Preskočiť na obsah

Stavebný úrad

Ing. Vlasta Korecová  

Odborný zamestnanec

vlastakorecova@gmail.com 055/ 7980827

http://www.soubeniakovce.sk/kontakt.html

Stavebný úrad:  
– podateľňou pre všetky písomnosti a všetky platby na stavebný úrad je Obec  Hrašovík – počas úradných hodín obecného úradu, alebo po telefonickom dohovore

– všetky informácie k vybaveniu stavebného povolenia, búracieho povolenia, kolaudácie poskytuje – Spoločný stavebný úrad Beniakovce 
                                        Kmeťová 20, Košice
                                        za obec Hrašovík – Ing. Korecová tel. kontakt: 7980827 
odporúčame najprv telefonický kontakt na ktorom si dohodnete stretnutie.

Postup pri vybavovaní plynovej prípojky na našej stránke v sekcii DOKUMENTY!!!

Žiadosť o vydanie stanoviska k existencii a priebehu plynárenských zariadení (PZ): 

Formulár je určený žiadateľom, ktorí od SPP-D požadujú informáciu, či sa v ich záujmovom území nachádzajú PZ, chcú zakresliť polohu a priebeh trasy PZ alebo chcú vedieť, či ich záujmové územie nezasahuje do ochranného a/alebo bezpečnostného pásma PZ. 
Stanovisko, vydané na základe tejto žiadosti, má výhradne informatívny charakter, preto ho nie je možné použiť pre účely konania v zmysle stavebného zákona.

2. Žiadosť o vydanie stanoviska k vykonávaniu činností v ochrannom a bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení: 

Formulár žiadatelia predkladajú ak od SPP-D požadujú predchádzajúci súhlas na výkon akejkoľvek činnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme PZ. 
Stanovisko, vydané na základe tejto žiadosti, oprávňuje žiadateľa vykonávať činnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení iba v prípade,pokiaľ na výkon takýchto činností všeobecne záväzný právny predpis nevyžaduje povolenie príslušného správneho orgánu. 
Stanovisko, vydané na základe tejto žiadosti, nie je možné použiť pre účely konania v zmysle stavebného zákona.

3. Objednávka vytýčenia plynárenských zariadení: 

Je určená žiadateľom, ktorí si chcú od SPP-D objednať vytýčenie plynárenských zariadení, za účelom označenia trasy distribučných, pripojovacích plynovodov a iných sietí v správe SPP-D, napr. pred realizáciou rozkopávkových prác. 
SPP-D poskytuje vytyčovanie PZ pre drobné stavby bezplatne ak vytyčovanie nepresiahne dĺžku 100 m alebo dobu 1 hodiny (jedná sa o celkový súčet výkonu pracovníkov realizujúcich vytyčovanie).

Online formuláre: 

prinášajú zákazníkom významné šetrenie času a pohodlné a prehľadné podanie žiadosti vďaka pomocným interaktívnym napovedám,  sú k dispozícii nepretržite 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Všetky online formuláre ako aj informácie k ním nájdete na našej webovej stránke www.spp-distribucia.sk v časti ONLINE formuláre. 

STAVEBNÉ POVOLENIE


• pre samostatnú stavbu
• zmenu (dokončenej stavby ak je spojená so stavebnými úpravami),
• zmenu stavby pred jej dokončením,
• zmena v užívaní stavby spojená so stavebnými úpravami,
• súbor stavieb vrátane stavieb zariadenia staveniska,
• jednotlivé stavby súboru stavieb, ak budú po dokončení schopné samostatného užívania,
• podmieňujúce preložky sieti a zariadení technického vybavenia -líniové stavby,
• predĺženie platnosti stavebného povolenia.
K podaniu žiadosti je potrebné doložiť: 
• vyplnené tlačivo „žiadosť o stavebné povolenie“ rep. „žiadosť pre zmenu…“
• doklad, ktorým žiadateľ preukazuje , že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo, k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby alebo udržiavacie práce na nej.
• kópiu stavebného povolenia v prípade zmeny a odsúhlasenú stavebným úradom PD,
• v prípade, že došlo k zmene stavebníka: aktuálne doklady, ktorými nový stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku i stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby (list vlastníctva)
• projektovú dokumentáciu stavby (aj v prípade zmeny) spracovanú podľa § 9 vyhlášky MŽP SR š. 436/2000 Z.z. ktorá musí obsahovať diferencované spracovanie podľa druhu a účelu stavby. Projektová dokumentácia stavby musí byť vypracovaná oprávnenou osobou v troch vyhotoveniach
• Ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm a) stavebného zákona (jednoduchých stavieb) , postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním (doklad o vzdelaní- fotokópiu je potrebné k PD doložiť)
• vyjadrenia dotknutých orgánov- správcov inžinierskych sietí
• doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania ak sa konali pred podaním žiadosti
• ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby.
• ak ide o stavebnú úpravu, nadstavbu alebo udržiavacie práce na stavbe, môže byť stavebníkom právnická alebo fyzická osoba, ktorá je nájomcom stavby, ak o tom predloží písomnú dohodu s vlastníkom stavby
• kópiu z katastrálnej mapy
Pri žiadosti o zmenu stavby pred dokončením alebo dokončenej stavby doloží stavebník:
• vydané právoplatné stavebné povolenie
• pôvodnú overenú projektovú dokumentáciu
• projektovú dokumentáciu ku povoleniu zmeny a
• dokladovú časť ako pri stavebnom povolení podľa druhu a rozsahu zmien, ktoré sú predmetom žiadosti
Poplatky: správny poplatok je potrebné zaplatiť v hotovosti pri podaní žiadosti podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.
K žiadosti žiadateľ doloží doklad o „inom práve k pozemku“. Pod pojmom iné právo k pozemku sa podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona – podľa povahy prípadu rozumie:
• nájomná zmluva,
• dohoda o budúcej kúpnej zmluve, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu,
• právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou
• právo vyplývajúce z iných predpisov 

Lehota pre vybavenie: v jednoduchých prípadoch do 30 dní, v zložitejších prípadoch do 60 dní, v prípade prerušenia konania lehoty neplynú).

__________________________________________

NÁVRH NA VYDANIE ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA


• Rozhodnutia o umiestnení stavby
• Rozhodnutia o využití územia
• Rozhodnutia o chránenom území alebo ochrannom pásme
• Rozhodnutie o stavebnej uzávere
• Rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia
• Predĺženie platnosti územného rozhodnutia
K podaniu návrhu na vydanie územného rozhodnutia je potrebné doložiť doložiť:
• vyplnené tlačivo „návrh na vydanie územného rozhodnutia“
• doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke právo navrhovateľ k nehnuteľnosti
• v prípade, že navrhovateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti doklad o tom, že má k predmetnej nehnuteľnosti iné právo alebo iné právo k pozemku
• kópiu z katastrálnej mapy
• situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzieb (účinkov) na okolie
• v dvoch vyhotoveniach dokumentácia pre územné rozhodnutie
• vyjadrenia dotknutých orgánov správcov inžinierskych sietí
• aktuálne doklady o vlastníckych vzťahoch k pozemkom, ktoré budú dotknuté navrhovanou stavbou vrátane inžinierskych sietí
• písomný súhlas vlastníkov nehnuteľností podľa § 38 stavebného zákona v ktorom prehlásia, že súhlasia s vydaním ÚR , na nehnuteľnostiach, na ktorých sa navrhuje umiestnenie stavby, vrátane inžinierskych sietí (v prípade, že navrhovateľ nemá k pozemkom vlastnícke práva)
Upozornenie: rozhodnutie o umiestnení stavby sa doručuje účastníkom konania do vlastných rúk.
Poplatky: správny poplatok je potrebné zaplatiť v hotovosti pri podaní návrhu
Upozornenie: Občan vnávrhu na vydanie územného rozhodnutia – v tlačive uvedie všetkých spoluvlastníkov, ak je pozemok v spoluvlastníctve, resp. ak požaduje, aby stavba bola v spoluvlastníctve. Rovnako postupuje pri uvádzaní aj v prípade účastníkov konania
K návrhu občan doloží v prípade, že pozemok nie je v jeho výlučnom vlastníctve, teda vo vlastníctve toho kto podáva návrh, doklad o „inom práve k pozemku“. Pod pojmom iné právo k pozemku sa podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona – podľa povahy prípadu rozumie:
• nájomná zmluva,
• dohoda o budúcej kúpnej zmluve, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu,
• právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou
• právo vyplývajúce z iných predpisov
Lehota pre vybavenie: v jednoduchých prípadoch do 30 dní, v zložitejších prípadoch do 60 dní, v prípade prerušenia konania lehoty neplynú).
_____________________________


KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE


• pre dokončenú stavbu
• časť stavby spôsobilej na samostatné užívanie,
• časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena, alebo udržiavacie práce , pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie
• dokončené terénne úpravy
• reklamné a propagačné zariadenia len v prípadoch, že to stavebný úrad určil pri ich povolení
• pre jednoduché stavby, ich prístavby a nadstavby a to aj v prípadoch, keď postačilo ohlásiť tieto stavby podľa § 55 ods. 2 písm. a).
• zmena účelu užívania stavby bez zmeny stavby, ktorá spočíva v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a podstatnom rozšírení výroby alebo činnosti v užívaní stavby
K podaniu návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia je potrebné doložiť:
• vyplnené tlačivo „Návrhu na vydanie kolaudačného“
• Opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia.
• Ak ide o stavbu, na ktorej geodetické činnosti zabezpečujú oprávnení geodeti a kartografi, doklad o zabezpečení spracovania výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím.
• Geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľnosti nehnuteľností, tento doklad sa nedoplní ak nedošlo k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby,
• rozhodnutia, súhlasy, vyjadrenia, stanoviska, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy
• ďalšie doklady, ak si ich stavebný úrad vyžiadal napr. doklad o splnení základných požiadaviek na stavby
Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa predkladajú na základe § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z z.:
Ods. 1
• doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby
• doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku , ak bola vykonaná skúšobná prevádzka, jej vyhodnotenie alebo správa o výsledku komplexného preskúšania (§ 43 f SZ)
• projektová dokumentácia overená stavebným úradom v stavebnom konaní alebo povoľovaní zmeny stavby pred jej dokončením
• výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby, tieto zmeny môžu byť na základe kolaudačného rozhodnutia vyznačené v projektovej dokumentácií overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ak konanie o nich stavebný úrad spojil s kolaudačným konaním
• doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady určené v podmienkach stavebného povolenia, (43f SZ)
• podrobnejšia dokumentácia vypracovaná ešte pred začatím stavby, ak stavebný úrad jej vypracovanie určil v podmienkach stavebného povolenia
• stavebný denník 
Ods. 2
Pri jednoduchých a drobných stavbách môžu byť po dohode so stavebným úradom náležitosti návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia vrátane jeho príloh primerane zjednodušené.

________________________________________________________________________


POVOLENIE NA ODSTÁNENIE STAVBY, NARIADENIE ODSTRÁNENIA STAVBY, DODATOČNÉ POVOLENIE STAVIEB


• odstránenia pozemnej stavby a dopravnej stavby
• nariadenia odstránenia pozemnej stavby a dopravnej stavby,
• dodatočného povolenia pozemnej stavby a dopravnej stavby,
Odstrániť stavbu je prípustné len na základe:
• povolenia stavebného úradu alebo
• nariadenia stavebného úradu
Konanie o dodatočnom povolení stavby:
Ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním alebo bez písomného oznámenia stavebného úradu podľa § 57 ods. 2 SZ pri stavbách, ktoré treba ohlásiť, začne z vlastného podnetu konanie.
Stavebný úrad vyzve vlastníka stavby:
• Aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými SZ, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania (súlad s ÚPN obce) a osobitnými predpismi.
• Ak vlastník stavby požadované doklady nepredloží v určenej lehote alebo ak na ich podklade sa preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby.
• Ak vlastník stavby, pri ktorej sa preukáže, že jej dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami, v priebehu konania nepreukáže , že je vlastníkom pozemku zastavaného nepovolenou stavbou alebo jeho časti, alebo že má k pozemku iné právo (§58 ods. 2 SZ) a vlastník zastavaného pozemku alebo jeho časti s dodatočným povolením nesúhlasí, stavebný úrad odkáže vlastníka pozemku na súd a konanie preruší podľa § 137. Konanie o stavbe zostane prerušené až do právoplatnosti rozhodnutia súdu vo veci.
• Ak sa v konaní o dodatočnom povolení stavby preukáže rozpor s verejnými záujmami alebo stavebník v určenej lehote nesplní podmienky rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby nariadi odstránenie stavby.
Stavebný úrad nariadi odstránenie stavby aj v prípade , ak stavebník v určenej lehote:
• nepredloží žiadosť o dodatočné povolenie stavby
• nesplní podmienky rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby

Ak stavba bola začatá bez právoplatného stavebného povolenia , t.j. stavebné povolenie nenadobudlo právoplatnosť aj napriek tomu, že bolo vydané, stavebný úrad posúdi súlad stavby s verejnými
záujmami a na základe záväzných stanovísk podľa § 140b a podkladov predložených v stavebnom konaní stavebný úrad stavbu dodatočne povolí.
K podaniu žiadosti o dodatočné povolenie sa pripája:
• vyplnené tlačivo „žiadosť o dodatočné povolenie“
• doklad, ktorým žiadateľ preukazuje , že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo, k pozemku či stavbe má iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby alebo udržiavacie práce na nej.
• projektovú dokumentáciu stavby (aj v prípade zmeny) spracovanú podľa § 9 vyhlášky MŽP SR š. 436/2000 Z.z. ktorá musí obsahovať diferencované spracovanie podľa druhu a účelu stavby. Projektová dokumentácia stavby musí byť vypracovaná oprávnenou osobou v troch vyhotoveniach
• Ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm a) stavebného zákona (jednoduchých stavieb), postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním (doklad o vzdelaní- fotokópiu je potrebné k PD doložiť)
• vyjadrenia dotknutých orgánov- správcov inžinierskych sietí
• doklady o rokovaniach s účastníkmi konania ak sa konali pred podaním žiadosti
• ak ide o rozostavanú stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby.
• ak ide o realizovanie stavebnej úpravy, nadstavby alebo udržiavacích prác na stavbe, môže byť stavebníkom právnická alebo fyzická osoba, ktorá je nájomcom stavby, ak o tom predloží písomnú dohodu s vlastníkom stavby
• kópiu z katastrálnej mapy
K žiadosti žiadateľ doloží doklad o „inom práve k pozemku“. Pod pojmom iné právo k pozemku sa podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona – podľa povahy prípadu rozumie:
• nájomná zmluva,
• dohoda o budúcej kúpnej zmluve, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu,
• právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou
• právo vyplývajúce z iných predpisov
Lehota pre vybavenie: v jednoduchých prípadoch do 30 dní, v zložitejších prípadoch do 60 dní, v prípade prerušenia konania lehoty neplynú).

_________________________________________ 

STAVEBNÉ ÚPRAVY A UDRŽIAVACIE PRÁCE


K ohlásenia zo strany stavebníka je potrebné doložiť:
• vyplnené tlačivo „ohlásenie stavebných úprav“ alebo „ohlásenie udržiavacích prác“
• doklad, preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe. Možno ho nahradiť čestným vyhlásením.
• písomnú dohodu s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca
• jednoduchý výkres v dvoch vyhotoveniach,
• v prípade stavebných úprav v bytových domoch (bez zásahu do nosného systému) výkres vypracovaný ,resp. overený oprávneným projektantom v odbore statika,
• v prípade stavebných úprav v ostatných objektoch (bez zásahu do nosného systému), avšak pokiaľ materiál, ktorý bude použitý na stavebné úpravy môže mať z hľadiska statického dopad na statiku stavby je potrebné doložiť výkres vypracovaný ,resp. overený oprávneným projektantom v odbore statika,
• vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností v prípade dopadov na susedné nehnuteľnosti, a to aj v rátane nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
Upozornenie: Občan v „ohlásení stavebných úprav“ alebo „ohlásení udržiavacích prác“ – v tlačive uvedie všetkých spoluvlastníkov, ak je pozemok v spoluvlastníctve, resp. ak požaduje, aby stavba bola v spoluvlastníctve.
K žiadosti občan doloží v prípade, že pozemok nie je v jeho výlučnom vlastníctve, teda vo vlastníctve toho kto podáva ohlásenie, doklad o „inom práve k pozemku“.
Pod pojmom iné právo k pozemku sa podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona – podľa povahy prípadu rozumie:
• nájomná zmluva,
• dohoda o budúcej kúpnej zmluve, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu,
• právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou
• právo vyplývajúce z iných predpisov
S výstavbou možno začať až po doručení písomného oznámenia úradu, že k uskutočneniu „ohlásených stavebných úprav“ alebo „ohlásených udržiavacích prác“ nemá námietky.
Lehota pre vybavenie: do 30 dní

__________________

DROBNÉ STAVBY


K ohlásenia drobnej stavby zo strany stavebníka je potrebné doložiť:
• vyplnené tlačivo „ohlásenie drobnej stavby“
• doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku
• kópiu z katastrálnej mapy
• jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku, vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a dvojmo stavebné riešenie stavby vypracované osobou s príslušným odborným vzdelaní (doklad o vzdelaní je potrebné doložiť)
• vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností, ak sa na uskutočnenie stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, a to aj v rátane nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
Upozornenie: Občan v ohlásení drobnej stavby – v tlačive uvedie všetkých spoluvlastníkov, ak je pozemok v spoluvlastníctve, resp. ak požaduje, aby stavba bola v spoluvlastníctve.
K žiadosti občan doloží v prípade, že pozemok nie je v jeho výlučnom vlastníctve, teda vo vlastníctve toho kto podáva ohlásenie, doklad o „inom práve k pozemku“.
Pod pojmom iné právo k pozemku sa podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona – podľa povahy prípadu rozumie:
• nájomná zmluva,
• dohoda o budúcej kúpnej zmluve, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu,
• právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou
• právo vyplývajúce z iných predpisov
S výstavbou možno začať až po doručení písomného oznámenia obecného úradu, že k uskutočneniu drobnej stavby nemá námietky.
Lehota pre vybavenie: do 30 dní

Legislatíva
Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov (stavebný zákon)