Preskočiť na obsah

Preventívna protipožiarna kontrola vykonavaná Obcou Hrašovík

Zverejnené 9.2.2024.

Kategória

Obec Hrašovík v zmysle § 15 písm. h) a v  nadväznosti na § 23 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, vykonáva preventívne protipožiarne kontroly prostredníctvom kontrolnej skupiny zriadenej obcou.

Každý vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť kontrolnej skupine protipožiarnu prehliadku svojej nehnuteľnosti s výnimkou obytných miestností. Pri prehliadkach sa kontroluje predovšetkým suterén domu, pivnice, povaly, garáže a ďalšie priestory s rizikom vzniku požiaru. Prehliadky slúžia predovšetkým k prevencii proti vzniku požiarov a ich účelom je upozorniť majiteľov na možné riziká vzniku požiaru.

Pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol členovia kontrolnej skupiny upozorňujú občanov na zistené nedostatky, požadujú ich odstránenie bez zbytočného dokladu a na tieto účely poskytujú potrebné informácie a vysvetlenia.

Nedostatky, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku, a tieto nemožno odstrániť bez zbytočného odkladu, kontrolná skupina oznámi obci, ktorá uloží lehoty na odstránenie týchto nedostatkov.

Ak vlastník nehnuteľnosti odmietne kontrolnej skupine sprístupniť nehnuteľnosť na vykonanie kontroly, podpíše o tom zápis vyhotovený kontrolnou skupinou.

Pri kontrole sa spíše zápis v dvoch vyhotoveniach, jeden pre kontrolovaný subjekt a druhý pre obec.