Preskočiť na obsah

História obce

Z dejín obce Hrašovík

1270

Spomína v dokumentoch Hrašovík ako zem (terra) Raasfelde po prvý raz, keď ju daruje kráľ Štefan V magistrovi Reynoldovi

1746

Conscriptio ecclesiarum (Súpis farárov, farností…) uvádza, že vo filiálke Ráss patriacej
Felső-Ocsvár ( Košické Olšany )“ žije ľud dvoch rečí, maďarskej a slovenskej, avšak prevláda slovenčina. Obyvatelia sú miešaného náboženstva, katolíci schopní prijímať
18, rusnaci 10, luteráni 19, kalvinisti 14, deti spolu18.“

1780

Publikácia Abaúj-torna vármegye katonai leirása (1780-as évek ) Vojenský popis
Abovskoturnianskej župy z roku 1780 uvádza o Hrašovíku (Ráas ) tieto údaje: Je tu
jeden malý potok na úžitok dediny, dubový les s kríkmi okolo dediny. Cesty sú pri
úpätí lesa, ílovitá pôda, zle sa chodí. Cesta do Rozhanoviec je obtiažna, vedie cez pole, keď sa potok vyleje, lebo nie je na ňom most. Obec má 27 domov a 187 obyvateľov.

1900

Vybudovanie zvonice. Išlo o zrubovú ľudovú stavbu, v dolnej časti šalovanú
doskami. Mala ihlanovú raz zalamovanú šindľovú strechu. V roku 1942 bola
zvonica premiestnená vyššie k Matikovým.

1915

Kopanie základov ľadovne na základe príkazu, ktorý dostal richtár od vtedajších
úradov. Ľadovňu bolo potrebné vybudovať pre prípad, žeby v obci nastala cholera.

1921

Založenie cintorínu

Založenie terajšieho v poradí štvrtého cintorína na južnej strane. Prvý cintorín sa
pravdepodobne nachádzal na území od studne Lingovka po zvonicu, druhý cintorín
bol na pravej strane pri ceste do Beniakoviec a tretí cintorín bol zriadený po ľavej
strane cesty do Beniakoviec.

1925

Prvá škola

Na mieste bývalej pastierne, na obecnom pozemku, kde predtým býval obecný pastier
sa začalo v novembri s výstavbou vôbec prvej školy v Hrašovíku

1926

V júni ukončenie výstavby školy

1927

Vznik hasičského zboru. V roku 1928 mal pravdepodobne 15členov. Jeho veliteľom
bol Andrej Kavečanský, zástupcom veliteľa Štefan Fazekaš. 19.10.začiatok vyučovania v novej škole- učiteľka Elena Szabová

1931

Elektrifikácia obce

1941

Postavenie mostíka nad riekou Torysa spájajúceho Hrašovík s Rozhanovcami

1947

Vybudovanie železobetónového mosta medzi Hrašovíkom a Rozhanovcami

1952

JRD

Založenie jednotného roľníckeho družstva

1955

(december) slávnostné otvorenie cesty do Košíc – prvý autobusový spoj

1974

1. september zrušenie základnej školy

1977

Ukončenie prestavby budovy bývalej školy na priestory pre MNV a kultúrny dom
v rámci akcie „Z“

1993

11.október posvätenie základného kameňa rímskokatolíckeho kostola na
vybetónovanom pôdoryse, Msgr. Alojzom Tkáčom, košickým biskupom.

1998

27.september slávnostná vysviacka rímskokatolíckeho Kostola sv. Marty
arcibiskupom Alojzom Tkáčom 
plynofikácia obce

2007

Ukončenie výstavby kanalizácie v obci

2008

Začiatok výstavby vodovodu, prvá platba cez e-banku na Obecnom úrade

2009

Ukončenie výstavby vodovodu, vybudovanie nového miestneho rozhlasu, vydanie prvého hrašovíckeho kalendára “ Naša škola „

2010

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a osadenie drobnej architektúry v obci s podporou eurofondov

2011

15.12. pripojenie prvých domov na verejný vodovod, voda tečie z vodnej nádrže Stariná 

2012

Začiatok rekonštrukcie obecného úradu  – výmena okien, vymaľovnie fasády

2013

Pokračovanie rekonštrukcie obecného úradu a kultúrneho domu – výmena okien, zamurovanie 3 okien severnej strany motlitebne, maľba fasády a vnútorných priestorov motlitebne
udelenie osvedčenia – „Osvedčenie o zápise do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska“,  názov zapísaného prvku: „Tradičné ručné zvonenie na zvony a funkcia zvonárov na Slovensku.“
vybudovanie vodovodnej prípojky na cintoríne

2014

Výmena vchodových dverí na kultúrnom dome, výmena okna na kuchynke kultúrneho domu
vydanie druhého hrašovíckeho kalendára „Na hrašovských poľoch“

2015

Výstavba MK pri cintoríne a odstránenie havaríjneho stavu na MK Nižné záhumnie
rozšírenie obecného osvetlenia okolo cintorína
osadenie kovanej bránky na cintoríne (v zatáčke – južná strana), ktorú zhotovil v 50.tych rokoch dvadsiateho storočia miestny kováč p.Miko

2016

Výstavba detského ihriska pri rímskokatolíckom Kostole sv. Marty.
Vydanie 1. pohľadnice obce Hrašovík

2017

Otvorenie historicky 1. výstavy v obci Hrašovík s názvom „Odvlečení do Nemecka – 14. január 1945“
Odhalenie pamätníka 1.septembra 2017 – venovaného udalosti odvlečenia 21 chlapov z Hrašovíka 14. januára 1945 do Nemecka na nútené práce

Rekonštrukcia priestorov obecného úradu – miestnosť knižnice, chodby, vstupnej chodby, vybudovanie WC na obecnom úrade
Odstránenie havarijného stavu cesty na Beniakovce súvislým asfaltovým povrchom

2018

Rekonštrukcia priestorov obecného úradu – kancelárie
Rekonštrukcia miestnych komunikácii – 3 úseky:

– od záhradok po križovatku pri Bučkových
– od Kreibikových po križovatku pri Pavlinských
– od Mattových st. po križovatku pri Mattových ml.

2019

Slávnostné otvorenie vyhliadkovej vežičky Na kline – projektom, ktorý vypracovala Mgr. Emília Bučková, získala od nadácie Orange na výstavbu 3000,00€. Plochu pod vežičkou vyčistila a vežičku postavila počas voľných chvíľ skupina nadšencov z obce.

Otvorenie náučného chodníka „STROMY NAŠICH PREDKOV“- chodník zrealizovaný s podporou Environmentálneho fondu, Program obnovy dediny, zrealizovaný občanmi obce.

2020

Tento rok sa udialo:

Obstaranie plechového skladu, garáže
Vydanie 2. pohľadnice obce Hrašovík
Vybudovanie športového ihriska – vybudovanie ihriska bolo zrealizované s finančnou podporou Karpatskej nadácie a spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. z programu „Spoločne pre región“ na projekt „Miesto športu, hier a oddychu“ – oplotenie ihriska.  

Náklady na vybudovanie ihriska:

Obec Hrašovík – 22 719,00€  

Karpatská nadácia a U. S. Steel Košice, s.r.o. – 2 500,00€ 

Brigádnicke hodiny obyvateľov vo finančnom vyjadrení – 1349,87€

Rekonštrukcia cesty v správe KSK súvislým asfaltovým povrchom – od predajne rozličného tovaru po dopravné značenie koniec obce Hrašovík.

2021

-vyhlásene zvonu z roku 1802 za národnú kultúrnu pamiatku
– výmena strechy na pekárni

2022

-odstránenie havaríjneho stavu MK:
– ulica v smere na Rozhanovce + nájazd na most od Rozhanoviec
– slepá ulica od č. domu 54
– ulica od č. domu 79 k lesu
– zasadenie mladej lipky, aby nahradila vyschnutú, ktorá tu na mieste U kráľovnej rástla,
spolu so svojimi troma sestrami, viac ako sto rokov.

História názvu obce HRAŠOVÍK 

r.1270 Raasfelde
r.1337 Raach
r.1379 Raas
r.1427 Raaz
r.1553 Raas
r.1746 Ráss
r.1773 Rossawig (slov) Ráás (maď)
r.1808 Rassowik (slov) Rás
           Raás,Rózsavég, Rósavég
r.1819 Rasovik (slov)
r.1851 Rassowig (slov) Rás (maď)
r.1903 Hrašovík (slov)*

Branislav Varsik, ktorý je autorom vyššie uvedených chronologických názvov obce, vo svojom diele Osídlenie Košickej kotliny (1, s. 508) konštatuje, že pôvodný slovenský názov bol Rašovík a že tento názov pochádza zo slovanského osobného mena Raš alebo Ráš. „Dnešný slovenský názov so spoluhláskou h na začiatku slova (Hrašovík) je len novšieho pôvodu a vznikol zaiste aj v dôsledku značnej výmeny obyvateľstva v dedine, ktorí už necítili pôvodný význam názvu. Ondrej Halaga v diele Počiatky Košíc a zrod metropoly (2, s. 226 ) podporuje názor Varsika, že pomenovanie obce vzniklo z osobného mena, podľa neho ide zrejme o meno Rastislav. Novodobý názov Hrašovík podľa tohoto autora zvýrazňuje malosť obce nielen v okolí s obvyklou príponou –ík ,ale iste len susedmi predsúvaným H- kvôli ironizovaniu s hráškom.“ 

*Poznamenávame, že schematizmus z roku 1915 (zoznam farností) používa názov Rás a takisto na ústrednom kríži na cintoríne, ktorý sa dodnes zachoval a bol postavený v roku 1923 sa uvádza pomenovanie Rašovík. 

Literatúra
1.VARSIK, B.Osídelnie Košickej kotliny 2.1975.
2. HALAGA, O. Počiatky Košíc a zrod metropoly.1993