Preskočiť na obsah

VIII. ČASŤ FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Položka 140


a) udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier:

3. výherné prístroje, za každý výherný prístroj ………………………………1 500 eur
Položka 142
a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie …………… 6, 50 eura
b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samos. hospodár. ………. 1, 50 eura

Položka 162


a) Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov38)
okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov ……………………………………………. 11 eur

b) Žiadosť o udelenie súhlasu na zneškodňovanie odpadov, 38) na ktoré nebol daný súhlas
podľa písm. a), okrem zneškodňovania odpadov v spaľovniach a v zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov…………………….11 eur 
c) Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov38)okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov……….. 11 eur  
d) Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, 38) ak ide o zariadenie,
na prevádzku ktorého nebol daný súhlas podľa písm. a) a c)……11 eur 
e) Žiadosť o udelenie súhlasu na zmenu a rekonštrukcie zariadení na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov a zber odpadov alebo ich častí, na ktorých prevádzkovanie sa vydáva súhlas, ak majú vplyv na nakladanie s odpadmi v zariadení38) …………………….. 11 eur   
 f) Žiadosť o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi38) ……………………………………………… 11 eur
g) Žiadosť o udelenie súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov38) ……………………………………………………. 11 eur
h) Žiadosť o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie
odpadov a zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov38) ………………………………………………………… 11 eur
i) Žiadosť o udelenie súhlasu na použitie technológie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
na mobilných zariadeniach vrátane všeobecných podmienok prevádzkovania mobilného zariadenia38) …. 20 eur
j) Žiadosť o udelenie súhlasu na prvé uvedenie technológie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi na trh v Slovenskej republike38) ……………………….20eur 
k) Žiadosť o udelenie súhlasu na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho
triedenia, 38) ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie
a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné …………………………………………………………………………………….. 11 eur
l) Žiadosť o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie
a jej následné monitorovanie38) ………………………………………………. 11 eur
m) Žiadosť o udelenie súhlasu na zber a spracovanie starých vozidiel38) ………………………………………………… 11 eur
n) Žiadosť o udelenie autorizácie, predĺženie autorizácie alebo jej zmeny38) …………………………………………… 20 eur
o) Žiadosť o udelenie povolenia na dovoz, vývoz a tranzit odpadov38) ……………………………………………………….. 20 eur
p) Žiadosť o schválenie programu odpadového hospodárstva pôvodcu odpadu ……………………………………… 11 eur
r) Žiadosť o rozhodnutie o zaradení odpadu, ak držiteľ odpadu nemôže odpad jednoznačne zaradiť
podľa Katalógu odpadov38) ………………………………………………………………………………………………………………………… 11 eur
s) Žiadosť o zmenu udelených súhlasov podľa písmen a), c), d), f), g), h), i) a m) a žiadosť o predĺženie
vydaného súhlasu podľa písmena f) ………………………………………………………………………………………………………….. 4 eurá
t) Vydanie súhlasu na umiestnenie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia ……………………. 5 eur
u) Vydanie súhlasu na užívanie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia ……………………. 5 eur
v) Vydanie súhlasu na zmenu stavby malých zdrojov znečisťovania ovzdušia ……………………. 5 eur
w) Vydanie súhlasu na zmenu používaných palív a surovín v stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia ……………………. 5 eur
x) Vydanie súhlasu na zmenu technológie zariadení zdrojov znečisťovania ovzdušia ……………………. 5 eur
y) Vydanie súhlasu na zmenu užívania zdrojov znečisťovania ovzdušia ……………………. 5 eur
z) Vydanie súhlasu na prevádzku stacionár-nych zdrojov po vykonaných zmenách ……………………. 5 eur
aa) Vydanie rozhodnutia na inštaláciu technologických celkov zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ich zmeny, na ich uvedenie do prevádzky, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu ……………………. 30 eur