Preskočiť na obsah

Rok 2023

Život v obci

O tom, že sa blíži Veľká noc, začiatkom marca dávali znať drevené plastiky kohútik, zajačik a vajíčko po ľavej strane pri vstupe do obce, v parčíku i pred obecným úradom. Plastiky zhotovili naši pomocní pracovníci, chlapi z rodiny Gašparových. Vyrezali ich z latiek, rozobratím drevených paliet. Od 10. 3. boli postupne inštalované po obci. Do farbenia sa zapojili pracovníci obecného úradu. Týždeň pred Veľkou nocou otriasla mnohými obyvateľmi obce nepríjemná udalosť. Mnohí neverili vlastným očiam. Nad cestou pri kruhovom objazde, pri vstupe do obce, sa smutne týčil spustnutý  kamenný kríž. Korpus Krista chýbal. Našťastie ho našli v tráve Hrašovíčania, cestou do práce. Na kamennom podstavci viselo len jeho torzo-okyptené ruky od prstov po lakeť.  Po odmontovaní  odniesli ich spolu s korpusom do kostola. Podľa názoru odborníkov bol kríž násilne poškodený. Kríž bol VZN č. 2/2015 zaradený medzi pamätihodnosti obce. Žiaľ, takéhoto poškodzovania obecného majetku, i keď možno v menšom rozsahu, sme zaznamenali v priebehu roka viacero – poškodený pamätník, osvetlenie, rastliny v parčíku, veľkonočné zvieratká …..

   15. mája bola na Slovensku zrušená posledná vyhláška v súvislosti s Covidom – nosenie rúšok v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach. Ľudia, v snahe ochrániť seba a okolie naďalej rúška používajú a to najmä seniori. 15. 9. 2023  sa skončila na Slovensku mimoriadna covidová situácia, ktorá trvala od  začiatku roka 2020.

Život znepríjemňuje vodičom cesta patriaca KSK pri vstupe do obce. Je v havarijnom stave. A zdá sa, že k náprave, napriek pravidelným urgenciám zo strany obce, tak skoro nepríde.

Snaha stretávať sa „naživo“ nielen cez facebook naberá na intenzite a to nielen formou podujatí organizovaných obcou, ale aj samotnými obyvateľmi. Zvlášť aktívni sú obyvatelia vyšného konca, ktorí sa do obce prisťahovali pred niekoľkými rokmi. Podujatia So susedmi na Katarínu, či spoločný Silvester už majú za sebou niekoľko ročníkov. Svoju činnosť obnovil po krátkej odmlke krúžok „hačkovka“. Zahanbiť sa nedajú ani seniori, ako napr. p. Pavol Ottinger, ktorý usporiadal v kultúrnom dome. 2. decembra 1. výstavu obrazov zo svojej amatérskej tvorby.

9. októbra o 20,23 hod. zaznamenali obyvatelia východného Slovenska otrasy. Zemetrasenie s epicentrom severne od Vranova nad Topľou s magnitudou 4,3 i viac pocítili niektorí obyvatelia aj v našej obci, m. i. triasol sa im celý gauč, na ktorom sedeli.

Objekt bývalého JRD využil na natáčanie videoklipu  známy slovenský raper Kali. 2. septembra tam okoloidúci mohli vidieť stáť viacero kamiónov a bolo tam živo.

13. októbra navštívili  obec pracovníci Centra tradičnej ľudovej kultúry z Bratislavy. Obnovené ručné zvonenie na našom zvone sa stane súčasťou dokumentárneho filmu. Na zvone zvonil Pavol Staňo a informácie poskytla starostka. Dokumentačný tím tvorili: Michal Veselský a Julián Ratica, odborný poradca Juraj Gembický.

Lokalita U kráľovnej

V tejto lokalite sa medzi lipami nachádza v zemi malý kríž. Ako sa tam dostal? Tu je vysvetlenie:

Zákruta pri kruhovom objazde na ceste z Košíc na Michalovce je častým miestom nehôd neraz i smrteľných. Na tomto mieste bol dávnejšie umiestnený kríž. Pred výstavbou diaľničného  okruhu ho  pracovníci odstránili a umiestnili ho medzi štyri lipy. Pozostalí k nemu naďalej nosia kvety.

111-ročný prícestný kríž

Reštaurovania poškodeného kríža z liatiny sa chopili umelci manželia Zozulákovci z Košíc. Čiastočného reštaurovania kamenného kríža a osadenia korpusu Krista  sa ujal košický sochár Peter Beňo. Ten  nám odhalil zaujímavú skutočnosť o tejto našej pamiatke. Kríž bol zhotovený z andezitu, sopečnej horniny, ktorá sa nachádza v neďalekých Slanských vrchoch a Finticiach pri Prešove. Z niektorej z týchto lokalít bol pravdepodobne privezený. Na kameni vidno sopečnou lávou zakonzervované kúsky dreva.

 Dokončenie  reštaurovania kríža si vyžiada ďalšie finančné náklady.

Samospráva obce

Za zástupcu starostky bol schválený poslancami navrhnutý Ing. Ivan Havrila.

Uskutočnilo sa 5 riadnych a 1 mimoriadne zasadnutia obecného zastupiteľstva. Bolo prijaté 1 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Ten sa od roku 2024 zvyšuje z doterajšieho 0,06 EUR na 0,072 EUR na osobu a deň.

Naši podnikatelia a  poslanci Ing. Ivan Havrila, Dušan Béreš, Otakar Kolarik, Peter Bakaj, Petra Stuhr, Jaroslav Krupáš, Martin Matta, Ing. Peter Dobranský, Peter Spišiak, Zoltán Papp, Ing. Kamil Dobranský, Ing. Štefan Jaroščák sponzorským príspevkom vo výške 1 100 eur obohatili obecnú pokladnicu .

Projekty

Pracovníci úradu vypracovali viacero projektov za účelom získania finančných prostriedkov napr. na pingpongový stôl  (Nadácia SPP), merač rýchlosti (Nadácia Allianz), projekt dažďovej záhrady a rekonštrukcie potoka. Starostka spolu s kronikárkou PhDr. Janou Amrichovou spracovali 2 projekty na obnovu poškodeného prícestného kríža (Nadácia Telekom a grantového systému KSK). Podarilo sa získať grant z KSK vo výške 2 000 eur. Poslanci následne schválili Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky „Oprava prícestného kríža,“ pretože získané finančné prostriedky z KSK nie sú postačujúce na jeho celkovú opravu a obnovu.

   V priebehu roka sa z podnetu poslancov riešilo zníženie energetickej náročnosti vykurovania obecného úradu a kultúrneho domu. Obec vypracovala podklady k štátnej výzve na energetické zhodnotenie budov. Zastupiteľstvo sa zaoberalo návrhmi občanov. Búrlivú diskusiu vyvolala petícia  žiadajúca zrušenie povolenia autobusu SAD parkovať v okolí parku,  z dôvodu zvýšenia bezpečnosti detí a občanov. Obec Hrašovík povolenie autobusu SAD parkovať v okolí parku nevydala, preto ho nemôže zrušiť. Riešil sa problém ohľadom úpravy komunikácie na Vyšnom Záhumní, úpravy rigolu oproti obecnému úradu smerom ku pekárni, opravy vstupnej komunikácie KSK, či vysielaniu obecného rozhlasu. Obec naďalej dotuje 1 autobusový  spoj do Hrašovíka sumou 100 eur mesačne.

Starostka ustanovila protipožiarnu hliadku na čele s Ing. Ivanom Havrilom, členom Dušanom Bérešom. Do kontrolnej skupiny boli schválení Ing. I. Havrila, K. Dobranský, M. Černík.

Obec v roku 2023 hospodárila nasledovne: skutočné príjmy spolu: 188 524,52 eur, výdaje spolu 161 221,60 eur. Výsledok hospodárenia za rok 2023  predstavuje 25 030,24 eur, ktorý bol prevedený do rezervného fondu obce.

Voľby

21. 1. sa konalo referendum o možnosti predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady SR. Referendum bolo neúspešné. V rámci Slovenska sa ho zúčastnilo iba 27,26 voličov, z nich 97,51% súhlasilo s referendovou otázkou.

V rámci obce prišlo hlasovať 102 z 318 oprávnených voličov t. j. 32,07%  Voľby do Národnej rady SR sa uskutočnili 30. 9. 2023. V rámci Slovenska sa zúčastnilo volieb  68,51 % voličov, u nás to bolo 80,93% t. j. 259 voličov z celkového počtu 320. Na prvých 3 miestach sa umiestnili 1. Smer-sociálna demokracia 71 hlasov, 2. Progresívne Slovensko 54 hlasov, Hlas-sociálna demokracia 32 hlasov.

Výstavba v obci

Celkovo bolo skolaudovaných päť domov a jedna chata, bolo vydaných päť stavebných povolení.

Podujatia

17. 2. Fašiangy oslávili  v kultúrnom dome celé rodiny aj s deťmi. Bolo veselo a vládla dobrá nálada. Hudba a spev zlákali na parket viacerých. Nechýbala ani súťaž o „Naj krepľu“ 1. miesto získala p. Zdena Fazekašová, 2. miesto Vlasta Krišková,  3. miesto Milka Bučková. Do tanca hral  a spieval na harmonike  Jaroslav Gallo zo Sokoľa spolu s manželkou Ankou.

Počet účastníkov: cca 50

1.4. Veľkonočné zdobenie

Mamičky s deťmi priniesli rôzne vajíčka, ktoré zdobili a maľovali. Hotové kraslice si odniesli domov.

Počet účastníkov: 10

17. 6. Deň detí bol opäť plný hier a zábavy. Vyšantili sa na skákavom hrade či šmýkačke, vyskúšali si skákanie vo vreci, preťahovanie lanom, streľbu na terč, fúrikovanie, kolky. Nechýbala opekačka, smäd si uhasili kofolou, vineou a dospelí pivom.

Počet účastníkov: 75

23. 9. 111- ročný kríž.  Zrekonštruovaný kríž sa dočkal svojho odhalenia v sobotné popoludnie 23. septembra 2023 v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Tohtoročná téma Dedičstvo ži, akoby bola na mieru ušitá pre  podujatie. Svedčilo o tom,  že dedičstvo, prícestný kríž bude naďalej žiť! Ekumenická bohoslužba za účasti obidvoch farárov z Evanjelickej cirkvi a.v.- Dušana Havrilu  a Dominika Macáka z Rímskokatolíckej cirkvi navodila slávnostnú atmosféru, ktorú nepokazili ani kvapky dažďa.  Obec dala vyrobiť pri tejto príležitosti magnetky pripomínajúcu túto udalosť. Guľaš v prírode pripravený M. Černíkom a pomocníkmi všetkým chutil.

Počet účastníkov: 45

27. 10. prišlo pozdraviť našich dôchodcov Duo Majka a Lucia, harmonika  Monika Nemetová zo Skároša a husle Lucia Jarošíková z Margecian. Zaspieval si s nimi aj hrašovícky muzikant, dôchodca p. Vladimír Takáč. Nálada bola výborná. Spevom spestrila program Evita Kilk. Starostka v príhovore nezabudla spomenúť tých, ktorý sa v minulom roku pobrali na večnosť. Všetkým chutila hrašovícka polnená kapusta pripravená šikovnými rukami Zdenky Fazekašovej, Dariny Fazekašovej, Vlasty Kriškovej. Ruku k dielu priložili:  Renáta  Demková, Milka Bučková, Milka Horváthová, Maťo Černík a Eva Bakajová. Dôchodcom budú podujatie pripomínať termo hrnčeky s erbom obce.

31. 10. Halloween  konal sa už tradične sprievod obcou, podávala sa krvavá (paradajková) polievka, čaj a káva. Dospelým pri podujatí pomáhali sestry Konopáskové a Eliška Cenknerová.

Víťazné masky

Najmenší: 1. Tobias Kolárik (pirát), 2. Nela Horváthová (motýlik), Dominika Kövérová (tekvička)

Deti do 6 rokov

1. Emma Forgáčová (Wensday), Viktória Kövérová (dievčatko), 3. Max Magic

 (nežný zabiják)

Deti do do 10 rokov

1. miesto Viktória Tatarková, Naďa Brondošová (neviditeľné dvojčatá), 2. miesto Olívia Magicová (mníška), 3. Evita Kilk (doktorPlague).

Dospelí: Štefánia Mokrišová (matka roka)

Tekvice: 1. rodina Horváthová a Vrainová, 2. Dorotka Mokrišová, 3. Miriam Kövérová&

Počet účastníkov: 50

9. 12. Mikuláš sa opäť  vrátil do kultúrneho domu..  Mal neľahkú úlohu, pretože v obci žije 79 detí vo veku do 15 rokov a zabezpečiť pre všetkých balíčky dalo zabrať. Deti mali možnosť pozrieť si rozprávky Počkaj zajac a Sobík Niko, pochutnať si na dobrom langoši so syrom. Ovocie do balíčkov sponzorsky zabezpečil p. Spišiak. Úlohy Mikuláša sa zhostil Martin Černík, pomáhala Eva Bakajová, podával sa punč a čaj. Podujatie pripravili: v spolupráci so starostkou Peter Bakaj, Dušan Béreš s rodinou,  Kamil Dobranský Martin Černík, Ivan Havrila.

Počet účastníkov:  85

29. 12.  Medzi dospelými je obľúbené podujatie koncom roka Zejdzeme še na Štefana. Nechýbala lotéria s množstvom cien (bolo ich 50)  a hudba do tanca, či len tak na počúvanie, vybratá diskdžokejom  Mirom Hutkom.

Počet účastníkov: 69

Cirkevný život

K najvýznamnejšej udalosti patrilo pripomenutie si štvrťstoročia od postavenia kostola. Tradične sa konala odpustová slávnosť na sviatok sv. Marty, pred ňou v sobotu, guľášové posedenie s pozvaním duchovného otca. Odpustovú omšu celebroval Martin Gnipa z farnosti Budimír. 25 rokov konsekrácie si pripomenuli katolícki veriaci slávnostnou svätou  omšou 27. 9. 2023. Tú celebroval dekan Stanislav Stromček. Prítomný bol vdp. Miroslav Gira, ktorý v našej obci pôsobil v čase jeho konsekrácie. Záverečné agapé bolo príležitosťou zaspomínania si na časy, kedy sa kostol staval.

2 deti z Hrašovíka sa zúčastnili  týždenného farského tábora  v Herľanoch v čase od 13. 8. 2023.

Rímskokatolícki veriaci patria už po stáročia  ako filiálka ku farnosti v Košickej Novej Vsi. O tejto spätosti svedčí kovová krstiteľnica,  ktorú venovali  do košickonovoveského kostola v roku 1926 (viď album fotografií 2023).

Bohoslužby evanjelickej a reformovanej cirkvi sa uskutočňovali  v čase tak ako po predchádzajúce roky.

Knižnica

Do knižnice obec zakúpila 28 kníh za 450  eur.  2 knihy získala darom. Knižnicu navštevovalo 44 čitateľov, ktorí si vypožičali 1214  kníh. Z toho vo veku  do 15 rokov 4 deti.

Šport 

20. 5. Hrašovík opäť športoval, už po štvrtýkrát. Rozrástol sa  počet dospelých účastníkov. Popri behu, bicyklovaní  sa hral  futbal,  v kategórii do 10 rokov vo futbalovej  jedenástke boli  2 dievčatá, z dospelých prejavili záujem o futbal 2 muži. Tradičné občerstvenie guľaš, kofola, pivo, popcorn a cukrová vata chutili všetkým.  A aby chutilo, o to sa postarali Matúš Černík a Peter Bakaj. Výsledky súťaží:

Deti do 6 rokov

Beh: 1. Frederik Welsby, 2.Timotej Polovka, 3. Dominika Adamovičová

Bicykel: 1. Timotej Polovka. 2. Frederik Welsby, 3. Daniel Havrila

Deti do 10 rokov

Beh: 1. Dáška Brondošová, 2. Dávid Bodnár, 3. Adam Kotek

Bicykel: 1. Adam Kotek, 2. Peter Adamovič,  3. Dáška Brondošová

Deti do 15 rokov

Beh: 1. Matúš Šefara, 2. Lucia Gašparová, 3. Ján Bodnár

Bicykel:  1. Matúš Šefara, 2. Zuzana Konopásková, 3. Nela Konopásková

Dospelí

Beh: 1. Slávo Kövér, Marcela Cenknerová

Bicykel: 1. Marek Varga, 2. Slávo Kövér, 3.Martin Matta

Počet účastníkov: 75

Popri športovom dni sa obyvatelia venovali rôznym športovým aktivitám priamo v obci alebo v neďalekom okolí:  Rozhanovce a Košice. Veľkú vytrvalosť a aj určité sebazaprenie detí i rodičov si vyžaduje na pohľad krásne krasokorčuľovanie. Tomuto športu sa niekoľko rokov venuje Naďka Košuthová, členka Krasocentra Košice, ktorá v uplynulom roku  na celoslovenských Majstrovstvách Slovenska juniorov v Liptovskom Mikuláši  v kategórii mladších žiačok  umiestnila na 11. mieste. Krasokorčuľovanie zaujalo i jej mladšiu sestru Anku, ktorá  tiež navštevovala  spomínaný klub.

Životné prostredie

Už sú tomu 4 roky čo boli do ovocnej aleje zasadené stromčeky. Každoročne na jar prichádza medzi ovocinárskych nadšencov  naslovovzatý odborník, RSDr. Anton Župa z Košíc, aby ich zasvätil do taja orezávania stromčekov. Nebolo tomu inak ani 21. 4. 2023.

Na zber nadrozmerného odpadu obec zabezpečila  4 veľkokapacitné kontajnery, taktiež kosí pravidelne rigoly na štátnej ceste pri vstupe do obce.

Obyvateľstvo

Štatistické údaje

K 31. 12. mala obec 426 obyvateľov. Oproti roku 2022 pribudlo 12 obyvateľov.

Manželstvo uzavreli 4 páry. Lucia Carpen Vachalec (rod. Carpenová) 28.8. v Rímskokatolíckom kostole v Hrašovíku, Ján Nagy a Dáša Nagyová (rod. Pavlíková) 2. 9. v Evanjelickom kostole v Košiciach, Zuzana Glézlová (rod. Biačková) a Erik Glézl v Rímskokatolíckom kostole v Malej Lodine 9. 9.,  Marek Regenda a Lenka Gerendová (rod. Kurincová) v Rímskokatolíckom kostole v Krásnej nad Hornádom  15. 9.

V roku 2023 sme zaznamenali 1 úmrtie a 3 narodenia detí. 22. 10. zomrel Pavol Tatár. Svetlo sveta uzreli : 6. 2. Lenka Hutajová,  6. 6. Teodor Kolárik, 28. 12. Laura Vachalec. S uverejnením týchto údajov všetci menovaní súhlasili.

Zápis do kroniky schválený na zasadnutí OZ v Hrašovíku, dňa 20.6.2024 Uznesením č. 2/2024, bod 3.2