Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Hrašovík.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Správa o hodnotení vplyvov strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva KSK na roky 2021 – 2025 sú prístupné na webovom sídle Ministerstva životného prostredia https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-kosickeho-kraja-na-roky-2021-2025

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na okresný úrad v sídle kraja do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe.

Prílohy

Popis

Do oznámenia o strategickom dokumente možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie, na Okresnom úrade Košice, odbore o starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, Košice v pracovných dňoch počas úradndých hodín na základe vopred dohodnutéého termínu.

Prílohy

Popis

Do oznámenia o strategickom dokumente možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie, na Okresnom úrade Košice, odbore o starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, Košice v pracovných dňoch počas úradndých hodín na základe vopred dohodnutéého termínu.

Dokument je možné pozrieť aj na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-rius-kosickeho-samospravneho-k

Prílohy

Popis

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na internetovej stránke MŽP SR: http://www.enviroportal.sk/sk/eia

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu Okresnému úradu Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského 52, 041 26 Košice do 15 dní odo dňa keď bolo oznámenie zverejnené.