Preskočiť na obsah

V. ČASŤ, STAVEBNÁ SPRÁVA

Položka 59


a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia

1. pre fyzickú osobu …………………………………………. 6, 50 eur
2. pre právnickú osobu …………………………………….. 100 eur
b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby ………… 20 eur

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom, 11) osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

Poznámky

1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.

Položka 60


Žiadosť o stavebné povolenie

a) na stavby na bývanie a na zmeny týchto stavieb pred dokončením

1. na stavbu rodinného domu s obosta-vaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 600 m3 vrátane …………………………………………………… 33 eur
za každých ďalších začatých 100 m3 obostavaného priestoru ………….. 20 eur

2. na stavbu bytového domu s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 3000 m3 vrátane ………………………………. 750 eur
za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného priestoru ………….. 250 eur
b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy a záhradkárske chaty) s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 200 m3 vrátane ………………. 23 eur
za každých ďalších začatých 50 m3 obostavaného priestoru ………………… 20 eur
c) na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu
1. rodinný dom ……………………………………………. 100 eur
2. bytový dom ……………………………………………… 750 eur
3. stavba na individuálnu rekreáciu ………………….100 eur 
d) na stavby, ktoré tvoria doplnkovú funkciu rodinného domu, na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ……………………………………………………………………………………………………. 30 eur
e) na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami …………………………..30 eur
f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením … 20 eur
g) na líniové stavby a zmeny týchto stavieb pred dokončením za každých začatých 100 m …….. 10 eur
h) na ostatné inžinierske stavby s doplnkovou funkciou pre rodinné domy, bytové domy a stavby na individuálnu rekreáciu (podzemné objekty, napr. studne, malé čistiarne odpadových vôd a pod.) pre právnickú osobu ………………………… 50 eur
i) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny stavieb pred dokončením s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 3000 m3 vrátane ……………. 1000 eur
za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného priestoru …………… 300 eur
j) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie … 50 eur

Oslobodenie

1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky

1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok.
2. Objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty kolektívnej rekreácie sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
5. Ak pri zmene stavby pred dokončením nedochádza k zmene rozmerov stavby, vyberie sa základná sadzba pre daný typ stavby.
6. Ak sa na stavbu bytového domu poskytne úver alebo príspevok zo Štátneho fondu rozvoja bývania alebo iná dotácia zo štátneho rozpočtu, je poplatok za vydanie stavebného povolenia 66 eur.

Položka 60a


a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre právnickú osobu ……………………. 100 eur
b) Ohlásenie jednoduchej stavby pre právnickú osobu ……………………… 30 eur
c) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác, ohlásenie vybraných telekomunikačných zariadení …………………………………………… 10 eur
d) Ohlásenie stavby elektronickej komuni-kačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačnéhozariadenia …………………………………………………………80 eur
e) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby …………….. 10 eur
f) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe …. 30 eur

Oslobodenie
Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Položka 61


Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby ………………trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60

Položka 62


a) Žiadosť o povolenie

1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním o vydanie stavebného povolenia podľa položky 60 ……………………………………………….. 30 eur
2. na odstránenie stavby, za každú stavbu, ktorej odstránenie je povolené pre fyzickú osobu … 16, 50 eur a pre právnickú osobu ………… 200 eur
3. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ak je plocha do 15 m2 vrátane ……. 60 eur
od 15 m2 do 40 m2 vrátane ………………………………. 200 eur
nad 40 m2 ………………………………………………….. 430 eur

4. terénnych úprav …………………………………………. 16, 50 eur
b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti …………………………………… 100 eur
c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia ………………….. 20 eur

Oslobodenie

1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
2. Od poplatku podľa písmena a) tretieho bodu tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.
3. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Položka 62a


Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
a) na stavby na bývanie

1. na stavbu rodinného domu s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 600 m3 vrátane pre fyzickú osobu ………..16, 50 eur
a pre právnickú osobu ……………………………………………………. 50 eur
za každých ďalších začatých 100 m3 obostavaného priestoru pre fyzickú osobu a právnickú osobu….10 eur
2. na stavbu bytového domu s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 3000 m3 vrátane ……………………………………………. 400 eur
za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného priestoru …… 100 eur
b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy a záhradkárske chaty),

1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 vrátane ……………………. 23 eur
2. ak zastavaná plocha je od 25 m2 do 50 m2 vrátane ………………. 33 eur
3. ak zastavaná plocha je od 50 m2 do 80 m2 vrátane ……………….. 66 eur

c) na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu

1. rodinný dom ……………………. 50 eur
2. bytový dom ……………………. 400 eur
3. stavba na individuálnu rekreáciu …………………. 50 eur

d) na stavby, ktoré tvoria doplnkovú funkciu rodinného domu, a na stavby slúžiace na podnikateľskú činnosť na pozemkochrodinných domov, na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť …………………..15 eur
e) na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami …………………. 15 eur
f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) ……………. 15 eur
g) na líniové stavby za každých začatých 100 m …………………….. 10 eur
h) na ostatné inžinierske stavby s doplnkovou funkciou pre rodinné domy, bytové domy a stavby na individuálnu rekreáciu (napr. studne, malé čistiarne odpadových vôd) pre právnickú osobu ……… 30 eur
i) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 3000 m3 vrátane ……………….. 500 eur

za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného priestoru …………… 150 eur

Oslobodenie

1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky

1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok.
2. Objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty kolektívnej rekreácie sa posudzujú ako nebytová výstavba na účely vydania kolaudačného rozhodnutia.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby na účely vydania kolaudačného rozhodnutia.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
5. Ak sa na stavbu bytového domu poskytne úver alebo príspevok zo Štátneho fondu rozvoja bývania alebo iná dotácia zo štátneho rozpočtu, je poplatok za vydanie kolaudačného rozhodnutia……… 100 eur.