Preskočiť na obsah

Rok 2010

Obecná samospráva 

V práci obecného úradu, zastupiteľstva i života obyvateľov rezonovali 3 najdôležitejšie udalosti: rekonštrukcia časti miestnej komunikácie, voľby do samosprávy obce a oslavy 740. výročia vzniku Hrašovíka.
Popri nich sa venovala pozornosť týmto činnostiam:
– dostavba vodovodu
– výberové konanie na hlavného kontrolóra
– riešenie povodňovej situácie – zatopené pivnice rodinných domov
– projektová činnosť
– podujatia
– sociálna oblasť (pomoc pri vybavovaní rôznych žiadostí)

O tom čo sa v obci deje sa mali možnosť občania dozvedieť aj prostredníctvom miestneho rozhlasu (využíval sa aj na blahoželania jubilantom, matkám na Deň matiek…) a zverejňovaním informácií na miestach prístupných občanom (čakáreň, obchod, informačná tabuľa). Na zasadnutí dňa 12.2. bol verejným hlasovaním p. Peter Schimara opätovne zvolený do funkcie hlavného kontrolóra obce na obdobie 6 rokov.

Poslanci odsúhlasili návrh rozpočtu na rok 2010 v príjmovej časti vo výške 45 080,- €, vo výdavkovej časti vo výške 45 080,- €. Záverečný účet obce za rok 2010 schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 27.5.2011. Obec hospodárila s hospodárskym výsledkom – 4 196,- €. Tento mínusový výsledok ovplyvnilo čerpanie úveru na rekonštrukciu miestnych komunikácií.

V apríli bol vypracovaný projekt v spolupráci s nezávislou skupinou občanov (Ivan Anderle, Jozef Golenya, Bohuš Fodor a Ing. Dalibor Amrich) do Nadácie Orange, zameraný na zveľadenie cintorína (fontánka, lavičky). Na jeho uskutočnenie sa nepodarilo získať peniaze.
Získali sme však úver od Dexiabanky za účelom predfinancovania a financovania úspešného projektu na rekonštrukciu časti miestnych komunikácií a v priebehu leta ho aj realizovali.

27.11. sa uskutočnili voľby do samosprávnych orgánov obce. Účasť vo voľbách bola 79,31%. Starostkou sa stala Renáta Demková (152 hlasov), Ing Ivan Havrila získal 52 hlasov a Ing. Štefan Pešák, 2 hlasy. Poslancami sa stali: Ivan Anderle (85 hlasov ), Dušan Bodonský (99 hlasov), Vladimír Bučko (107 hlasov), Anna Fodorová (86 hlasov) a Ing. Lenka Köverová (107 hlasov). Následne na slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2010 boli po slávnostnom sľube uvedení do svojich funkcií. Na tomto zasadnutí boli ustanovené 3 komisie, ktoré vedú: Ing. L. Köverová – kontrolná komisia, I. Anderle – poriadková komisia, A. Fodorová- kultúrna komisia.

O činnosti v obci priebežne informuje webová stránka, sprístupnená 1.7.2010.

Štátna správa 

18.9. sa konalo referendum vyhlásené Stranou slobody a Solidarity (SaS), ktoré bolo zamerané na 4 otázky týkajúce sa platenia slovenského rozhlasu a televízie, možnosti postihnutia poslancov za ich priestupky, zníženia počtu poslancov v SNR, stanovení finančného limitu na obstarávanie osobných motorových vozidiel pre orgány verejnej moci.
Žiaľ, tak ako na celom Slovensku, tak i v našej obci, bol záujem o referendum, a teda aj o možnosť ovplyvniť veci verejné, minimálny. Z počtu 254 oprávnených voličov sa referenda zúčastnilo iba 100 občanov. 

Výstavba a zmeny charakteru obce 

Pokračovalo sa v individuálnej výstavbe domov, boli skolaudované ďalšie 2 nové domy a udelené 1 stavebné povolenie. Obyvateľov bývajúcich na vyšnom konci a smerom na Beniakovce potešili 18. augusta asfaltovacie stroje, ktoré začali rekonštrukciu miestnej komunikácie. 6.septembra bol položený konečný asfaltový poter. Deti ho hneď preverili, vyskúšali si na ňom kolieskové korčule.

Obec zamestnávala na aktivačných prácach 8 pracovníkov. Tí sa venovali najmä skrášľovaniu okolia, koseniu cintorína, likvidácii čiernych skládok odpadu, drobným opravám a údržbe budovy obecného úradu. V novembri osadili nové lavičky, informačnú tabuľu a odpadkové koše pri autobusovej zastávke, obecnom úrade a ihrisku.

Po záplavách sa konala na hornom toku potoka brigáda, ktorej sa popri aktivačných pracovníkoch zúčastnili p. V. Dobranská, I. Fazekaš, J. Jurko, H. Köverová-Ujfaluši, F. Köver so synom, S. Pavlinský,V. Takáč, P. Tóth.

Dobudovaný vodovod, aj napriek prísľubu Východoslovenských vodovodov a kanalizácií, že z neho v lete do našich domácností potečie pitná voda, nebol zatiaľ skolaudovaný a napojený na vodnú nádrž Starina.

Na cintoríne, bola osadená po minuloročnej krádeži, nová bránička. Materiál zakúpila obec a bráničku, bez nároku na odmenu, vyhotovil p. Jaroslav Krupáš. V centre obce, pribudlo nad potokom zábradlie, ktoré zhotovil p. V. Takáč. V rámci skrášľovania obce boli na ňom osadené kvetináče s kvetmi.

Život v obci 

Väčšina domácností si pestuje zeleninu a ovocie. Poniektorí doteraz využívali na tento účel pridelené záhumienky na Jamiskách. Avšak Poľnohospodárske družstvo v Rozhanovciach, po prvýkrát, určilo na záhumienky pôdu za novým rozhanovským kostolom, čo je pre veľkú vzdialenosť pre našich občanov nevýhodné, takže túto možnosť ani nevyužili.

Pribudla nám nová služba. Občania majú možnosť, od leta, každý pondelok okolo 16,00 hod. zakúpiť si mlieko z pristaveného mliečneho automatu. Jeho príchod sa oznamuje miestnym rozhlasom.
Podujatia.
Tradičnými sa stávajú každoročne  organizované podujatia : príprava veľkonočnej výzdoby – pre deti, Deň detí organizovaný v spolupráci s pekárňou JUNO, mikulášske a štefánske posedenia. Najväčší úspech majú podujatia pre deti. Na stretnutí s Mikulášom sa deťom predstavilo zájazdové bábkové Divadlo v kufri z Košíc. O pekne vyzdobený stromček sa postarali: rodina Gašparová z Rozhanoviec, M. Kuzicová a A. Kašper.
O štefánske posedenie, napriek účasti folklórneho súboru Olšava z Ruskova, tanečných vystúpení našej mládeže (Jakub Fodor, Simona Krišková), vinšovačiek Martinky Bučkovej, bol záujem z radov dospelých, vzhľadom na vynaloženú námahu, nedostačujúci. Pri jeho prípravách a realizácii aktívne pomáhali: B. Anderlová, E. Bučková, A. Fodorová, A. Tóthová, V. Bučko, manželia Takáčovci a P. Köverová.
Najvýznamnejším podujatím, náročným na organizáciu i čas, boli oslavy 740. výročia založenia obce. Do príprav sa, popri pracovníkoch obecného úradu starostky, R. Demkovej a pracovníčky E. Bučkovej, zapojili poslanci M. Nohaj a V. Bučko. Bez aktívnej účasti a ochote obyvateľov (J. Amrichová, B. Anderlová, P. Bakaj, I. Egedová z Rozhanoviec, Z. Fazekašová, A. Fodorová, B. Fodor, M. Köverová, H. Jurková, R. Mako, B. Nohaj, D. Nohajová, Š. Palenčár, V. Takáč a sponzorka P. Köverová) by ho nebolo možné zorganizovať. Medzi najvzácnejších hostí patril 95-ročný rodák Štefan Lenhardt, ktorému bolo udelené čestné občianstvo. Ekumenická bohoslužba, ktorej sa zúčastnili a zároveň ju celebrovali: za Rímskokatolícku cirkev dôstojný pán Patrik Šarišský, za Evanjelickú cirkev a.v. zborový farár Mgr. Stanislav Kocka, Reformovanú cirkev zastupoval prvý duchovný Jaroslav Széles, bola stvrdením duchovného posolstva našich predkov- náboženskej tolerancie, ktorá pretrvala stáročia. Obyvatelia mali možnosť vzhliadnuť viaceré vystúpenia súborov: folklórneho súboru Škvarkare, bábkového divadla Babadla, hudobnej skupiny Clear (podrobnejšie viď album výstrižkov). Celodenný program bol ukončený ohňostrojom. Článok p. E. Bučkovej o oslavách uverejnili Obecné noviny.

Obecná knižnica 

V roku 2010 sa knižnica rozrástla o 88 nových kníh. 51 kníh, v cene 350 €, sme kúpili z dotácie Ministerstva kultúry SR za projekt vypracovaný PhDr. J. Amrichovou, 31 kníh v cene 213,51 € sme kúpili z obecných prostriedkov a 6 kníh knižnica získala darom. Knižnicu najčastejšie navštevovali dospelí – ženy. Deti a mládež sa viac zaujímali o internet a počítačové hry. Svedčia o tom aj tieto údaje: mali sme 50 čitateľov, z toho 20 detí. Celkovo si vypožičali 857 kníh. Počítače boli v priebehu roka vymenené za výkonnejšie.

Šport 

Futbal zaujíma deti aj dospelých. Naši chlapi ( Š. Béreš, P. Staňo, S. Köver, P. Horváth, F. Köver, R. Mako, M. Fazekaš a R. Kašper ) sa zúčastnili ôsmeho mája futbalového turnaja rodičov a priateľov Základnej školy v Rozhanovciach. Obsadili 5. miesto. V decembri sa začali prípravy a prvé kolá biliardového turnaja mužov v miestnom hostinci. 

Životné prostredie 

Taký daždivý máj ako bol tento, meteorologické záznamy nezachytili minimálne 50 rokov. Pršalo každý deň v máji a ani začiatok júna za ním nezaostával. Po celom Slovensku boli veľké povodne. Ani nám sa nevyhli. Okolité vyrúbané lesy nemajú možnosť zachytávať vodu a tak tiekla dolu dedinou. Zelenina stála vo vode. Tá so sebou strhla piesok a štrk –záhrady zostali posiate kamením. Kritická situácia bola z utorka na stredu 1.júna, keď obyvatelia na hornom konci boli aj so starostkou v pohotovosti – potok pri Jurkových hrozil vyliatím. Odčerpávali nepretržite vodu. Napriek tomu naša obec nezaznamenala veľké škody ako obce v jej okolí, až na zopár čiastočne zaplavených pivníc. Majitelia boli odškodnení štátom po 300,- €.

Možnosť separovanie odpadu nevyužívajú zatiaľ všetky domácnosti. Najčastejšie sa separujú plastové fľaše. Na obecnom úrade bol umiestnený v decembri E-box na separovanie drobného elektrozariadenia (baterky, mobily…)

Štatistika 

V tomto roku sme zaznamenali rekordný počet obyvateľov a to celkovo 321. K tomuto rekordnému číslu neprispeli novonarodenci, ale na trvalý pobyt prihlásení 19 občania, z novopostavených domov. Na poslednú cestu sme odprevadili najstaršieho obyvateľa Štefana Kövera – Panov vo veku 86 rokov (9.4.) a Milana Huštátyho (14.8.) vo veku 52 rokov. Svoje áno si povedali 3 novomanželské páry: Slávka Rostášová a Miroslav Jurek (7.8.), Ing. Lenka Amrichová a Slavomír Köver (28.8.), Janka Homová a Stanislav Jurašek (21.8.).

Zápis do kroniky schválený uznesením  obecného zastupiteľstva č. 3/2011 z 30.6.2011.