Preskočiť na obsah

VI. ČASŤ DOPRAVA

Položka 80


Vydanie povolenia na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií na prepravu nadmerne ťažkých alebo rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, pri ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom (ďalej len „nadmerná preprava“ a „nadrozmerná preprava“),
a) za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer
1. nadrozmerná preprava

1.1. pri prekročení prípustnej šírky24) vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je 
do 300,  ………… 20 eur
od 300, 1 do 350, 0 …………………………………………… 30 eur
od 350, 1 do 400, 0 ……………………………………………. 40 eur
od 400, 1 do 500, 0 …………………………………………….. 75 eura
za každých ďalších aj začatých 10 cm …………………… 20 eur

1.2. pri prekročení prípustnej výšky24) vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je 
do 400,  ………………. 20 eur
od 400, 1 do 450, 0 ……………………………. 40 eur
od 450, 1 do 500, 0 ……………………………. 115 eura
za každých ďalších aj začatých 10 cm ………………. 20 eur

1.3. pri prekročení prípustnej celkovej dĺžky24) vrátane nákladu, ak celková dĺžka jednotlivého vozidla alebo jazdnej súpravy (vyjadrené v m) je
do 12, 00 ……. 20 eur
od 12, 01 do 22, 00 ………………………………………………. 115 eur
nad 22, 01 ……………………………………………………… 190 eur
a za každých ďalších aj začatých 5, 0 m ………………. 55 eur

2. nadmerná preprava
2.1. pri prekročení prípustnej celkovej hmotnosti, 25) ak celková hmotnosť vrátane nákladu (vyjadrené v t) je
do 20, 00 ………………. 115 eur
od 20, 01 do 30, 00 ………………. 190 eur
od 30, 01 do 50, 00 ………………. 300 eura
za každých ďalších aj začatých 10 t ………………. 75 eur

2.2. pri prekročení prípustnej hmotnosti na nápravu25a) (nápravové zaťaženie) bez rozdielu, o akú nápravu ide, ak preťaženie (vyjadrené v %) je
od 3, 01 do 5, 00 ………………. 95 eur
od 5, 01 do 10, 00 ………………. 150 eur
od 10, 01 do 15, 00 ………………. 270 eur
od 15, 01 do 20, 00 ………………. 380 eur
a za každých ďalších aj začatých 5 % ………………. 190 eur

b) za každú jednotlivú tranzitnú prepravu cez územie Slovenskej republiky
1. nadrozmerná preprava ………………. 190 eur
2. ostatné prípady ………………. 380 eur

c) za prepravu nadmerného alebo nadrozmerného stavebného mechanizmu po vlastnej osi alebo na podvozku
1. za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer, ak celková hmotnosť stavebného mechanizmu vrátane podvozku a ťahača
1.1. neprekročí 60 t alebo šírku 3, 1 m, alebo výšku 4, 5 m a nie sú prekročené prípustné hmotnosti na nápravu ……………….115 eur
1.2. prekročí 60 t alebo šírku 3, 1 m, alebo výšku 4, 5 m alebo sú prekročené hmotnosti na jednu nápravu ………………. 230 eur
2. za prepravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých prepravných trasách na dobu najviac troch mesiacov
2.1. pri splnení podmienok podľa bodu 1.1 ………………. 570 eur
2.2. pri splnení podmienok podľa bodu 1.2 ………………. 1 150 eur

Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené povolenia na dopravu poľnohospodárskych strojov v súvislosti so žatevnými a zberovými prácami.

Splnomocnenie
1. Správny orgán zníži poplatok alebo upustí od jeho vybratia na základe vzájomnosti.
2. Poplatok vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu sa zvýši na trojnásobok, ak sa už táto preprava čiastočne alebo celkom vykonala bez predchádzajúceho povolenia cestného správneho orgánu.
3. Správny orgán môže pri nadmerných alebo nadrozmerných prepravách organizovaných tuzemskou alebo zahraničnou inštitúciou na účel humanitnej pomoci alebo poskytnutia daru štátu upustiť od vybratia poplatku.

Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky na hraničných priechodoch vonkajších hraníc Európskej únie vyberá správca priľahlého úseku cesty vedúcej k hraničnému priechodu. Poplatok podľa tejto položky vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu vyberá cestný správny orgán.
2. Poplatníkom podľa tejto položky je dopravca vykonávajúci prepravu vozidlom alebo jazdnou súpravou, ktoré prekračujú prípustné miery.24), 25), 25a)
3. Za základ výpočtu poplatku za nadrozmernosť sa berie najväčší rozmer vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorý prekračuje prípustnú mieru v šírke alebo vo výške alebo v dĺžke.
4. Do základu dĺžky súpravy a celkovej hmotnosti súpravy sa započítavajú aj motorové vozidlá určené na tlačenie súpravy alebo aj ostatné pomocné motorové vozidlá zapojené v súprave, ktoré sú do súpravy zapojené hoci len na prekonanie krátkych obtiažnych úsekov prepravnej cesty.
5. Pri preprave, pri ktorej sú prekročené dva alebo všetky tri prípustné celkové rozmery [písmeno a) bod 1], sa celková výška poplatkov určí ako súčet sadzieb uvedených v písmene a) bode 1 (1.1 až 1.3).
6. Prekročenie celkovej prípustnej hmotnosti sa posudzuje ako u jazdnej súpravy, tak aj u jednotlivého vozidla v súprave. Poplatok sa určí z tých hmotností, z ktorých je vyššia sadzba. Za prekročenie prípustnej celkovej hmotnosti do 3, 0 % sa poplatok nevyberá.
7. Pri nadmernej preprave sa celková hmotnosť vozidla určí ako hmotnosť celej súpravy sčítaním hmotností jednotlivých motorových vozidiel a prípojných vozidiel.
8. Pri určení poplatku za prekročenie prípustnej hmotnosti na nápravu sa každá náprava posudzuje samostatne a poplatok sa určí len za najviac prekročenú nápravu. Za prekročenie prípustného zaťaženia nápravy do 3, 0 % sa poplatok nevyberá.
9. Pri špeciálnych prívesoch a návesoch, ktoré majú viac ako tri nápravy súvisle za sebou, sa každá náprava posudzuje ako jednoduchá náprava s prípustným zaťažením 9, 5 tony.
10. Pri preprave, pri ktorej je súčasne prekročená prípustná celková hmotnosť a prípustné nápravové zaťaženie, sa poplatok určí ako súčet čiastkových sadzieb podľa písmena a) bodov 2.1 a 2.2.
11. Ak ide o prepravu, pri ktorej sú prekročené prípustné rozmery24) aj prípustná hmotnosť, 25), 25a) poplatok sa určí ako súčet sadzieb podľa písmena a) bodov 1 a 2.
12. Ak ide o tranzitnú prepravu cez územie Slovenskej republiky, pripočíta sa k sadzbe vypočítanej podľa písmena a) ešte sadzba podľa písmena b).
13. Poplatky podľa písmena c) sa použijú, ak dopravcom je vlastník alebo užívateľ stavebného mechanizmu alebo právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie v doprave a ide o prepravu mechanizmu na stavbu alebo zo stavby do miesta jeho parkovania vo vzdialenosti 30 km.

Položka 80a


Za podanie žiadosti o urýchlené vybavenie povolenia podľa položky 80

1. do 24 hodín od doručenia žiadosti ………………. 75 eur
2. do 48 hodín od doručenia žiadosti ………………. 55 eur

Poznámka
Správny poplatok sa vráti, ak žiadosť nebola vybavená v určenej lehote.

Položka 82


Povolenie na zvláštne užívanie25af)
a) diaľnic a rýchlostných ciest ……………… 200 eur
b) ciest ………………………………………………. 120 eur
c) miestnych komunikácií …………………….   80 eur

Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.

Položka 83 


e) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií …….. 70 eur
f) Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I., II., III. triedy a miestnych komunikácií ……………………………………………. 40 eur

Položka 84


a) Povolenie na pripojenie miest.komunikácie alebo účelovej komunik. na cestu I., II. a III. triedy …………………………………………………………….. 75 eur
b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu…40 eur

Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť. V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok.

Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo, ak technologické postupy neumožňujú iné riešenie.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani, ak ide o povolenie podmienené vyvolanými investíciami.

Položka 85


a) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie ………………………………………………………………………..115 eur
b) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie na umiestnenie reklamného, informačného a propagačného zariadenia ………….. 500 eur
c) Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti ………. 30 eur
d) Povolenie výnimky na zriadenie úrovňového priecestia železnice s 1. cestou …………. 115 eur

2. miestnou komunikáciou ………………………………………………………. 75 eur

Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na päťnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť.

Poznámka .Poznámka 1 k položke 84 tu platí obdobne.