VIII. ČASŤ FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Položka 140


a) udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier:

3. výherné prístroje, za každý výherný prístroj ………………………………1 500 eur
Položka 142
a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie …………… 6, 50 eura
b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samos. hospodár. ………. 1, 50 eura

Položka 162


a) Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov38)
okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov ……………………………………………. 11 eur

b) Žiadosť o udelenie súhlasu na zneškodňovanie odpadov, 38) na ktoré nebol daný súhlas
podľa písm. a), okrem zneškodňovania odpadov v spaľovniach a v zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov…………………….11 eur 
c) Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov38)okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov……….. 11 eur  
d) Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, 38) ak ide o zariadenie,
na prevádzku ktorého nebol daný súhlas podľa písm. a) a c)……11 eur 
e) Žiadosť o udelenie súhlasu na zmenu a rekonštrukcie zariadení na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov a zber odpadov alebo ich častí, na ktorých prevádzkovanie sa vydáva súhlas, ak majú vplyv na nakladanie s odpadmi v zariadení38) …………………….. 11 eur   
 f) Žiadosť o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi38) ……………………………………………… 11 eur
g) Žiadosť o udelenie súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov38) ……………………………………………………. 11 eur
h) Žiadosť o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie
odpadov a zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov38) ………………………………………………………… 11 eur
i) Žiadosť o udelenie súhlasu na použitie technológie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
na mobilných zariadeniach vrátane všeobecných podmienok prevádzkovania mobilného zariadenia38) …. 20 eur
j) Žiadosť o udelenie súhlasu na prvé uvedenie technológie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi na trh v Slovenskej republike38) ……………………….20eur 
k) Žiadosť o udelenie súhlasu na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho
triedenia, 38) ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie
a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné …………………………………………………………………………………….. 11 eur
l) Žiadosť o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie
a jej následné monitorovanie38) ………………………………………………. 11 eur
m) Žiadosť o udelenie súhlasu na zber a spracovanie starých vozidiel38) ………………………………………………… 11 eur
n) Žiadosť o udelenie autorizácie, predĺženie autorizácie alebo jej zmeny38) …………………………………………… 20 eur
o) Žiadosť o udelenie povolenia na dovoz, vývoz a tranzit odpadov38) ……………………………………………………….. 20 eur
p) Žiadosť o schválenie programu odpadového hospodárstva pôvodcu odpadu ……………………………………… 11 eur
r) Žiadosť o rozhodnutie o zaradení odpadu, ak držiteľ odpadu nemôže odpad jednoznačne zaradiť
podľa Katalógu odpadov38) ………………………………………………………………………………………………………………………… 11 eur
s) Žiadosť o zmenu udelených súhlasov podľa písmen a), c), d), f), g), h), i) a m) a žiadosť o predĺženie
vydaného súhlasu podľa písmena f) ………………………………………………………………………………………………………….. 4 eurá
t) Vydanie súhlasu na umiestnenie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia ……………………. 5 eur
u) Vydanie súhlasu na užívanie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia ……………………. 5 eur
v) Vydanie súhlasu na zmenu stavby malých zdrojov znečisťovania ovzdušia ……………………. 5 eur
w) Vydanie súhlasu na zmenu používaných palív a surovín v stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia ……………………. 5 eur
x) Vydanie súhlasu na zmenu technológie zariadení zdrojov znečisťovania ovzdušia ……………………. 5 eur
y) Vydanie súhlasu na zmenu užívania zdrojov znečisťovania ovzdušia ……………………. 5 eur
z) Vydanie súhlasu na prevádzku stacionár-nych zdrojov po vykonaných zmenách ……………………. 5 eur
aa) Vydanie rozhodnutia na inštaláciu technologických celkov zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ich zmeny, na ich uvedenie do prevádzky, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu ……………………. 30 eur

Zverejnené 14. januára 2021.
Bez úpravy .