Preskočiť na obsah

Rok 2017

Život v obci


Uplynulý rok bol skutočne bohatý na výnimočné aktivity v obci týkajúce sa výstavby, historických udalostí i jedinečných podujatí. Stavalo sa, opravovalo, prerábalo, oslavovalo, koncom roka sa zbierali podpisy pod petíciu za zachovanie líp pri vstupe do obce. K tým naj patrila rozhodne historicky prvá výstava v obci Hrašovík „Odvlečení do Nemecka“, ktorá sa konala 14. 1. 2017. V ten deň sa prebudila obec, prikrytá obrovskou perinou, do záľahy snehu. Snežilo husto síce aj v pondelok, ale z piatku na sobotu to bolo priam nevídané. Pripomínalo to rok 1998. Okolo 10. hodiny obec ožila. Začalo sa s odpratávaním snehu. Kým cez rok je obec akoby bez ľudí, len ňou prefrčia autá, v ktorých tušíte ľudí, v túto sobotu ste ich videli s lopatami a metlami pred domami, najmä mužov. Pomáhala aj technika. Popri traktore s pluhom, bolo vidieť aj malé traktorčeky. Nik nebol nervózny, keď cestu nechtiac skrížilo auto. Jednoducho sa otočil a išiel inou cestou.
Na januárovú výstavu, 1. septembra, nadväzovalo odhalenie pamätníka, v renovovanom parčíku, 21 obyvateľom, ktorí boli odvlečení na nanútené práce do Reichu.
Diaľnica smerom na Budimír začala zasahovať do života obce a meniť doterajší charakter okolitej krajiny. Tam, kde boli doteraz len polia, za rok vyrástli pilóty budúcej diaľnice. Pripravovaný výrub 4 líp, na mieste nazývanom U kráľovnej, zmobilizoval koncom novembra obyvateľov obce tak, že pod petíciu na zachovanie tohto prírodného dedičstva sa podpísalo viac ako 200 občanov. Aj keď spočiatku prevládol skepticizmus, že: “aj tak si urobia čo chcú“, petícia prispela k tomu, že rokovania starostov našej obce a obce Košické Oľšany, pred sviatkami 6. 12., so zástupcami Národnej diaľničnej spoločnosti a zástupcom ochrany prírody, boli úspešné. Lipy nebudú vyrúbané, diaľničný privádzač o niekoľko metrov posunú, a tak nebude potrebné ani dočasné premiestnenie prícestného kríža. (podrobnejšie viď: album výstrižkov z novín). Na mieste výstavby diaľničného privádzača bol koncom roka uskutočnený archeologický prieskum.

Obecné zastupiteľstvo schválilo koncom roka 2016 vyrovnaný rozpočet obce na rok 2017 vo výške 84670,00eur. Obec v roku 2017 hospodárila nasledovne: príjmy skutočnosť: 130425,40 eur, výdaje skutočnosť 129639,65 eur. Výsledok hospodárenia za rok 2017 predstavuje + 785,75 eur.

Samospráva obce
Uskutočnilo sa 6 zasadnutí obecného zastupiteľstva, z toho 1 mimoriadne, v rámci ktorého sa rokovalo o rekonštrukcii komunikácie smerom na Beniakovce. V priebehu roka nebolo prijaté žiadne všeobecne záväzné nariadenie. Boli spracované 3 projekty: na nákup kníh s názvom Kniha je základom poznania (projekt bol úspešný, získali sme 1000 eur na nákup kníh), projekt Kamerový systém reagoval na výzvu Ministerstva vnútra SR a bol zaslaný na Obvodný úrad Košice Komenského ul., projekt Oprava a rekonštrukcia miestnej komunikácie – cesta smerom na Beniakovce na Ministerstvo financií SR. Vedenie obce sa v priebehu roka venovalo najmä problematike opravy ciest, rozširovaniu inžinierskych sietí, rekonštrukcii priestorov na obecnom úrade, príprave a realizácii v úvode spomínaných dvoch najvýznamnejších obecných podujatí, rokovaniam so zástupcami diaľničnej spoločnosti v súvislosti s výstavbou diaľnice.
Voľby
4. novembra sa konali voľby do samosprávnych krajov. V obci bol počet voličov 294, na hlasovaní sa zúčastnilo 102 voličov – 34,69%, v rámci Slovenska bola účasť na voľbách 29, 96%.Výsledky hlasovania na predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK), kandidáti, ktorí získali aspoň 1 hlas: Róbert Bačinský – 4 hlasy (nezávislý), Ing. Karol Pataky – 3 hlasy (Skok-európski liberáli, Most – Híd), MUDr. Richard Raši – 26 hlasov (Smer, Strana maďarskej komunity, Strana zelených Slovenska, Starostovia a nezávislí kandidáti), Lukáš Sisák – 1 hlas (KSS), Ing.Vladislav Stanko – 1 hlas (nezávislý), PhDr. Štefan Surmánek- 6 hlasov (Kotleba – ľudová strana naše Slovensko), Ing. Adam Šepetka – 1 hlas (Nezávislosť a jednota), JUDr. Ing.Jarmila Tkáčová – 2 hlasy (SNS), Ing. Rastislav Trnka – 56 hlasov (Oľano, SaS, KDH,NOVA)
Výsledky hlasovania do zastupiteľstva KSK za obec s počtom hlasov 20 a vyššie:
Mgr.Imrich Bakši – 29 hlasov (Oľano, SaS, KDH,NOVA) (zvolený),Pavol Bujňák – 23 hlasov (Oľano, SaS, KDH,NOVA) (zvolený), JUDr. Radoslav Hodor – 23 hlasov, Ing. Viktor Dulina – 39 hlasov (nezávislý) (zvolený), Slavomír Horváth-25 hlasov (SNS), doc. RNDr. Peter Solár – 25 hlasov (Oľano, SaS, KDH,NOVA), Mgr. Jarmila Vaňová -20 hlasov (Šport do Košíc a na východ), PaedDr. Erika Zámboriová -23 hlasov (Šport do Košíc a na východ)

Výstavba v obci
Výmena plynového potrubia
V týždni od 13. – do 17. 3. 2017 sa začali prípravné práce na uloženie nového plynového potrubia. Plynári si začali pripravovať stavenisko na poliach nad obcou smerom na Košice. Od začiatku mája sa začalo postupne klásť nové potrubie smerom ku záhradkárskej osade. Rekonštrukciu plynového potrubia v katastri obce Hrašovík realizovala firma Montrúr, s.r.o. Košice. Podľa vyjadrenia jedného z pracovníkov, pôvodné plynové potrubie bolo postavené v 60. rokoch 20. storočia. Výbuch plynu 17. 5. 2014 urýchlil jeho rekonštrukciu. Podľa noriem by vo vzdialenosti 50 m od potrubia nemali byť obydlia ani les – stromy. Toto sa v minulosti zanedbalo, dokonca obyvatelia dostali stavebné povolenia na výstavbu domov a záhradkárskej osady. (pri rekonštrukcii sa zistilo, že na jednej záhradke bolo ohnisko priamo nad plynovým potrubím). Staré plynové potrubie sa nevyberalo. Vedľa neho zabudovali nové, oceľové potrubie o priemere 50 cm. Toto sa prikrylo zváranými panelmi, v časti záhradkárskej osady sa umiestnila ochranná odnož. Za intravilánom, na lúkach smerom na Beniakovce a na poliach smerom na Košice sa toto nové potrubie napojilo na staré. Podľa vyjadrenia kompetentných, 60 rokov by malo nové plynové potrubie určite vydržať. Rekonštrukcia plynového potrubia bola ukončená do 15. júla, minimálne o mesiac skôr ako sa plánovalo.
Rekonštrukcia priestorov obecného úradu
Na jar sa dočkala rekonštrukcie aj časť priestorov obecného úradu. Išlo o terajšie priestory knižnice, vybudovanie sociálneho zariadenia v budove, ako aj chodieb a vstupu do kultúrneho domu. Robili sa omietky, podlahy, elektrické vedenie, osvetlenie, toalety, interiérové vybavenie knižnice. Na rekonštrukcii sa podieľala firma MT Stabil, s.r.o. Košická Polianka, Drevofinal plus, s.r.o. Košice, firma Peter Spišiak Hrašovík. Vladimír Bučko – BUKY, ELPRA, s.r.o. Košice. Celkové náklady predstavovali cca 15 500 eur.
Revitalizácia parčíka
Po rozhodnutí, že pamätník odvlečeným do Nemecka bude umiestnený v parčíku v centre obce, bola potrebná jeho obnova. Keďže obec so svojím projektom v programe Obnova dediny nebola úspešná, rozhodla sa ho realizovať v menšom rozsahu z vlastných prostriedkov po úprave rozpočtu, ktorú poslanci schválili. Celkové náklady predstavovali 3 000 eur na pamätník, materiál, svietidlá, lavičky, chodník a zeleň. Revitalizácia bola prerokovaná s p. P. Ficíkom odborníkom na parkovú zeleň.
Práce sa realizovali svojpomocne: dlažbu a obrubníky kládol p.Vladimír Bučko, zeleň sadili aktivační pracovníci Marta Kuzicová, Helena a Stano Pavlinský, manželia Gašparovci z Rozhanoviec pod odborným dozorom Ing. Petra Ficíka, práce súvisiace s elektrinou Dušan Kövér st. a V. Bučko, v letných mesiacoch júl a august. Na prácach sa podieľal aj Bohuš Fodor st., Vladimír Takáč st. a ruku k dielu priložila i starostka obce. Ministerstvo vnútra SR -poskytnutie dotácie na pamätník, sponzori: p. Ľubomír Adamčík z Rozhanoviec – doprava pamätníka, Obec Rozhanovce poskytnutie nákladného auta, firma SKANSKA- piesok, Papp Zoltán – zhutňovanie terénu.
Rekonštrukcia cesty smerom na Beniakovce
Cesta z Hrašovíka do Beniakoviec bola dlhoročným strašiakom pre každého, kto tadiaľ prechádzal. Koncom roka sa to však zmenilo aj vďaka pánovi Jaroščákovi.
Na Mikuláša 5. 12. dostali, najmä motorizovaní obyvatelia, krásny darček. Tankodrómová cesta smerom na Beniakovce je už minulosťou. Autá aj ich majitelia oceňujú, že si ich telesné schránky aj nervy odpočinú. Už nemusia absolvovať nedobrovoľnú masáž. Obec z poskytnutej štátnej dotácie z Ministerstva financií SR vo výške 13 500 eur a z rezervného fondu obce vo výške 12 137,90 eur dala na základe výberového konania firme PAPP STAV, s.r.o. Košice, urobiť asfaltový koberec s dĺžkou 355 m. Firma to stihla za 2 dni. Je to veľká pomoc pre motoristov, najmä teraz v čase výstavby diaľničného úseku.
Doprava
Na základe požiadaviek našich obyvateľov sa obec dohodla so spoločnosťou Eurobus, a.s. Košice na pridaní dvoch nových spojov, s platnosťou od 4. 12. 2017, a to s odchodom z autobusovej stanice Košice o 23,05 hod. do Hrašovíka a odchodom z Hrašovíka o 06,52 hod. počas školského vyučovania. Spoj o 23,05 hod. bol poskytnutý dočasne, obec naň finančne prispieva z obecného rozpočtu vo výške 105 eur mesačne.

Celkovo boli skolaudované 4 domy, polyfunkčná budova servisu automobilov a boli vydané stavebné povolenia.

Podujatia
14. januára sa uskutočnilo otvorenie historicky prvej výstavy s názvom „Odvlečení do Nemecka – 14. január 1945“ v kultúrnom dome. Podujatia sa zúčastnilo okolo 50 ľudí, viacerí z nich boli príbuzní dnes už nežijúcich odvlečených mužov. S dojatím sledovali priebeh podujatia, ako aj vystavené fotografie svojich predkov. Podujatie ich hlboko oslovilo. Účastníkov, prostredníctvom listu pozdravil prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Scenár výstavy a kultúrneho podujatia pripravila PhDr. Jana Amrichová, výstavu realizovali Renáta Demková a Mgr. Emília Bučková. Technické zabezpečenie mal na starosti Vladimír Bučko. Na podujatí, ktoré otvorila starostka obce, odzneli výpovede dvoch odvlečených p. Jána Cibuľu formou videorozhovoru, ktorý s ním natočila v roku 2007, PhDr. Jana Amrichová a písomnej výpovede p. Štefana Kövera-Panového, ktorý predniesla Blanka Anderlová. S kultúrnym programom vystúpili „domáci umelci“: Júlia Sofia Nagyová – violončelo, Michal Bučko gitara a spev. (podrobnejšie viď album výstrižkov)
25. 2. sa konalo fašiangové stretnutie. Hostitelia, na čele so starostkou, boli oblečení v krojoch. Podávali sa škvarky, klobásky, jaternice a kočonina – huspenina. Na pitie si každý doniesol, čo bolo treba. Hrala hudba aj ľudová i populárna. O podujatie bol veľký záujem, zúčastnilo sa ho 58 obyvateľov i cezpoľných. Rodina Vargová hodnotila fašiangové šišky. 1. miesto získala p. Alžbeta Staňová, 2. Zdenka Fazekašová a 3. Emília Takáčová.
7. 4. sa uskutočnilo tradičné veľkonočné zdobenie vajíčok, ktorého sa ujala PaedDr. Marcela Cenknerová. Na podujatí sa zúčastnilo cca 15 detí.
10. 6. sa cca 31 detí stretlo na ihrisku pri kostole, aby spoločne so svojimi rodičmi oslávili svoj sviatok, Medzinárodný deň detí. Deti súťažili na prekážkovej dráhe, dostali sladkosti i vecné darčeky. Dobrú náladu nepokazil ani náhly dážď. Podujatie pripravili poslanci: I. Anderle, V. Bučko, L. Carpenová, členovia KUKO, P. Bakaj, O. Bartoš.
18. 6. sa obec už tradične zúčastnila na Abovských slávnostiach v Rozhanovciach. Divákom chutilo tentokrát ďalšie tradičné jedlo a to prekladaná kapusta. K nej sa podávala kofola a pivo. Na akcii sa okrem starostky zúčastnili rodiny Makova, Bartošova, Anderlova, Bučkova, Bakajova, L. Vargu.
Jednotkári z Hrašovíka v školskom roku 2016 – 2017 sa zišli v deň rozdávania vysvedčení, v piatok 30. 6. , na detskom ihrisku, aby si z rúk starostky prevzali malé darčeky. Nechýbalo ani opekanie špekáčikov. Medzi jednotkárov sa tento rok zaradili: Tamarka Tiliščáková, Peťko Spišiak, Miško Klika, Májka Takáčová, Nicolasko Tiliščák, Radka Beláková, Viktorka Tatarková, Tomáško Varga, Radka Beláková, Zuzanka Konopásková, Nelka Konopásková.
1. septembra sa konalo odhalenie pamätníka – venovaného udalosti odvlečenia 21 chlapov z Hrašovíka 14. januára 1945 do Nemecka na nútené práce. Presne o 14. hodine zaznela hymna Slovenskej republiky. V úvode privítala starostka našich duchovných: za Rímskokatolícku cirkev – duchovného Patrika Šarišského a duchovného Jaroslava Szélesa za Reformovanú kresťanskú cirkev, ako aj príbuzných tých, ktorým bolo venované toto stretnutie, mládež a občanov obce a okolia. Slávnosť pokračovala spoločnou ekumenickou bohoslužbou a požehnaním pamätníka. Následne sa ujala slova dcéra jedného z odvlečených – Imricha Krupáša, pani Mgr. Ľudmila Sedláková, ktorá za všetkých pozostalých poďakovala vedeniu obce, aj Hrašovíčanom, že pripravili toto stretnutie. Potom vyzvala starostka zástupcov mladej generácie a zároveň poslancov obecného zastupiteľstva, Ing. Luciu Carpenovú a Tomáša Jurka, aby sa zhostili aktu odhalenia pamätníka. Slávnostnú atmosféru umocnilo vystúpenie folklórneho súboru Škvarkare z Košickej Novej Vsi. Na účastníkov čakali v kultúrnom dome ďalšie sprievodné podujatia: 2. časť videorozhovoru PhDr. Jany Amrichovej s pánom Jánom Cibuľom o jeho ceste z Nemecka domov, výstava fotografií a dokumentov o tejto udalosti, výstava obecných a školských kroník zaznamenávajúcich tieto okamihy. Všetky ponúkli návštevníkom plastický obraz zachytávajúci, pre našu obec dôležitý úsek jej novodobej histórie. Scenár podujatia pripravila PhDr. Jana Amrichová, fotografie z tejto udalosti Ing. Peter Tiliščák, ozvučenie Michal Bučko, video Marián Bučko. Na príprave a realizácii podujatia sa podieľali: Renáta Demková, Mgr. Emília Bučková, Miriam a Ondrej Bartošovci, Blanka a Ivan Anderlovci, Peter Bakaj, ako aj Paulína Köverová, Jaroslav Krupáš, ktorí podujatie sponzorovali. (Podrobnejšie viď album výstrižkov)
16. 10. sa stretnutia pri príležitosti Mesiaca úcty k starším zúčastnilo cca 45 seniorov. Posedenie spestrila folklórna skupina NÁDEJ z Košíc a manželia: Vladimír Takáč – hra na klávesy a Emília Takáčová – spev. Chutnými koláčmi sponzorovala podujatie Paulína Köverová.
Helloween, už pomaly tradičná akcia, sa začala už 24.10. V ten deň si pripravovali deti výzdobu na stretnutie na dvore pred kultúrnym domom 27. 10. v podvečerných hodinách. Zúčastnilo sa ho cca 35 detí vrátane dospelých. V tomto roku sa súťaž o najväčšiu tekvicu nekonala pre sucho, ktoré sa nepriaznivo prejavilo na raste tekvíc. Zato ceny o najlepšiu masku sa udeľovali až v 3 kategóriách: malé deti – 1. miesto získal Peter Spišiak za masku „špendlíkový zabiják“, 2. miesto Kiara Lia Kilk ako „Krvavá Mary“, 3. miesto Dávid Varagy ako „doktor Zombie“. Väčšie deti: 1. Michaela Spišiaková „polomŕtva dievčina“, 2. Kristína Mižíková „mŕtva študentka“, 3. Martina Bučková „živá omaľovanka“. Dospelí: manželia Varagyovci„striga a Zombie“, Martina Vargová „čierna mačička“, Miriam Bartošová“čertík“.
9. 12. si 40 deti a ich rodičia užili stretnutie s Mikulášom. Deťom, okrem balíčkov so sladkosťami a ovocím, priniesol aj rozprávku Poklad zo starého mlyna v podaní súboru Súkromnej základnej umeleckej školy na Miškoveckej ulici v Košiciach. Podujatie sponzorovala rodina Petra Spišiaka a p. Paulína Köverová.
26.12. sa konal 9. ročník podujatia Zejdzeme še na Štefana“. Stretlo sa a zabavilo pri hudbe i slove 59 občanov. O dobrú náladu sa postarala hudobná skupina NEW Barbados z Malej Viesky.
Cirkevný život
V čase od 14.3. – 16.3. došlo k výmene okien a dverí na Rímskokatolíckom kostole sv. Marty na prízemí a v sakristii. Ďalšia výmena bola v týždni od 2. 5.-11. 5. Ešte predtým sa muselo postaviť lešenie, aby sa dali tieto práce realizovať. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa v máji konala nedeľná omša v sakristii. Následne, po skončení prác, sa 13. mája upratoval kostol a jeho okolie. Brigády sa zúčastnili: František Köver st., Pavol Horváth st., Ivan Anderle, Jozef Gosť, František Cenkner, Filip Cenkner, Eva Čulková, Renáta Demková, Iveta a Bibiana Závodníkové z Rozhanoviec, Marcela Cenknerová, Lenka Köverová a Jana Amrichová. Čistiacimi prostriedkami prispela p. Paulína Köverová. V priebehu roka dávali veriaci finančné dary na tento účel. Dotáciou vo výške 500 eur prispela aj obec.Knižnica
prešla v mesiacoch máj a jún rozsiahlou rekonštrukciou. Vybudovali sa nové: elektro rozvody, pripojenia na internet, omietky, podlaha, ako aj knižničný nábytok. Vynovený priestor ponúka popri vypožičiavaní kníh, aj priestor na stretnutia a výmenu názorov nielen z čítania, pri bezplatne ponúkanom čaji. V marci bol vypracovaný projekt „Kniha je základom poznania“, s ktorým sme sa uchádzali o finančné prostriedky do Fondu na podporu umenia. Boli sme úspešní a získali sme 1 000 eur na nákup kníh.
Do knižnice bolo zakúpených 119 kníh za 1 316 eur (1 000 eur z projektu, 266 z rozpočtu obce a 50 eur – dar p. Dobranská), 62 kníh získala darom. Knihy si vypožičiavalo 43 čitateľov, z toho do 15 rokov – 13 detí. Celkovo bolo vypožičaných 903 kníh. Zaznamenali sme nárast čitateľov aj výpožičiek oproti roku 2016.
Cestu do knižnice si začínajú nachádzať najmä novo nasťahovaní obyvatelia. Obyvatelia mali možnosť vyjadriť sa prostredníctvom dotazníka, k jednotlivým druhom literatúry, ktoré by v knižnici v rámci nákupu privítali.
Popri knižničných službách ponúkla obec svojím obyvateľom požičiavanie kníh prostredníctvom knižnej búdky, ktorú zhotovil miestny stolár Peter Spišiak a výtvarne stvárnila jeho dcéra Miška. Knižná búdka bola inštalovaná v dňoch 18. – 24. 9. v parčíku.


Obyvateľstvo
Štatistické údaje

K 31. 12. žilo v obci trvalo prihlásených 372 obyvateľov. Je to oproti roku 2016 o 20 viac. K trvalému pobytu sa prihlásilo 16 a odhlásilo 5 obyvateľov. Na raste obyvateľov sa priaznivo prejavil rekordný počet narodených detí: 11- 6 dievčat a 5 chlapcov. 24. 1. sa narodil Matúš Vachaľ, 5. 2. prišla na svet Miriam Köverová, 13. 2. – Ela Vasková, 15. 2. Ema Bérešová, 8. 3.- Dorota Mokrišová, 11. 3. – Emma Forgáčová, 22. 5. – David Marcinko, 2. 6. – Alexander Lisý, 1. 8. – Jakub Vaško, 13. 9. – Tomáš Kičinko, 9. 11. Dominika Köverová. Svoj manželský sľub si dalo celkom 6 párov. V Rímskokatolíckom kostole sv. Marty v obci sa konali 2 sobášne obrady: 3. 6. Jana Anderlová Kotek a Lukáš Kotek, 17. 6. Karolina Kolarik a Otakar Kuzica. Svoje áno si povedali: Lea Lenhardtová a Peter Trépaš v Evanjelickom kostole v Košiciach 10. 6., Ing. Lukáš Jurko a Ing. Zuzana Zadrabajová v Rímskokatolíckom kostole v Krásnej nad Hornádom 2. 9., Mgr. Art. Lea Krišková a Ján Pagáč v Malackách 7. 10., Bc. Alena Kőverová a MUDr. Marko Vrzgula v Kaplnke sv. Michala v Košiciach 23. 10.
Na poslednej ceste sme odprevadili dvoch našich obyvateľov: 18. 3. zomrel vo veku 69 rokov Alexander Balog a 14. 5. Vladimír Bodnár 50 ročný.
Zápis do kroniky schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 3/2018 zo dňa 26.06.2018