Preskočiť na obsah

Rok 2013

Samospráva obce

Celkovo sa uskutočnili 3 riadne a 1 mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva. Obec prijala 2 všeobecné záväzné nariadenia o určení výšky dotácie na deti navštevujúce centrá voľného času a o likvidácii odpadov. Výška príspevku pre naše deti navštevujúce centrá voľného času bola stanovená na maximum 62 eur. V rámci likvidácie odpadu išlo o aplikáciu zosúladenia slovenských smerníc so smernicami Európskej únie. Na zasadnutiach zastupiteľstva sa prejednávala najmä: postupná rekonštrukcia budovy obecného úradu a kultúrneho domu, pripravované a realizované podujatia a akcie pre občanov, opravy ciest a stavba kanalizácie Beniakovce vedúca katastrálnym územím našej obce.
Obec od 1. 3. 2013 začala poskytovať dobrovoľnícku sociálnu službu zameranú na pomoc občanom. Na túto činnosť získala finančný príspevok od Úradu sociálnych vecí a rodiny v Košiciach pre jedného uchádzača. Túto prácu vykonávala p. Andrea Bérešová a Michal Bučko. Išlo najmä o sprevádzanie k lekárovi, dovoz obedov v sume 2,50 eura na 1 obed, nákupy, meranie krvného tlaku, dávkovanie liekov. Medzi občanmi o tieto služby bol záuje
23. mája sa na obecnom úrade uskutočnilo spoločné zasadnutie starostov Toryšského mikroregiónu, o. i. sa prejednávali aj opravy ciest spravovaných Košickým samosprávnym krajom. Naša výmoľmi zbrázdená, prístupová cesta do obce sa dočkala opravy až na jeseň – v septembri. Na mimoriadnom zasadnutí 20. 8. prerokovali poslanci Zmluvu o budúcej zmluve – o zriadení vecného bremena na parcele reg. „E“ č. 211- vodné plochy medzi obcou Hrašovík a obcou Beniakovce. Cez tento pozemok povedie výstavba kanalizácie pre obec Beniakovce. Poslanci túto zmluvu v prijatom uznesení č. 3 schválili.
Obecné zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí 13. 12. 2012 vyrovnaný rozpočet obce na rok 2013 vo výške 51 910 eur. Záverečný účet obce za rok 2013 bol obecným zastupiteľstvom schválený bez výhrad nasledovne – príjmy 63777,37 eur, výdaje 53460,06 eur. Obec hospodárila s plusovým hospodárskym výsledkom 10317,31eur.

Štátna správa

9. novembra sa uskutočnili voľby do vyšších územných celkov (VÚC) Slovenska. Záujem voličov o tieto voľby bol minimálny. V rámci Slovenska sa volieb zúčastnilo 20% obyvateľov. V našej obci bola účasť 18,8%. Výsledky volieb na funkciu predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) v Hrašovíku : 1. JUDr. Rastislav Masnyk – 12 hlasov, 2. RNDr. Rudolf Bauer, PhD. 11 hlasov, 3. JUDr. Zdenko Trebuľa – 10 hlasov. Funkciu poslanca sa nepodarilo získať ani jednému z 3 kandidátov, ktorí získali najlepšie výsledky u nás: Ing. Viktor Dulina – 21 hlasov, Mgr. Anton Medvec – 15 hlasov, Slavomír Horváth – 14 hlasov. V 2. kole volieb na predsedu KSK, ktoré sa konalo 23. 11. 2013 sa zúčastnilo iba 14% voličov z našej obce, kde prvenstvo, tak ako aj v rámci kraja, získal JUDr. Zdenko Trebuľa – 20 hlasov, 2. RNDr. Rudolf Bauer, PhD. – 17 hlasov.


Výstavba v obci

V priebehu roka začala Národná diaľničná spoločnosť vykupovať pozemky na stavbu diaľničného úseku Budimír – Bidovce, ktorý povedie aj naším katastrálnym územím. V tejto súvislosti poskytla na účet obce sumu 3 385,75 eur ako finančnú náhradu za zásah do životného prostredia obce. Zatiaľ nebolo rozhodnuté načo budú použité. 30. apríla sa určite potešili obyvatelia domov dolu smerom ku kostolu – na Nižnom záhumní, že aspoň na nejaký ten čas sa cesta pripomínajúca „tankodrom“ zmení na pohodlnejšiu. Obec tam asfaltovala výtlky po tuhej zime a po autách zvážajúcich drevo z neďalekého lesa. Obec, v rámci poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry, použila čiastku 827,86 eur na opravu cesty na Záhumní. Na opravu cesty použila aj vlastné prostriedky vo výške 372,14 eur. Celková oprava stála 1 200,00 eur. Na zlom stave cesty na Záhumní sa v nemalej miere už roky podpisujú Mestské lesy Košice, ktoré touto cestou zvážajú drevo z lesa. Výsledkom niekoľkonásobnej snahy starostky pri komunikácii s týmto podnikom, v súvislosti s refundáciou nákladov obce na opravu tejto cesty, je poskytnutie „ až“ 200 eur. Ide skutočne o neadekvátnu sumu !
Na zveľaďovaní okolia obce v priebehu roka pracovali 4 aktivační pracovníci: Marta Kuzicová, Anton Kašper, manželia Gašparovci (z Rozhanoviec).
V týždni od 8. – 14. júla dostala nový šat autobusová zastávka. Aktivační pracovníci ju vymaľovali a natreli aj lavičky. V prvom polroku boli na kultúrnom dome vymenené 3 plastové okná a 3 okná zo severnej strany boli zamurované. Následne bol priestor kultúrnej sály, ktorá slúži ako modlitebňa, vymaľovaný zvonka i zvnútra. Na týchto prácach sa podieľali aktivační pracovníci ako aj p. J. Hodermarszki, manželia Anka a Bohuš Fodorovci a Viera Rosenbergerová (maľovanie písaného textu modlitebne). Po dlhých ťahaniciach s Východoslovenskými vodárňami a kanalizáciami Košice zakúpila obec, na vlastné náklady, vodovodný výtlačný stojan a tak na cintoríne, ešte pred Dušičkami, začala z novo nainštalovaného stojanu tiecť voda. Túto službu návštevníci uvítali, pretože doposiaľ si ju museli nosiť so sebou.
Počas roka bol skolaudovaný 1 dom.

Život v obci

Účastníci 4. ročníka medzinárodnej charitatívnej cyklotour „ Na bicykli deťom“ mali dňa 10.6., v rámci 5. etapy, svoju zastávku v Hrašovíku. Tento projekt prostredníctvom združenia Deťom pre život pomáha onkologicky chorým pacientom. Medzi skupinkou 20 bicyklistov bol aj známy herec Ivan Tuli Vojtek. Deti im odovzdali symbolický šek na sumu 100 eur, ktorá sa na podporu chorých deti vyzbierala od obyvateľov obce. Na bicykloch ich naše deti vyprevadili na cestu do Košíc.
Na Rozhanovské folklórne slávnosti 23. 6. si naše družstvo (manželia Fodorovci, Bučkovci, Blanka Anderlová a Renáta Demková), pripravilo pre návštevníkov ďalšiu špecialitu, ktorá im veľmi chutila –„polnenú kapustu“ a po hrašovícky bujbelu.. Deň pred slávnosťami, v sobotu, pripravili šikovné ruky gazdiniek a ich pomocníčok (Darina Fazekašová, Zdeňka Fazekašová, Milka Takáčová, Vierka Vargová s dcérou Zuzanou, Anka Fodorová, Blanka Anderlová, Milka Bučková, Renáta Demková, Majka a Simka Takáčové a Maťka Bučková) 110 porcií tejto východniarskej špeciality.
13. júla sa konal výlet pre obyvateľov obce, všetkých vekových kategórií, do Kežmarku na Európsky festival remesiel. Tí, ktorí prišli neoľutovali. Pri práci mohli vidieť aj umeleckého rezbára p. Cyrila Kocúreka, ktorý zhotovil obrazy do nášho kostola. Na ceste späť, na Spišskom salaši, obdivovali aj Spišský hrad a pochutnali si na koláčoch, ktoré venovala p. P. Köverová.
Na 30. augusta pripravilo Centrum voľného času Chrobáčik na Beniakovskej lúke Rozlúčku s letom, ktorej sa zúčastnili aj naše deti spolu s rodičmi.
Tohtoročnú súťaž o najväčšiu vypestovanú tekvicu vyhrala p. Darina Fazekašová, ušlo sa jej aj 2. miesto, 3. získala Milka Bučková. Súťaž bola súčasťou Halloweenu. Zo strašidiel, ktoré prechádzali obcou večer 30. 10. si za svoju masku „Vlkodlaka“ získal najvyššie ocenenie Adam Rosenberger, 2. Bola Gabika Maková a 3. Kristínka Tóthová. Kategóriu dospelých bezkonkurenčne vyhrali manželia Vargovci v maskách vodníkov. Hladným strašidlám navarila guláš starostka a Martin Krupáš, sladkým prispela pani P. Köverová. Sálu si vyzdobili deti: Nikola Staňová, Gabika a Simona Makové, Slávka Krupášová, Slávka Murajdová, Jakub Fodor, Martina Bučková a Natálka Tóthová, pod dohľadom A. Fodorovej a Milky Bučkovej.
Naša obec sa 26. 11. stala hostiteľkou 7. ročníka regionálnej, literárnej súťaže organizovanej Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach: Oživené príbehy. Podujatia sa zúčastnilo, so svojimi príbehmi, 17 mladých, nádejných autorov z 9 knižníc okresu Košice – okolie. Do tejto súťaže sa zapojili aj naše deti: Tamarka Tiliščáková a Martinka Bučková. Aj keď nevyhrali, boli odmenené vecnými cenami a diplomami. Účastníci ocenili domácu atmosféru i program, v ktorom vystúpili: Marika Takáčová a Martina Bučková so spevom a na gitare zahrala Kristína Hodermarszká. (viď album výstrižkov). Pri príprave občerstvenia pomáhali pani starostke: Milka Bučková, Darina Fazekašová, Zdeňka Fazekašová a Blanka Anderlová. K jedným z najúspešnejších podujatí patri už tradične Mikuláš. Ten tohtoročný, ktorého sa zúčastnili deti a rodičia v celkovom počte takmer 80 návštevníkov, bol spojený s divadelným predstavením „Ako baba Jaga dcéru Ňuršu vydávala“. Následne rozdával sladké balíčky, do ktorých prispeli ovocím manželia Spišiakovi, Mikuláš. Na občerstvenie sponzorsky prispela už tradične p. Paula Köverová. Záver roka patril „Štefánskemu posedeniu.“

Cirkevný život

4. augusta sa začal 12. ročník farského detského tábora. Tohto roku sa ho zúčastnil rekordný počet detí z Hrašovíka: 17. (podrobnejšie viď List sv. Ladislava, 2013, č. 33, s. 4.) Boli to deti rôzneho náboženského vierovyznania, čo svedčí o pretrvávajúcej vzájomnej tolerancii. Rímskokatolícka cirkev si pripomenula 15. výročie konsekrácie kostola. V piatok podvečer, 27. 9. 2013 sa konala v Rímskokatolíckom kostole sv. Marty v Hrašovíku slávnostná bohoslužba, ktorej hlavným celebrantom bol Mons. prof. ThDr. PaeDr. Pavol Dráb, PhD. prepošt Kapituly kanoníkov z Košíc. Spolu s naším duchovným otcom koncelebroval omšu výpomocný duchovný v našej farnosti Mons. prof.ThDr. PaeDr. Jozef Jurko, PhD.
6. 10. prijali sviatosť birmovania 8 mládežníci v Kostole sv. Ladislava v Košickej Novej Vsi. Koncom roka sa v kostole vymenilo ozvučenie, opravila vonkajšia dlažba a vnútorné omietky.

Pamiatky – zvon

24. 9. 2013 navštívil našu obec kampanológ Mgr. Juraj Gembický z Krajského pamiatkového ústavu v Košiciach, aby odborne zhodnotil a popísal náš zvon v drevenej zvonici. Na základe jeho práce budeme môcť zvon vyhlásiť za miestnu pamätihodnosť a navrhnúť na zápis za národnú kultúrnu pamiatku. Obci, aj zvonárovi Pavlovi Staňovi st., odovzdal certifikát „Osvedčenie o zápise do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, “ názov zapísaného prvku: Tradičné ručné zvonenie na zvony a funkcia zvonárov na Slovensku. Náš zvon a ručné zvonenie boli zakomponované do rozhlasového pásma Zvony a zvonice, ktoré odvysielal Slovenský rozhlas, rádio Regina Košice na Štefana – 26. decembra. Reláciu o zvonoch a ich histórii na Slovensku pripravila redaktorka Martina Bačová, ktorá 3. 12. na stretnutí na obecnom úrade „vyspovedala“ kronikárku PhDr. Janu Amrichovú, starostku, ale najmä zvonára Pavla Staňa st., ktorý aj prakticky predviedol ako sa na našom zvone ručne zvoní. Odborný výklad o zvone jej poskytol Mgr. Juraj Gembický.

Knižnica 

Do Grantového systému MKSR vypracovala projekt na nákup kníh s názvom Moja najmilšia kniha PhDr. Jana Amrichová. Z tohto projektu sme získali pre knižnicu 500 eur, za ktoré sa v priebehu roka zakúpilo 59 kníh. Z obecného rozpočtu sa zakúpilo 31 kníh v hodnote 277,77 eur. 4 knihy darovala p. Zdeňka Fazekašová. P. Dobranská, tak ako po minulé roky, prispela na nákup kníh 50 eurami. Do knižnice pribudlo celkovo 94 nových kníh. Knižnicu navštevovalo 49 čitateľov, z toho bolo 26 detí do 15 rokov. Títo si spolu vypožičali 929 kníh. V ankete o najmilšiu knihu medzi čitateľmi zvíťazila kniha Júliusa Satinského Čučoriedkareň.
V priebehu roka bol vypracovaný Knižničný a výpožičný poriadok, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom uznesením č.1/E3/2013 dňa 28. 2. 2013.

Šport 

Posledný zápas 3. ročníka biliardového turnaja, ktorý sa začal v novembri sa konal 4. 1. 2013. 1. miesto získal Tomáš Jurko, 2. miesto Radoslav Kašper, 3. miesto Jaroslav Staňo. Organizačne turnaj zabezpečoval Peter Dzuruš. Pokladník bol Štefan Béreš. Ďalší ročník sa začal v 2. polovici novembra 2013 a skončil sa koncom decembra. Už tradične s tými istými organizátormi. 1. miesto získal Karol Kolárik, 2. bol Štefan Béreš a 3. Ing. Dalibor Amrich.

Životné prostredie

Neustále poškodzovanie životného prostredia človekom si vyberá svoju daň v podobe extrémnych výkyvov počasia. O tom sme sa mali možnosť presvedčiť aj v prvej dekáde marca, keď po takmer jarných dňoch nastúpilo 14. 3. opätovne zimné, chladné počasie. Padajúci sneh využil silný vietor na tvorbu závejov. Do soboty nebolo hodno nos vystrčiť z domu. Extrémne počasie pokračovalo od konca marca až do 8. apríla. Od tohto dátumu akoby pomaly začala prichádzať jar a noci boli bez mrazov.
27. 4. sa uskutočnila jarná brigáda na skrášlenie obce a jej okolia. Zúčastnili sa jej deti i dospelí. Rozdelili sa do skupín. Jedna čistila od odpadkov vstup do lesa na „Rožku“, ďalšia zbierala odpad popri potoku nad „Cibuľovima“ až do lesa. Mládež vyzbierala odpadky na uliciach a vyzametala čakáreň, ďalší vymieňali zástrčky v zrekonštruovanej sále kultúrneho domu. Po práci im prišiel vhod guláš podávaný na dvore u Bakajových. 15. júla pribudol pri autobusovej zastávke veľkokapacitný kontajner na zber obnoseného šatstva. V ten deň dostali nový náter aj hojdačky v parčíku v strede obce, ktoré natreli mladí Seleziáni Sv. Dona Bosca z Trnávky, v rámci letného putovného tábora ich tu priviedol pán Dávid Varady z Vyšného záhumnia. Zeleň obce sa rozrástla o 1 nezvyčajný stromček – ginko biloba, ktorý daroval Ing. Daniel Bánoci, CSc., s manželkou Elenou a bol vysadený aktivačnými pracovníkmi po pravej strane jarku neďaleko obecnej studne.

Štatistické údaje
K 31. 12. mala naša obec 332 obyvateľov. K trvalému pobytu sa prihlásilo 9 občanov, odhlásilo sa 7 obyvateľov. V tomto roku boli uzavreté 2 manželstvá. Petra Fazekašová a Kevin Brink sa zosobášili 8. 1. v ďalekom Anglicku. Mgr. Zuzana Vargová a Peter Vasko si povedali svoje áno 17. 8. v Košickej Belej. Narodili sa 3 deti, 2. 7. Nina Jureková, 12. 9. Martin Matta a 22. 10. prišla na svet Eva Dobranská. Zaznamenali sme 3 úmrtia obyvateľov s trvalým bydliskom v obci. 25. 8. vo veku 88 rokov zomrela Elena Dziaková (rodená Kováčová), 1. 9. náhle, vo veku 68 rokov zomrel Juraj Nohaj a 20. 9. Helena Köverová –Ujfaluši (rodená Drangová). Na miestnom cintoríne bola pochovaná Alžbeta Homová (rodená Köverová), ktorá zomrela 13. 2. vo veku 90 rokov. Zápis do kroniky schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 2/2014 z 29.5.2014.   _____________________________________________________________________