Preskočiť na obsah

Rok 2014

Samospráva obce

Obecné zastupiteľstvo zasadalo celkovo šesťkrát. Na svojich zasadnutiach sa venovalo najmä týmto témam: príprave rozpočtu a záverečného účtu za predchádzajúci rok, možnosti odpredaja pozemkov občanmi na výstavbu domov pri kostole, vydaniu kalendára na rok 2015, poškodenému plynovému potrubiu na okraji obce, príprave volieb, budovaniu kanalizácie za cintorínom. Boli prijaté 4 VZN týkajúce sa miestnych daní a poplatkov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, likvidácie odpadu, trhového poriadku (súčasťou je aj prísny zákaz podomového predaja), úhrad za sociálne služby. Zástupcovia obce na čele so starostkou a poslancami A. Fodorovou a V. Bučkom sa zúčastnili 26. 4. stretnutia a výmeny skúseností z obecnej politiky v maďarskej obci Nagyhuta. Záujem o veci obecné, prejavujúci sa aj účasťou na obecných zasadnutiach, bol zo strany obyvateľov minimálny. Priemerne sa ich zúčastňovali 2 občania. Tento počet však vzrástol v predvolebnom období. Na funkciu starostu kandidovali 2 občania, doterajšia starostka Renáta Demková a Ing. Branislav Magic. Ten zorganizoval spolu s niektorými kandidátmi na poslancov dve predvolebné zhromaždenia (v kultúrnom dome 8. 11., zúčastnilo sa ho cca 60 občanov a v miestnom pohostinstve pri varení guľáš. Vo svojom programe sa zameral na zlepšenie komunikácie s občanmi, riešenie dopravy, opravy ciest, vybudovanie detského ihriska, či zriadenie dobrovoľného hasičského zboru. Doterajšia starostka s poslancami využila v predvolebnom období formu písomného odpočtu plnenia úloh za predchádzajúce volebné obdobie a ponúkla program na ďalšie obdobie, ktorý dostali domácnosti do svojich schránok. (viď archív drobnej tlače). Na voľbách 15. 11. sa zúčastnilo 82, 56% oprávnených voličov. Za starostku bola opätovne zvolená Renáta Demková so 142 hlasmi, Ing. Branislav Magic získal 90 hlasov. Za poslancov boli zvolení: Ivan Anderle 126 hlasov, Vladimír Bučko 126 hlasov, Anna Fodorová 123 hlasov, Lucia Carpenová 120 hlasov, Tomáš Jurko 117 hlasov. Z ďalších kandidátov získal Slavko Murajda 112 hlasov, Štefan Béreš 101 hlasov a Martin Černík 94 hlasov. Starostka a novozvolení poslanci zložili sľub na zasadnutí obecného zastupiteľstva 28. 11. 2014. Následne boli schválené 3 komisie, ktoré budú pracovať pri obecnom zastupiteľstve: kontrolná komisia – Lucia Carpenová a Tomáš Jurko, poriadková komisia – Ivan Anderle a Tomáš Jurko, kultúrna komisia – Anna Fodorová a Lucia Carpenová. Obecné zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí 21. januára 2014 vyrovnaný rozpočet obce na rok 2014 vo výške 53 415,00 eur. Záverečný účet obce za rok 2014 bol obecným zastupiteľstvom dňa 28.5.2015 schválený nasledovne – príjmy: 66 234,03 eur, výdaje 56 102,53 eur. Obec hospodárila s plusovým hospodárskym výsledkom 10 131,50 eur. 


Štátna správa 

15. marca sa uskutočnilo 1. kolo prezidentských volieb, do ktorých bolo prihlásených 14 kandidátov. Celková účasť voličov bola v rámci Slovenska nízka, iba 43, 4%. U nás bola účasť 56 %. Z celkového počtu oprávnených voličov 266 sa volieb zúčastnilo 149. Svoje hlasy odovzdali 6 kandidátom v tomto poradí: Ing. Andrej Kiska 49, JUDr. Robert Fico, CSc. 32, Milan Kňažko 20, Mgr. Helena Mezenská 4, Mgr. Jozef Behýl, JUDr. Ján Čarnogurský, JUDr. Pavol Hrušovský po 1 hlase. V 2. kole, ktoré sa konalo 29. 3. bola v rámci Slovenska účasť 50, 5%, v našej obci sa volieb zúčastnilo 63,76 % oprávnených voličov. Novozvolený prezident Ing. Andrej Kiska získal u nás zo 176 odovzdaných hlasovacích lístkov 113 hlasov a doc. JUDr. Robert Fico, CSc. 113 hlasov.

Výstavba v obci 

Predlženie kanalizácie časti obce od miestneho kostola okolo cintorína na parcelách č.310,311 k.ú Hrašovík, bolo najvýznamnejším stavebným počinom v danom období. Stavebníkom bola obec, pričom investormi diela v hodnote 21 769, 76 eur boli stavebníci, ktorých rodinné domy budú na túto časť kanalizácie napojení. Celková dĺžka predĺženej kanalizácie predstavuje 146,39 m, na trase sú osadené 4 revízne šachty. Pokračovali opravy budovy obecného úradu a kultúrneho domu, v ktorom boli v 1. štvrťroku vymenené vchodové dvere a okno v kuchynke v hodnote 1382,64 eur, čím bola ukončená celková rekonštrukcia v spomínaných objektoch v celkovej hodnote 8 800,00 eur. Občania sa zaujímali aj o možnosť odpredaja pozemkov pri kostole, na stavebné parcely. Ich predaj je potrebné riešiť so stavebným úradom Beniakovce, aby budúca výstavba na týchto parcelách bola v súlade s požiadavkami stavebného zákona. Celkovo boli skolaudované 3 domy a vydané 1 stavebné povolenie.

Život v obci 

Ovplyvnili najmä dve udalosti: výbuch plynu v polovici mája a predvolebná kampaň volieb do zastupiteľských orgánov obce v prvej polovici novembra. K nim možno prirátať aj dostavbu kanalizácie za cintorínom, ktorá sa vinou zlých podmienok v Zmluve o budúcej zmluve k správe kanalizácie medzi obcou a Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a následne vyjednávania lepších podmienok v zmluve, presunula až do jesenných daždivých dní, čo komplikovalo návštevu bohoslužieb v miestnom kostole a tak vedro s vodou a handry na utretie zablatených topánok sa stali ich nevyhnutnou súčasťou. Výbuch plynu 17. 5. 2014 v sobotu v čase 17,15 hod. postavil na nohy doslova celú obec. Sobotňajší tichý podvečer po poobedňajšom lejaku narušilo obrovské dunenie, hučanie. Prašťalo to, hluk akoby leteli lietadlá, neprestaval. Ľudia prestrašení vybehli von z domov. Prvá informácia: Na hornom konci dediny vybuchol plyn. Táto sa aj potvrdila. Plynárov na nezvyčajné bublanie na poli upozornil obyvateľ bývajúci na kopci v novom dome, prezývanom drevenica. Plyn o niekoľko minút po príchode plynárov a obhliadke miesta úniku explodoval. Našťastie sa nikomu nič nestalo. Došlo k roztrhnutiu plynovodného potrubia v priemere 50 cm. Plyn unikal pod veľkým tlakom. Poškodené boli 2 nové domy a autá na kopci smerom ku Košiciam. Dunenie unikajúceho plynu sa ozývalo do 17. 45 hod. Kvôli unikajúcemu plynu boli obyvatelia vyšného konca na krátku dobu evakuovaní v kultúrnom dome. Vstup do obce bol na niekoľko hodín uzavretý. Od plynu boli obyvatelia obce, ako aj susedných 13. obcí, odstavení až do utorka dopoludnia. V sobotu podvečer sa na miesto explózie bol pozrieť aj minister vnútra Robert Kaliňák, ktorý sa v tom čase nachádzal v našom kraji. Rozprával sa so starostkou a obyvateľmi. Kandidát na starostu Ing. B. Magic spolu s kandidátmi na nových poslancov uskutočňovali predvolebnú kampaň v miestnom pohostinstve a aj formou plagátov a letákov vyvesených na rôznych miestach – stĺpy el. vedenia, ploty, autobusová čakáreň a pod. Tieto boli zrejme niekomu tŕňom v oku, a tak obyvatelia 7. novembra cestou do práce, na autobus, či do obchodu si nemohli nevšimnúť plagátiky kandidátov na poslancov a kandidáta na starostu pripevnených na stĺpoch, stromoch, plotoch, autobusovej zastávke s nápismi negujúcimi ich predvolebnú kampaň. V obci, až do konania volieb, vládla napätá atmosféra.
Koncom októbra sme zaznamenali aj jednu nepríjemnú udalosť – vlámanie – do rodinného domu.

Autobusy 

Potvrdením, že občianska iniciatíva má svoje miesto pri presadzovaní správnych vecí je skutočnosť, že vďaka nej sa podarilo skvalitniť autobusovú dopravu pre obyvateľov obce. Začiatkom roka p. Martina Gosťová po konzultácii so starostkou obce, iniciovala petíciu medzi občanmi ohľadom potreby ďalších autobusových spojov na trase Hrašovík-Košice a späť, ktorú odovzdala na Košickom samosprávnom kraji. Petícia bola úspešná. Od 1. júna pribudli nové autobusové spoje. Po polročnom testovaní bol zrušený len jeden a to nočný s odchodom 23:00 hod. z Košíc. Najmä starší občania si nevedia vynachváliť autobusové spojenie s Košicami s odchodom o 8:28 hod. Doteraz museli cestovať už o 6:22 hod., pretože dopoludnia už žiaden autobus smerom do Košíc do obce nezachádzal. 

Podujatia 

Pravidelne sa konali rôzne podujatia pripravované kultúrnou komisiou známou pod skratkou KuKo v zložení: Anka Fodorová, Blanka Anderlová, Mgr. Milka Bučková. Komisia popri iných podujatiach pripravila už tradične 4 nosné stretnutia – prípravu ozdôb na Veľkú noc a Vianoce, Halloween a Mikuláš. Všetky podujatia sponzorsky podporila – najmä pekárenskými výrobkami, p. Paulína Köverová – pekáreň JUNO Hrašovík.
Prvým podujatím roka bola 18. 2. 2014 beseda občanov s príslušníkmi polície o pravidlách pohybu po obecnej komunikácii v súvislosti s novým zákonom o povinnostiach chodcov pri používaní cestných komunikácií – povinnosť chodcov nosiť po zotmení reflexnú pásku. Všetci ktorí sa besedy zúčastnili reflexnú pásku dostali. Varenie perkeltu, v tom súťažili naši V. Bučko, E. Bučková, R. Demková, Ing. M. Takáčová a manželia Burčíkovci z Ruskova na 7. ročníku Kohútieho festivalu 7. 6. v maďarskej Kishute. Spomedzi 30 družstiev, väčšinou z Maďarska, získali čestné uznanie za desiate miesto. 12. 7. sa uskutočnil autobusový zájazd na podujatie Európske remeslá v Kežmarku. Ani daždivé počasie nepokazilo jej účastníkom náladu. K najvýznamnejším výstavám Východoslovenského múzea v Košiciach patrila výstava Takí boli naši dedovia (Prvá svetová vojna a východné Slovensko), 27. 6. svojou troškou prispeli aj naši občania Blanka Anderlová, rodina Köverová-Palková a František Köver, ktorí poskytli listy a fotografie svojich predkov bojujúcich v tejto vojne. Kópie dokumentov p. Anderlovej boli vystavené 29. 8. v Sieni bojovej slávy na Dargovskom priesmyku v rámci výstavy historických fotografií z 1. a 2. svetovej vojny zo zbierok obyvateľov Abova. Taktiež Abovské slávnosti v Rozhanovciach 29. 6. sa nezaobišli bez našej účasti, t. j. poslancov a ich rodinných príslušníkov, ktorí spolu so skúsenými kuchárkami: Darina Köverová, Zdenka Fazekašová a Marta Vangorová, pripravili pre návštevníkov chutnú „polnenú kapustu – po hrašovsky bujbelu“ a ponúkali ju návštevníkom v stánkoch v rámci tradičnej kuchyne. 25. 10. pri príležitosti mesiaca Úcty k starším zorganizovala obec stretnutie seniorov, na ktorom vystúpila ženská spevácka skupina Olšava z Ruskova, folklórna skupina Škvarkare z Košickej Novej Vsi. Na podujatí, ktoré moderovala B. Anderlová bol predstavený kalendár Na hrašovskych poľoch. 30. 10. sa konal Večer svetlonosa – Halloween spolu so strašidelným sprievodom po obci. Toto stretnutie strašidiel bolo zároveň príležitosťou na vyhodnotenie najzaujímavejších masiek ako aj súťaže o najväčšiu tekvicu. Najkrajšia maska – čarodejnica bola Sabina Mattová, 2. miesto získali až 4 masky: A. Rosenberger (múmia), V. Hodermarszki (joker), M. Puzder (gangster), J. Fodor (farmár konská hlava),3. miesto získal P. Spišiak s maskou upíra a S. Maková (kostlivec). Najúspešnejšou pestovateľkou tekvíc sa stala Mgr. E. Bučková, ktorá získala 1. a 3. miesto. Jej víťazná tekvica mala obvod 162 cm. 2. miesto získala tradičná pestovateľka D. Fazekašová. 12. 12. deti s mamičkami pripravovali vianočné ozdoby, (tentokrát to bolo zdobenie medovníkov, kde potrebné pomôcky poskytla p. P.Köverová a medovníčky napiekli členky KuKa so starostkou). 13. 12. prišiel ku nám opäť Mikuláš. Popri darčekoch priniesol deťom aj muzikálové predstavenie Brumkáčikov boľavý zúbok v podaní žiakov Súkromnej umeleckej školy na Miškoveckej ulici v Košiciach. Najobľúbenejšieho podujatia sa zúčastnilo cca 66 detí spolu so svojimi rodičmi.

Cirkevný život 

Bohoslužby jednotlivých cirkví sa konajú naďalej tak ako sú uvedené v zápise z roku 2011, zmena nastala pri rímskokatolíckych omšiach cez týždeň, ktoré sa okrem sviatkov uskutočňujú v prvý piatok v mesiaci. Účastníkmi 13. ročníka detského farského tábora v Košickej Novej Vsi boli aj deti z našej obce. Viacero záujemcov z radov dospelých sa zúčastnilo, v rámci táborového programu, autobusového zájazdu do kaštieľa v Markušovciach a ZOO v Spišskej Novej Vsi. Už tradične boli nápomocní táboru obecný úrad a sponzorsky pekáreň JUNO. Každoročne sa koná aj odpustová slávnosť na sviatok sv. Marty v miestnom kostole za účasti veriacich i z okolia a najmä z Košickej Novej Vsi, ktorí prichádzajú v tradičných krojoch ( viď: List sv. Ladislava,2014, č.32, s.3. 1 foto). 

Knižnica 

Tak ako v celej spoločnosti zaznamenali sme aj u nás pokles záujmu o čítanie, najmä medzi deťmi. Do knižného fondu pribudlo 35 kníh v hodnote 297, 93 eur, vrátane 50 eur, ktoré na nákup venovala p. V. Dobranská. Po 1 knihe darovali p. V. Takáč a p. Z. Fazekašová. Tieto si požičiavalo 33 čitateľov. Z tohto počtu bolo 10 detí. Celkovo sa vypožičalo 710 kníh.
 
Šport 

V prvé februárové dni sa uskutočnil 7. ročník vytrvalostných pretekov štvorkoliek Quadrotrophy v Lučivnej 8. 2., kde svoju kategóriu 4×4 do 700 cm3. vyhrali bratia Daniel a Adam Bakajovi. Už tradične, koncom roka, sa konal 4. ročník biliardového turnaja. Tentokrát boli najúspešnejšími bratia Bérešovci: Štefan, Dušan a Marek. 

Štatistické údaje 

K 31. 12. mala obec 333 obyvateľov. K trvalému pobytu sa prihlásilo 9 obyvateľov a odhlásilo 5. Boli uzavreté 2 manželstvá. 30. 8. si svoje áno povedali v rímskokatolíckom kostole v Rozhanovciach Jaroslav Staňo a Martina Ondrejová z Rozhanoviec, 11. 10. uzavreli manželstvo Martin Ujházi a Simona Sabolová z Košíc v Kaplnke sv. Michala v Košiciach. Narodili sa 4 deti – všetko chlapci. 8. 8. uzrel svetlo sveta Richard Papp, 20. 8. Oliver Vasko, 3. 10. Jakub Jurčišin a 27. 12. Michal Mokriš. 13. 3. vo veku 75 rokov zomrela p. Marta Onderová, rod. Takáčová rodáčka z našej obce a bola pochovaná na miestnom cintoríne. K nej pribudli 30. 6. Ján Cibuľa (88 rokov), 18. 7. Peter Kavečanský (59 rokov), 23. 7. Zuzana Spišiaková, rod. Breznaníková (86 rokov), Viera Dziaková, rod. Krupášová ( 50 rokov) a 7. 12. Michal Fenčák (80 rokov).

Zápis do kroniky schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 2/2015 z 28.5.2015.