Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Hrašovík.

Nadpis

Zverejnené

Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice, aktualizácia dokumentu

ID: OU-KE-OSZP3-2022/0325519-002

21.7.2022

Prílohy

Popis

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na internetovej stránke MŽP SR: http://www.enviroportal.sk/sk/eia

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu Okresnému úradu Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského 52, 041 26 Košice do 15 dní odo dňa keď bolo oznámenie zverejnené.