Preskočiť na obsah

Tlačivá

Ostatné žiadosti a tlačivá

Žiadosť o výrub stromov

Žiadosť o umiestnenie prevádzky

Žiadosť na zriadenie hrobu, opravy hrobov

Nájomná zmluva na hrobové miesto

Tlačivá na stavebnom úseku

Žiadosť o zrušenie alebo zmenu súpisného čísla

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

Žiadosť o určenie súpisného čísla

Žiadosť o súhlas na umiestnenie MZZO

Žiadosť o stavebné povolenie spolu s územným konaním

Žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby

Ziadost o-prekopavku-zvlastne-uzivanie miestnej komunikácie

Žiadosť o odstránenie stavby

Žiadosť o kolaudačné rozhodnutie

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

Žiadosť o povolenie vjazdu na pozemok

Ohlásenie drobnej stavby + súhlas susedov

Prehlásenie stavebného dozora

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Tlačivá na úseku daní

Žiadosť o odpustenie poplatku za odpad podľa VZN č. 4-2014

Žiadosť o odhlásenie psa z evidencie

Vznik daňovej povinnosti PO

Zánik daňovej povinnosti PO

Vznik daňovej povinnosti FO

Zánik daňovej povinnosti FO

Vzor priznania k dani zo stavieb – stavba služiaca na viacero účelov

Vzor priznania k dani zo stavieb – stavba služiaca na jeden učel

Vzor priznania k dani za psa

Poučenie o vyplnení daňového priznania z nehnuteľnosti

Potvrdenie o podaní dane z nehnuteľnosti

Potvrdenie o podaní dane z nehnuteľnosti,

Potvrdenie o podaní dane z nehnuteľnosti,

Oznámenie k miestnemu poplatku za komunálny odpad

Oznámenie k miestnemu poplatku za komunálny odpad,

daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti