. ČASŤ, VŠEOBECNÁ SPRÁVA

II. ČASŤ, VNÚTORNÁ SPRÁVA 

III. ČASŤ, PÔDOHOSPODÁRSTVO

V. ČASŤ, STAVEBNÁ SPRÁVA

VI. ČASŤ DOPRAVA 

VIII. ČASŤ FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ

X. ČASŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE