Preskočiť na obsah

Služby obecného úradu

Sme tu pre Vás ak potrebujete

OVERIŤ:
1. podpis – donestne si občiansky preukaz a 2,00 € za každý podpis (poplatok v zmysle zákona) 
2. listinu – doneste originál listiny, občiansky preukaz a 2,00 € za každú stranu listiny (3 strany = 3x 2,00)
Obec nevykonáva osvedčovanie:
– ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine
– odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a  obdobných preukazov
– ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru geodetických informácií z katastra nehnutelností
– ak sa odpis listiny alebo kópia nezhoduje s predloženým originálom
– ak je listina v inom ako štátnom jazyku, nevzťahuje sa to na listiny v českom jazyku

PRIHLÁSIŤ SA NA TRVALÝ ALEBO PRECHODNÝ POBYT :
K prihláseniu na trvalý ( prechodný) pobyt žiadateľ predloží doklady:
– občiansky preukaz
– rodný list
– list vlastníctva od nehnuteľnosti, kde sa chce prihlásiť na trvalý ( prechodný ) pobyt
ak prihlasujúci sa nieje vlastníkom nehnuteľnosti, príde na OcÚ spolu s ním aj vlastník nehnutelnosti, ktorý svojím podpisom na karte potvrdí súhlas s trvalým ( prechodným ) pobytom žiadateľa na predmetnej nehnuteľnosti
– na prechodný pobyt sa prihlasuje žiadateľ na dobu určitú, t.j. od – do. Prechodný pobyt sa končí dňom, dokedy bol pobyt dovolený

ODHLÁSENIE Z TRVALÉHO POBYTU : 
– odhlásenie z trvalého pobytu vybavuje za Vás úrad na ktorom sa prihlásite na nový trvalý pobyt
to znamená, že ak sa prihlásite na trvalý pobyt v obci Hrašovík, my za Vás vybavíme odhlásenie z trvalého pobytu, ktorý ste mali doteraz.
ZRUŠENIE TRVALÉHO POBYTU NA NÁVRH VLASTNÍKA BUDOVY
Vlastník alebo všetci spoluvlastníci alebo občan, ktorý je oprávnený užívať budovu na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva, má právo požiadať Obecný úrad o zrušenie záznamu o trvalom pobyte občanovi, ktorý nemá k budove žiadne užívacie právo.

Potrebujete
• platný občiansky preukaz
• písomný návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov na zrušenie trvalého pobytu, ktorí sú uvedení na liste vlastníctva, podpisujú osobne na Obecnom úrade
• doklad, ktorý potvrdzuje, že osoba, ktorej sa má zrušiť trvalý pobyt, nemá k predmetnému bytu alebo budove žiadne užívacie právo (originál listu vlastníctva nie starší ako 3 mesiace, právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení prípadne zrušení užívacieho práva, o zrušení nájomnej zmluvy, o rozvode manželstva a vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, doklad o odstránení stavby alebo doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie k trvalému pobytu neplatný, falšovaný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad)

Lehota na vybavenie : pribežne

Poplatok: obecný poplatok 10,00 EUR

• trvalým pobytom občana sa po zrušení stáva Obec Hrašovík a korešpondenčná adresa je adresa Obecného úradu v Hrašovíku
• následne po zrušení trvalého pobytu, je občan, ktorému bol zrušený trvalý pobyt, povinný vybaviť si nový občiansky preukaz na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru Košice – okolie
• ďalej je občan povinný nahlásiť zmenu pobytu aj na iné úrady, prípadne i vymeniť doklady, ako zdravotná poisťovňa (kartička poistenca), zamestnávateľ, škola, dopravný inšpektorát (osvedčenie o evidencii), živnostenský úrad, prípadne obchodný register (podnikateľ), daňový úrad (podnikateľ), iné poisťovne (životné poistky, II. a III. pilier dôchodkového poistenia a iné zmluvy), vodičský preukaz (pri prisťahovaní sa z iného mesta, v prípade, že sa nejedná o nový formát vodičského preukazu a pod.), zbrojný preukaz, pošta, banka a pod.
• zrušenie trvalého pobytu sa občanovi oznamuje na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní

________________________________________

ZRUŠENIE PRECHODNÉHO POBYTU
Prechodný pobyt občan hlási na Obecnom úrade na dobu určitú – minimálne 90 dní a maximálne 5 rokov, pričom zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený. Prechodný pobyt môže občan zrušiť aj pred uplynutím tejto doby.

Potrebujete
•  platný občiansky preukaz
• potvrdenie o prechodnom pobyte, na ktorý je občan prihlásený a ktorý chce zrušiť (vystavené mu bolo v čase prihlásenia na prechodný pobyt)

Lehota na vybavenie
na počkanie

Poplatok
bez poplatku

Ak občan zruší prechodný pobyt skôr, ako uplynula doba, na ktorú bol ohlásený, vráti potvrdenie o hlásení pobytu Obecnému úradu.

Legislatíva
Zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky 

 
VYBAVIŤ:
1. potvrdenie o pobyte na rôzne účely – doneste občianský preukaz a 2,- €  (obecný poplatok)
   potvrdenie o pobyte – na vydanie občianského preukazu 5,-€ (správny poplatok)

2. rybársky lístok alebo predlženie jeho platnosti – doneste občiansky preukaz a poplatok v zmysle zákona
                        1,50 €  za týždenný
                        3,00 €  za mesačný
                        7,00 €  za ročný
                      17,00 €  za trojročný

3. súpisné číslo – určenie
– doniesť doklad o vlastníctve k pozemku (resp. doklad o inom práve k pozemku)
– právoplatné kolaudačné rozhodnutie na budovu
– 16,50 €

4. súpisné číslo – zrušenie
– doniesť doklad o vlastníctve k budove
– právoplatné búracie povolenie
– 6,50 €